Liturgie eredienst 13 februari 2022 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

Helaas wil het nog wel eens voorkomen dat het geluid bij kerdienstgemist.nl wegvalt, probeer in dat geval mee te luisteren via kerkomroep.nl, die doet het vaak wel.


Protestantse Gemeente De Zaaier, Ens
Liturgie zondag 13 februari 2022 aanvang 9:30 uur

Voorganger: eigen predikant H.L. Rodenhuis, Kampen
Ouderling van dienst: Lous Bosselaar
Diaken van dienst: Geertje Buitenhuis
Organist: Jan Mark van den Berg

Mededelingen door de ouderling van dienst

Samenzang: Psalm 62: 1 en 4
1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast;
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

4 Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, -op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.

Stil gebed, Votum en Groet

Aanvangstekst: Lukas 22:19:
En Jezus nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: “Dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’’

Samenzang: Psalm 51: 1
Ontferm u God, ontferm u, hoor mijn klacht,
ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden.
Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden.
Door eigen schuld verzink ik in de nacht.
Wees mij nabij naar uw barmhartigheid,
reinig mij door uw diepe mededogen.
Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit,
mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen.

Wetslezing

Genadeverkondiging

Samenzang: Lied 51b
Create in me a clean heart. o God,
and renew a right spirit within me.
Create in me a clean heart. o God,
and renew a right spirit within me.
Cast me not away from thy presence, o Lord,
and take not thy holy Spirit from me.
Restore unto me the joy of thy salvation
and renew a right spirit within me.

Gebed om de opening van het Woord en de hulp van de Heilige Geest

Samenzang: Lied 391
1 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak:
‘Tot u ben Ik gezonden.’
Voor zieken en gewonden
had Hij een woord, een onderdak.
Refrein: Alles heeft Hij welgedaan.
Tot wie zou ik anders gaan?

2 Hij gaf aan blinden het gezicht,
de nacht heeft Hij verdreven,
gaf doden weer het leven –
waar Hij voorbijging werd het licht.
Refrein: Alles heeft Hij wel gedaan.
Tot wie zou ik anders gaan?

3 Daags voordat Hij gestorven is,
heeft Hij het brood genomen:
‘Hiertoe ben Ik gekomen,
doe dit tot mijn gedachtenis.’
Refrein: Alles heeft Hij wel gedaan.
Tot wie zou ik anders gaan?

4 En alwie Jezus’ naam belijdt
zal wonderen verrichten
en als een lamp verlichten
de lange gang van onze tijd.
Refrein: Alles heeft Hij wel gedaan.
Tot wie zou ik anders gaan?
Verootmoediging en schuldbelijdenis

Schriftlezing: 2 Timoteüs 2: 8-13
Houd Jezus Christus in gedachten, Davids nakomeling, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd, en omwille van dit evangelie heb ik veel te verduren; ik ben zelfs als een misdadiger gevangengezet. Maar het woord van God laat zich niet gevangenzetten. Daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij in Christus Jezus redding en eeuwige luister ontvangen. Deze boodschap is betrouwbaar:
Als wij met Hem gestorven zijn, zullen we ook met Hem leven;
als wij volharden, zullen we ook met Hem heersen;
als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen;
als wij Hem ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw,
want zichzelf verloochenen kan Hij niet.

Kindermoment

Kinderlied: Heer U kent mij als geen ander

Preek

Samenzang: Lied 381: 1, 2 en 3
1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

2 Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in ’t teken van uw lichaam en uw bloed.

3 Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.

Voorbereiding

Samenzang: Lied 381: 4 en 5
4 Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.

5 Nu ik mijn hand strek naar ’t gebroken brood
en neem de beker, die Gij zelf mij bood,
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.

Viering

Samenzang: Lied 381: 6
6 U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Afsluitend gebed

Samenzang: Hemelhoog 479: 1 en 3
1. Heer, u bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, u bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang u mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want u bent bij mij
Heer, ik bid u, blijf mij nabij

3. Heer, u bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, u bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft u mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

Aanbidding, dankgebed en voorbede

Samenzang: Lied 512: 1, 3 en 7
1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ’t oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;

7 O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek.

Zegen

Collecte:
1) Kerk in Actie: Noodhulp voor jongeren in Nepal
2) Kerk

3) Zending

Voor rekeningen kerk: zie het kerkblad.

Een goede zondag gewenst.