Liturgie 1e Paasdag, zondag 17 april 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

Helaas wil het nog wel eens voorkomen dat het geluid bij kerdienstgemist.nl wegvalt, probeer in dat geval mee te luisteren via kerkomroep.nl, die doet het vaak wel.


Liturgie zondag 17 april 2022 – 1e Paasdag – De Zaaier te Ens

Voorzang  (9:15 uur):

Gemeente:       ‘De Heer is waarlijk opgestaan’  (Lied 617: 1, 2, 3, 18, 19)

1 De Heer is waarlijk opgestaan,
halleluja, halleluja,
de nacht des doods voorbijgegaan.
Halleluja, halleluja!

2 Wanneer Hij niet was opgestaan,
Halleluja, halleluja,
dan zou de wereld zijn vergaan.
Halleluja, halleluja!

3 Maar nu Hij overwonnen heeft,
halleluja, halleluja,
nu loven wij de Heer die leeft.
Halleluja, halleluja!

18 Nu klinkt alom de roep voortaan:
Halleluja, halleluja,
de Heer is waarlijk opgestaan!
Halleluja, halleluja!

19 Verblijdt u met ons allen saam,
halleluja, halleluja,
lofzingt de Heer en prijst zijn naam!
Halleluja, halleluja!

Gemeente: ‘Jezus leeft en ik met Hem’ (Lied 641: 1, 2 en 4)

1 Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw,
dit is al waar ik op bouw.

2 Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw,
dit is al waar ik op bouw.

4 Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
Gij zijt al waar ik op bouw!

Praise + Gem.: ‘Omdat Hij leeft’ (Opw. 47 – 2 keer zingen)

Omdat Hij leeft
ben ik niet bang voor morgen;
omdat Hij leeft
Mijn angst is weg
Omdat ik weet
Hij heeft de toekomst
En het leven is
Het leven waard
Omdat Hij leeft

Omdat Hij leeft
ben ik niet bang voor morgen;
omdat Hij leeft
Mijn angst is weg
Omdat ik weet
Hij heeft de toekomst
En het leven is
Het leven waard
Omdat Hij leeft

Afkondigingen door ouderling van dienst

Intochtslied Gem.: Psalm 146:1
1. Zing, mijn ziel, voor God uw HEERE,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den HEER uw God.

Stil gebed

Praise: Votum en groet (gezongen)
Onze hulp is in de naam van de Heer,
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat waar hij aan begon
Genade en vrede van God onze Vader      Predikant heft hand omhoog
En van de Here Jezus Christus
Amen

Praise + Gem.: Klein Gloria
Ere zij de Vader en de Zoon en de Hei li ge Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eewigheid.
Amen.

HR:  ‘Wat een vreugdevolle dag:  Jezus leeft!’

Aansteken van de Paaskaars

‘De Heer is waarlijk opgestaan! Laten we Hem prijzen in ons lied.’

Zingen Praise + Gem.: ‘Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft’ (Opw. 44)

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft
Die vol ontferming ieder troost
En alle schuld vergeeft
Die heel het aards gebeuren
vast in handen heeft

Refrein:
Hem zij de glorie, want Hij die overwon
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon
Halleluja. Geprezen zij het Lam
Dat de schuld der wereld op zich nam

Verdreven is de schaduw van de nacht
En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuis gebracht
Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht

Refrein

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht
Dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht

Refrein

‘Hij vergeeft alle schuld, zo hebben we beleden. Hij brengt thuis die Hem aanvaarden. En zo verwachten we Hem. Laten we ons geloof belijden met lied Opw. 347:’

Zingen Gemeente: ‘Ik geloof in God de Vader’ (Opw. 347)

Ik geloof in God de Vader,
Schepper, die de schepping draagt.
In zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde,
onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand.

Jezus, Hij is Heer, )
Hij is Heer. )4x
Naam aller namen,
naam aller namen.

Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de heil’ge Geest,
die Gods woord aan ons bevestigt:
gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt zijn naam:

Jezus, U bent Heer, )
U bent Heer. )4x
Naam aller namen,
naam aller namen.

Gebed om de opening van het Woord

Kindermoment door ds. Henk Rodenhuis

Zingen Gemeente: ‘Maria kwam bij het graf’ (OTH 433)

Maria kwam bij het graf
En huilde om haar heer
De grote steen was weggerold
En Jezus was er niet meer
Maar een engel zei plotseling
Weet je niet meer
Wat Hij gesproken heeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft

De discipelen waren zo moe
Ze treurden om de Heer
Waar moesten ze nu nog naar toe
Hun meester was er niet meer
Maar Maria riep plotseling
Hij heeft gedaan
Wat Hij gesproken heeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft

Schriftlezing: ‘Johannes 20: 1-18’ Door Janneke en Dennis
1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. 2 Ze liep snel weg, naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze Hem nu neergelegd hebben.’ 3 Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 4 Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5 Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6 Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 8 Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9 Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan. 10 De leerlingen gingen terug naar huis.

11 Maria stond bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12 en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13 ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze Hem hebben neergelegd.’ 14 Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 15 ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u Hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u Hem hebt neergelegd, dan kan ik Hem meenemen.’ 16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dit Hebreeuwse woord betekent ‘meester’.) 17 ‘Houd Me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat Ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18 Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat Hij tegen haar gezegd had.

Praise: ‘God keert alles om’

God keert alles om en brengt de hemel hier.
Onze koning maakt zich kwetsbaar als een kind.
God keert alles om en is in zwakheid sterk,
als Hij door een weg van lijden overwint.

Hoe verheven zijn wegen, hoe omvangrijk zijn zegen.
Heel ons aardse bestaan, wordt vernieuwd in zijn naam.
Waar God zelf op aarde komt, daar keert God alles om.
God keert alles om en brengt ontheemden thuis.

Wie alleen is wordt door liefde vergezeld.
God keert alles om en geeft vermoeiden rust.
Wat gebroken is wordt in zijn naam hersteld.

God keert alles om en leidt ons naar het kruis,
waar Hij liefdevol de zondaar heilig maakt.
God keert alles om en laat door Jezus zien,
dat de hemel met zijn komst de aarde raakt.

Praise: ‘Maranatha’

Wanneer komt de dag? Wanneer, o God,
zal de nacht voorgoed ten einde zijn?
Komt de tijd dat alles anders wordt,
er geen tranen en geen rouw meer zijn?

Iedereen zal zien hoe Jezus komt
op de wolken met bazuingeschal.
Vol van luister, stralend als de zon;
Heer, hoe lang nog voor U komen zal?

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

Heer, wij zien met groot verlangen uit
naar het eeuwig koninkrijk van God.
Waar uw kerk zal stralen als uw bruid;
met haar bruidegom verenigd wordt.

Hef je handen op en kijk omhoog.
Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag,
met een brandend hart vervuld van hoop.
Jezus komt. Er is een nieuwe dag!

Niets is beter dan bij U te zijn.
Wat een vreugde om te leven zonder pijn.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

Verkondiging

Zingen: Medley:

Praise + Gem.: ‘Heer, ik wil horen Uw zachte stem’ (Opw. 245: 3)
Heer, ik wil horen Uw zachte stem
Laat and’re stemmen in mij zwijgen
Open mijn ogen, Heer opdat ik het licht
Van Uw aangezicht zal zien

Gemeente: ‘Ik wil zingen van mijn Heiland van Zijn liefde’ (Opw. 266)

Ik wil zingen van mijn Heiland
Van Zijn liefde, wondergroot
Die Zichzelve gaf aan ’t kruishout
En mij redde van de dood

Refrein:
Zing, o zing van mijn Verlosser
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij
Aan het kruis schonk Hij genade
Droeg mijn schuld en ik was vrij

