Uitvaarten

Wij hebben een predikant met een 0,7 formatieplaats. Dus 70% bezetting van de predikantsplaats. Mede door de vergrijzing krijgen we ook als kerk steeds meer met overlijden en dus begrafenissen c.q. crematies te maken. Dit legt extra beslag op onze predikant waardoor er minder tijd en aandacht is voor andere pastorale taken.

Samen met onze predikant hebben we gekeken hoe we binnen de gemeente ‘samen verantwoordelijkheden kunnen nemen’ en taken beter verdelen, waardoor hij ook voldoende ruimte houdt voor andere werkzaamheden.

Dat heeft geresulteerd in de volgende aanpak: Er zijn drie personen, te weten: Lous Bosselaar, Peter Glas en Bertus Ritsema die een uitvaartdienst willen leiden.

Om een en ander op een goede en duidelijke manier te laten verlopen zal er één contactpersoon zijn waar de familie, dan wel de begrafenisondernemer, contact mee kan opnemen als men een kerkelijke uitvaart wenst. Hij zal mede in overleg met de aanvrager een van de gewenste en beschikbare personen benaderen. Deze zal vervolgens in contact treden met de nabestaanden om in goed overleg een uitvaartdienst te verzorgen. Degene die de uitvaartdienst leidt zal ook de nazorg na de uitvaart van de direct nabestaanden voor zijn rekening nemen.

Bertus Ritsema zal als contactpersoon optreden.
Bertus Ritsema is bereikbaar op 0527-253333 / 06-51152702; email: voorzitter@dezaaier-ens.nl
De uitvaartondernemers zijn over deze aanpak in Ens geïnformeerd.

Bijgaand hebben we van de betrokkenen een foto gepubliceerd, zodat u ook een beeld hebt bij de desbetreffende persoon.

Lous Bosselaar Peter Glas Bertus Ritsema