Liturgie zangdienst 27 maart 2022 16:00


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

Helaas wil het nog wel eens voorkomen dat het geluid bij kerdienstgemist.nl wegvalt, probeer in dat geval mee te luisteren via kerkomroep.nl, die doet het vaak wel.


Protestantse Gemeente De Zaaier, Ens
Zangdienst zondag 27 maart 2022 aanvang 16:00 uur

Voorganger: Lous Bosselaar
Ouderling van dienst: Karin Steiginga
Diaken van dienst: Wikje Ziel
Organist: Paul Buijnink
Diverse medewerkenden

Bij binnenkomst dienstdoende ambtsdragers
(circa 15:50 u)
zingt de zanggroep Lied Hemelhoog 391

U roept ons samen als kerk van de Heer
Verbonden met U en elkaar
Wij brengen U lof, geven U alle eer
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar
Jezus is gastheer en nodigt ons uit
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt
Streef naar de gaven die God aan ons geeft
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt

Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

U roept ons samen voor Woord en gebed
Als deel van uw kerk wereldwijd
Wij bidden om vrede, verzoening en recht
Gebruiken met vreugde de maaltijd
Wij breken het brood en verstaan het geheim
Om samen Uw kerk en van Christus te zijn

Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader, maak ons één

Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader, maak ons één

Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde – die U aan ons geeft.
Mededelingen door de ouderling van dienst

Lied “Zit je in het donker” (Elly en Rikkert)

1 Zit je in het donker, Jezus zal er zijn.
Is je hart vol zonde; Jezus maakt het rein.
Refrein:
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn,
voor de Heer iets te wonderlijk zijn?

2 Kijk je weer zo somber, Jezus maakt je blij
Zit je vastgebonden, Jezus maakt je vrij.
Refrein

3 Dan wordt alles anders, kan je zoveel meer.
Kijk eens wat je aandurft, samen met de Heer.
Refrein

Stil gebed, Bemoediging, Groet

Samenzang Lied Opwekking 464

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Gebed: Zoekend naar toekomst

Zoekend naar toekomst tast ik, God, naar U.
Ik weet niet hoe ik verder moet – U weet een weg, altijd
ik word belaagd door leugens – U kent de waarheid
ik word bedreigd door de dood – U bewaart mijn leven
ik zie geen hand voor ogen – U ontsteekt mijn licht.

Ik kom om van de honger – U deelt met mij Uw brood
ik sterf van de dorst – U schenkt mij levend water
ik ben bang voor dieven en rovers – U sluit mijn deur
ik dwaal bij U vandaan – U blijft de goede herder.

Draag ik geen vrucht – U bent mijn wijnstok
en als mijn lichaam vergaat
bent U mijn opstanding,
mijn leven.

Zoekend naar toekomst
ben ik thuis, mijn God – bij U.

Lied 173 ELB (Taizé lied)
(1x zanggroep, 2e vrouwen, 3e mannen, 4e allen)

4 x Jezus, U bent het licht in ons leven,
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
Open mij voor Uw liefde, o Heer.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Samenzang Lied 923: 1, 2 en 3

1 Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
Klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
Dat je had verborgen in de zwarte grond,
En waaruit een grote boom ontstond.

2 Wil je wel geloven het begin is klein,
Maar het zal een wonder boven wonder zijn
Als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
Dan gebeuren wonderen om je heen.

3 Wil je wel geloven dat je vrede wint,
Als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
Groeit de liefde uit boven de haat.

1e Schriftlezing Psalm 10
Waarom, HEER, bent U zo ver en verbergt U zich in tijden van nood? In hun hoogmoed vervolgen zondaars de zwakken – maak hen gevangenen van hun eigen plannen! De mens zonder God prijst wat hij najaagt, en als hij rijk is, vervloekt en veracht hij de HEER. Hij denkt in zijn waan: Niemand vraagt mij rekenschap. Er is geen God, maakt hij zich wijs. Het gaat hem goed, wat hij ook onderneemt, maar uw verheven oordelen raken hem niet. Zijn tegenstanders beticht hij van leugens. Hij denkt bij zichzelf: Ik kom niet ten val, nooit kan het kwaad mij deren.

Zijn mond vloekt en liegt, dreigt met geweld, zijn tong brengt misdaad en onrecht voort. Op stille plaatsen ligt hij in hinderlaag, op verborgen plekken doodt hij onschuldigen, zijn ogen spieden naar weerloze mensen. Hij loert, verborgen als een leeuw in het struikgewas, hij loert op de zwakke en tracht hem te vangen, hij vangt zijn prooi in een net en sleurt hem mee – die buigt, krimpt ineen, en valt in zijn klauwen, weerloos. Hij denkt bij zichzelf: God vergeet het, wendt zijn blik af, ziet het niet.

