Over onze kerkdiensten

Kinderoppas
Tijdens de ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0 t/m 4 jaar.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Anne-Wil Bakker of Annemiek Hanekamp.
Bekijk hier het oppasrooster.

Kinderkerk
Tijdens de ochtenddienst verlaten de kinderen van de onder- en bovenbouw voor de schriftlezing de dienst en gaan ze naar hun eigen viering.

Na de collecte komen de kinderen van de kinderkerk en de kinderoppas terug in de dienst en ontvangen we gezamelijk de zegen van God.

Jeugdkerk
Elke 2e zondag van de maand is er voor de jeugd die naar het voortgezet onderwijs gaat Jeugdkerk. De Jeugdkerk vindt gelijktijdig plaats met de reguliere ochtenddienst in de zaal naast de consistorie.

Liturgie
In de diensten wordt gezongen uit het Nieuwe Liedboek. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van diverse liedbundels (Opwekking, Evangelische liedbundel, Johannes de Heer en Hemelhoog). Er wordt gebruik gemaakt van verschillende bijbelvertalingen, waaronder de Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone Taal. Tijdens de ochtenddienst worden de liederen en schriftlezingen op de beamer getoond.

Hieronder treft u orde van dienst aan zoals die in onze gemeente gebruikt wordt.

Orgelspel
De dienst is nog niet begonnen. Iedereen zoekt een plekje in de kerk (alle plaatsen zijn vrij), de kleine kinderen worden naar de oppasruimte gebracht. Ondertussen bespeelt de organist het orgel; in feite een voorbereiding op de dienst.
De kerkenraad komt binnen
Het orgel is gestopt met spelen. Een aantal mannen en vrouwen komt de kerk in. Dit is de kerkenraad.
Welkom en afkondigingen
Één van kerkenraadsleden heet de gemeente welkom, doet mededelingen en geeft aan welk lied we als eerste zingen.
Openingslied
We zingen nu het eerste lied, hierna krijgt de voorganger een hand van de ouderling van dienst en neemt de voorganger plaats achter de avondmaalstafel. Hiermee krijgt hij namens de kerkenraad (dus ook namens de gemeente) de verantwoordelijkheid over de dienst.
Moment van stilte
In de stilte kunnen we ons richten op God.
Votum en groet
De dominee zegt twee teksten achter elkaar. De eerste noemen we het votum. Dit is een plechtige verklaring van de gemeente dat zij alles van God verwacht. Het tweede is de groet. Hier groet God Zelf de gemeente die aanwezig is.
Zingen
Geloofsbelijdenis
Hierin spreken we als gemeente uit wat de kern van het christelijk geloof is.
Zingen
Kinderen gaan naar de kinderkerk
Openingsgebed
We bidden of God door Zijn Geest aanwezig wil zijn. Dit met het oog op het lezen in de Bijbel en het begrijpen ervan met het oog op ons leven.
Schriftlezing(en)
De voorganger leest nu een gedeelte uit de Bijbel, deze tekst staat vaak centraal in de preek.
Zingen
Verkondiging
De voorganger vertelt dan meer over de tekst. Het doel van de preek is de gemeenteleden te onderwijzen, op te wekken tot en te versterken in het geloof.
Zingen
Dankgebed en voorbeden
Nu wordt er gedankt en gebeden. We danken God voor de boodschap uit de Bijbel en voor blijde gebeurtenissen in de gemeente. We bidden bijvoorbeeld voor de zieken, bedroefden, activiteiten, de regering, zending.
Collecte
Kinderen van de kinderkerk en de oppasdienst komen terug in de kerk
Slotlied
Voor het laatste zingen gaan we staan.
Zegen
De dominee spreekt namens God de zegen uit. Deze zegen is de belofte van God dat Hij bij ons wil zijn en ons wil helpen bij alles wat we doen.
De kerkenraad loopt terug
De dominee krijgt weer een hand, een teken van instemming van de kerkenraad.
Orgelspel en einde van de dienst
De dienst is ten einde. Iedereen verlaat de kerk. Bij de uitgang heeft u de gelegenheid om de voorganger en ouderling van dienst een hand te geven. Na de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.