Dorpskerken NOP

Sinds 2011 staan in de Noordoostpolder de dorpskerken van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) in nauw contact met elkaar. Zij zoeken samenwerking daar waar dit opbouwend en nuttig is. 

Van meet af aan is de gedachte geweest dat geloofsgemeenschappen die zich in een vergelijkbare setting bevinden steun en inspiratie bij elkaar kunnen vinden. Na een periode van kennismaking en uitwisseling hebben de deelnemende kerkenraden een gemeenschappelijke visie vastgelegd in het beleidsplan ‘Kerk-zijn doe je samen’, dat geschreven is voor de periode 2015-2018. De visie van dit plan luidt dat de betrokken kerkgemeenschappen beogen in elk dorp in de Noordoostpolder ‘de Godslamp brandende te houden’.

Als missie is in het plan geformuleerd dat de kerken het tot hun taak zien het kerk-zijn in de dorpen te versterken. Zij doen dit door het stimuleren en faciliteren van samenwerking onder het motto ‘Meerdere kooltjes houden het vuur langer brandende.’ Concreet worden er in het plan voorstellen gedaan om verder te bouwen aan samenwerking tussen de predikanten en kerkelijk werkers, een gezamenlijk aanbod van activiteiten aan te bieden en een platform op te richten ten behoeve van het jeugdwerk. Veel van wat er in het beleidsplan is beschreven is inmiddels gerealiseerd.

In het voorjaar van 2017 hebben de kerkenraden zich geschaard achter het visiedocument ‘Naar verte die niemand weet, door vuur dat mensen samensmeedt’. Het document bevat diverse modellen en uitwerkingen om de samenwerking in de jaren tot 2020 verder uit te bouwen.

Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op www.dorpskerken-nop.nl of te verkrijgen door contact op te nemen met één van onderstaande kerngroepleden.

Harry Koopman (voorzitter) email: harrykoopman@solcon.nl
Wubby van der Horst-Strating (secretaresse) email: wubbyenklaas@ziggo.nl