Uitvaarten

IN DAGEN VAN ROUW / Kerkelijke uitvaart
De kerk is er ook in dagen van rouw, van verlies en verdriet.
In onze kerk (Protestantse Gemeente De Zaaier te Ens) kan, voorafgaand aan de begrafenis of crematie, een dienst gehouden worden. Het leven van de overledene wordt in dankbaarheid herdacht en er klinken woorden van geloof, van hoop en van troost uit de Bijbel.
De dood heeft niet het laatste woord: we leven vanuit de verwachting van een nieuw begin, het is Pasen geweest. We denken aan de woorden van Jezus die zegt “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven” (Johannes 11: 25-26)

Contact
Bij overlijden van een dierbare kunt u te allen tijde contact opnemen met onze voorganger:
Ds. H.L. (Henk) Rodenhuis, tel 06-26721282, email predikant@dezaaier-ens.nl

of met onze pastor:
Lous Bosselaar, tel 0527-251112 of 06-25119538; e-mailadres: l.bosselaar@hccnet.nl

Mocht u onverhoopt geen gehoor krijgen, dan kunt u bellen met de scriba van onze gemeente, Karin Steiginga, telefoon 06-30302975.

Wanneer geen van beiden beschikbaar is, is gemeentelid Peter Glas bereid voor hen waar te nemen.

In overleg met de predikant of pastor kunt u een afspraak maken voor een pastoraal bezoek bij u thuis. In die ontmoeting met u en met de naast betrokkenen wordt dan gesproken over de overledene, over hoe hij of zij voor ieder van u en voor anderen van betekenis is geweest en over raakpunten met het Evangelie. Samen gaan we op zoek naar woorden en liederen van geloof, troost en hoop, op zoek naar licht in het duister.

Witte steen
Voor de overledene wordt een witte keisteen voorzien van diens naam met geboorte- en overlijdensdatum. Die steen wordt in de dienst op een van de handen van de levensboom achter in de kerkzaal gelegd en wordt op zondag voleinding aan de familie meegegeven.

Zondag voleinding
Het is traditie in onze kerk dat we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (zondag voleinding, eind november) de overledenen van onze gemeente herdenken door het aansteken van een kaars aan de Paaskaars. De nabestaanden worden voor deze gedachtenisdienst uitgenodigd en krijgen na afloop de kaars en de gedachtenissteen mee.

Predikant of pastor
Onze gemeente heeft een formatieplaats van 0,7 waardoor een predikant in onze gemeente beperkt is in zijn/haar te verrichten werkzaamheden. Dankbaar zijn wij dat naast onze predikant ook een lid van onze gemeente, Lous Bosselaar, bereid is om als pastor het voorbereidend pastoraal gesprek te voeren, de dankdienst voor het leven van de overledene te verzorgen en – waar het een begrafenis betreft – de weg naar het graf te gaan. Daarbij neemt hij ook de nazorg na de uitvaart voor zijn rekening.
De predikant of de pastor die de uitvaart zal leiden, voert altijd overleg met alle betrokkenen (familie, wijkouderling, uitvaartverzorger).

Henk Rodenhuis Lous Bosselaar