Sta op, HEER, hef uw hand, God, vergeet de armen niet. Hoe kan de zondaar U verachten en denken: God vraagt geen rekenschap. Toch ziet U de pijn en het verdriet, U merkt het op en weegt het in uw hand. Op U vertrouwen weerloze mensen, de wezen, U komt hun te hulp. Breek de macht van de goddelozen, eis rekenschap en ban het kwade uit.

De HEER is koning voor eeuwig en altijd: vijandige volken verdwijnen uit zijn land. U, HEER, verhoort de wens van de nederigen, U bemoedigt hen en luistert met aandacht, U doet recht aan wezen en verdrukten. Geen mens kan hen nog uit het land verjagen.

Samenzang Lied Psalm 22: 1

1 Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij
en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voor bij?
Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten
in klacht op klacht.

2e Schriftlezing Jesaja 53: 1-7
Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard? Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, als een scheut uit dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk,hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg en door ons werd verguisd en geminacht.

Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. De straf die hij onderging bracht ons vrede, zijn striemen gaven ons genezing.

Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open.

Samenzang Hemelhoog 191: 1, 2 en 6

1 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.

2 ‘k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.

6 Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
mijn hart niet wijden?

3e Schriftlezing: Openbaring 5: 1-10
Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: ‘Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen?’ Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. Ik brak in tranen uit omdat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij: ‘Huil niet. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag Hij de boekrol met de zeven zegels openen.’

Toen zag ik midden voor de troon een lam staan, tussen de vier wezens en de oudsten. Het zag eruit als een lam dat geslacht was en het had zeven hoorns en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God, die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een nieuw lied in: ‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want U bent geslacht en met uw bloed hebt U voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.’

Samenzang Lied 294 Opwekking

Glorie, glorie, glorie aan het Lam,
glorie, glorie, glorie aan het Lam.
Want Hij is waardig t’ ontvangen onze eer,
het Lam op zijne troon.
En onze stem verheffen wij tot hem,
het Lam op zijne troon.

Heilig, heilig, heilig is het Lam,
Heilig, heilig, heilig is het Lam,

Want Hij is waardig t’ ontvangen onze eer,
het Lam op zijne troon.
En onze stem verheffen wij tot hem,
het Lam op zijne troon.

Glorie, glorie, glorie aan het Lam,
glorie, glorie, glorie aan het Lam.

Overdenking

Samenzang Lied 118 ELB: 1, 3 en 4

1 Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als Mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht,
en heeft zijn leven afgelegd.
Refrein:
Zie onze God, de Koning-Knecht.
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd’ en kracht.

3 Zie je de wonden zo diep?
De hand die aard en hemel schiep
vergaf de hand die Hem sloeg,
de man, die onze zonden droeg. Refrein

4 Wij willen worden zoals Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn. Refrein

Gebed, voorbeden, Onze Vader (Lied 1006)

Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen
Geef dat alle mensen weten
zoals U is er maar een.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn
In uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien zal zijn

Help ons samen goed te leven
en te doen wat u graag wilt
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild

en vergeef ons wat we fout doen
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander
maar weer samen verder gaan

Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar
Geef dat wij het juiste kiezen
dat we goed zijn voor elkaar

Onze Vader, wij geloven
dat u onze wereld leidt
Met uw licht helpt u ons verder
Hier en nu en straks. Altijd
Amen; amen

Samenzang Lied 365 Hemelhoog

Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan.
Welk een voorrecht dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij ’t al niet brengen,
in ’t gebed tot onze Heer.

Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg.
Dierb’re Heiland, onze toevlucht,
Gij zijt onze hulp en borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer,
in Zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Samenzang Lied 61 Hemelhoog

De Here zegent jou en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven

De Here zegent u en Hij beschermt u
Hij schijnt Zijn licht over uw leven
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn
Hij zal Zijn vrede aan u geven.

Zegenbede

Zanggroep: (tijdens het uitgaan van de kerk)

Bewaar ons, o God en kijk naar ons om,
ga met ons op onze wegen.
2 x) Wees water en brood in dorst en in nood,
ommantel ons met uw zegen.

Bewaar ons, o God, en kijk naar ons om,
wees met ons in alle lijden.
2 x) Vol warmte en licht voor ons gezicht,
dichtbij ons in zware tijden.

Bewaar ons, o God, en kijk naar ons om,
bescherm ons tegen het kwade.
2 x) Geef ons een gezicht dat vrede sticht
en leven laat in genade.

Bewaar ons, o God, en kijk naar ons om,
sta achter ons met uw zegen.
2 x) Uw Heilige Geest die mensen geneest
zal licht zijn op onze wegen.

Collecte: Diaconie (Kerk in Actie) en Kerk

Zendingsbussen: voor Oekraïne: actie i.s.m. de kerken van IJsselmuiden

We nodigen u van harte uit voor de ontmoeting na de dienst met soep en broodjes