Bestuur en organisatie

Onze kerk heeft een kerkbestuur, dit wordt een kerkenraad genoemd. De kerkenraad heeft de leiding over de kerk en bestaat uit de volgende functionarissen:

 • predikant (1x)
 • voorzitter (1x)
 • scriba (1x)
 • wijkouderlingen (5x)
 • jeugdouderlingen (2x)
 • ouderlingen kerkrentmeester (3x)
 • diakenen (6x)

De kerkenraad wordt gekozen door gemeenteleden. De kerkenraad vergadert eenmaal per maand op de vierde woensdag van de maand. De kerkenraadsvergaderingen worden voorbereid door het moderamen. Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerk en bestaat uit een aantal personen uit de kerkenraad.

De voorzitter zit de meeste vergaderingen voor, zoals onder andere het voorzitten van:

 • moderamenvergaderingen
 • kerkenraadsvergaderingen
 • gemeenteavonden
 • gespreksavonden
 • tevens is de voorzitter mederedacteur van ons kerkblad en  eindverantwoordelijk voor het raamrooster en preekvoorziening

De scriba is de secretaris van de kerkenraad, deze heeft zoal de volgende taken:

 • Opstellen agenda moderamen en kerkenraadsvergadering,
 • Notulen moderamen en kerkenraadsvergadering.
 • Verwerken ingekomen en uitgaande post
 • regie van verschillende roosters: zondagsdiensten, kascontroles,
 • Beheren (digitale) postbus

WIJKOUDERLINGEN
De primaire taak van de wijkouderling is pastorale zorg in de gemeente. De wijkouderling verricht en coördineert in samenwerking met de predikant het pastorale werk.

DIAKENEN
De taak van de diakenen bestaat uit de verzorging van alle stoffelijke aangelegenheden van diaconale aard. Zij zorgen o.a. voor de zending en het Werelddiaconaat, het collecte(rooster), kerktelefoon/kerkradio.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CvK)
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters (de laatste is gemeentelid en zit niet in de kerkenraad).

Ze zorgen voor het financieel beheer van de gemeente, dat wil zeggen het faciliteren van het gemeentewerk in al zijn geledingen. Belangrijk hierbij is het in stand houden van de predikantsplaats en het onderhoud van kerkelijke goederen.

JEUGDOUDERLINGEN
Er zijn twee jeugdouderlingen. De jeugdouderlingen zijn verantwoordelijk voor het jeugdwerk binnen onze gemeente voor kinderen en jongeren van 0 tot circa 25 jaar.

Het jeugdwerk omvat:

 • oppas
 • kinderkerk
 • jeugdkerk
 • jeugddienstcommissie
 • jeugdclubs
 • vakantiebijbelclub

De jeugdraad begeleidt het jeugdwerk en bestaat naast afgevaardigden van de verschillende jeugdcommissies, uit ouders en jeugdouderlingen.