Liturgie eredienst 20 februari 2022 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

Helaas wil het nog wel eens voorkomen dat het geluid bij kerdienstgemist.nl wegvalt, probeer in dat geval mee te luisteren via kerkomroep.nl, die doet het vaak wel.


Protestantse Gemeente De Zaaier, Ens
Liturgie zondag 20 februarie 2022 aanvang 9:30 uur
Voorganger: Ds. G. Oberink, Urk
Ouderling van dienst: Karin Steiginga
Diaken van dienst: Wikje Ziel
Organist: Klaas Brouwer

Mededelingen door de ouderling van dienst
Aansluitend op de kennisgeving van het overlijden van Mw. Alie Sleurink-de Olde worden de volgende coupletten gezongen
Samenzang; Joh. De Heer 33:
Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet?
Die om ons te redden de hemel verliet?

Introlied: Psalm 116: 1 en 8
1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

8 Voor ’t oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in ’s Heren voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

Stil gebed, Votum en Groet

Introtekst: Mattheus 10:22 b
. . maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered.

Samenzang: Lied 705: 1
1 Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil’ge Geest, de Trooster,
de Drieëen’ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëen’ge in zijn troon!

Gods Eis: Micha 6:8

Gebed van verootmoediging

Samenzang: Lied 705: 2 en 4
2 Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

4 Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng’len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Samenzang: Lied 313:1
1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

Kindermoment

Kinderlied

Schriftlezing: Psalm 13: 1-5
Voor de koorleider. Een psalm van David.
Hoe lang nog, HEER, zult U mij vergeten, hoe lang nog verbergt U voor mij uw gelaat?
Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God!
Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink. Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem verslagen,’ mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.

Samenzang Psalm 42: 1
1 Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

Schriftlezing Mattheus 10: 16-22
Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen! Want ik verzeker jullie: vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen. Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier: bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid; bij hen is op de weg gezaaid. Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen. Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft.

Samenzang: Psalm 42: 6
6 God, dit zal mijn hart doorboren,
dit gaat mij door merg en been-
van mijn vijand moet ik horen;
“God is ver, gij staat alleen!”
Honend vraagt men dag en nacht”
“Waar is God, dien gij verwacht?”
In verdrukking moet ik leven,
door mijn vijanden omgeven.

Preek: Hoe lang nog . . .

Samenzang: Psalm 42: 7
7 Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

Gebeden

Samenzang: Hemelhoog 445
1. Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser,
niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.

2.Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

3. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser,
gij voert de strijd, de huld’ is u gewijd.
In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan,
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan,
in rust met U die mij hebt voortgeleid.

Zegen

Uitleidend orgelspel

Collecte:
1) Diaconie: ISEE project
2) Kerk

3) Zending
Voor rekeningen kerk: zie het kerkblad.

Een goede zondag gewenst.