‘K Wil het wonder gaan verhalen
Hoe Hij op Zich nam mijn straf
Hoe in liefde en genade
Hij ’t rantsoen gewillig gaf

Refrein

‘K Wil mijn dierb’re Heiland prijzen
Spreken van Zijn grote kracht
Hij kan overwinning geven
Over zond’ en satans macht

Refrein

Ik wil zingen van mijn Heiland
Hoe Hij smarten leed en pijn
Om mij ’t leven weer te geven
Eeuwig eens bij Hem te zijn

Refrein

Zing, o zing van mijn Verlosser
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij
Aan het kruis schonk Hij genade
Droeg mijn schuld en ik was vrij
Droeg mijn schuld en ik was vrij
Droeg mijn schuld en ik was vrij

Praise + Gem.: ‘Sing halleluja to the Lord’ (OTH 338 – in canon)

Sing hallelujah to the Lord. (2x)
Sing hallelujah (2x)
Sing hallelujah to the Lord.

Jesus is King and Lord of all. (2x)
Jesus is King and Lord (2x)
Jesus is King and Lord of all.
Jesus is risen from the death. (2x)
Jesus is risen. (2x)
Jesus is risen from the death.

Aanbidding, dankgebed en voorbeden

Praise: ‘Ik ben zo dankbaar’ (Opw. 580)

Jezus, Hij kwam
om ons leven te geven,
daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis.
Hij gaf aan mij
het eeuwige leven
door te sterven aan het kruis.

Ik zie nu zijn tranen
en zie nu zijn wonden.
Ik zie nu het bloed
dat Hij gaf voor mij.
Dat bloed wast mij schoon
en bevrijdt van zonde.
Prijs de Heer; nu ben ik vrij!

Refrein:
Ik ben zo dankbaar, Heer
voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt
uw heil’ge naam.
En Heer, ik hou van U,
want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op
en maakt mij vrij.

Uit liefde droeg Jezus
de straf van mijn zonden.
Hij droeg die straf
zelfs tot diep in de dood.
Nu houdt de dood
mij niet langer gebonden,
ook al was mijn zonde groot.

Want Hij is niet lang
in het graf gebleven.
De dood kon onmoog’lijk
Gods liefde verslaan.
Nu troont Hij als Koning
en Heer van het leven.
Heel de schepping
roept zijn naam.

(Refrein)

Collecteaankondiging

Slotlied (staande): ‘U zij de glorie’ (Opw. 213)

U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer weer
Uit een blinkend stromen, daalde d’engel af
Heeft de steen genomen, van ’t verwonnen graf
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer meer

Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer
Hij brengt al de Zijnen, in Zijn armen weer
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind
En zegt telkens kere, Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer meer

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft
In Zijn goddelijk wezen, is Zijn glorie groot
Niets heb ik te vrezen, in leven en in dood
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer meer

Zegen

Praise:             ‘Zegenkroon’    (Opw. 764)

U zult altijd voor ons strijden
U hebt steeds uw trouw getoond.
deze waarheid is mijn blijdschap:
Heer, U draagt de zegekroon,
U mijn helper en beschermer,
U mijn redder en mijn vriend.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Waar uw grootheid wordt bezongen,
wil ik knielen voor uw troon.
Waar U bent, verstilt de onrust,
Want u draagt de zegekroon.
vul dit huis nu met uw glorie,
vul uns hart met heilig vuur.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Refrein
Halleluja!
Jezus overwon.
Jezus overwon.
Halleluja
Prijs Hem
die de wereld overwon.

U zult altijd voor ons pleiten;
U zocht door tot U ons vond.
En geen macht kan U bestrijden,
want U draagt de zegekroon.
U bent Jezus, de Messias,
Die de wered redding biedt.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

(Refrein)

Elke muur wordt neergehaald,          )
ieder bolwerk afgebroken.                 )
U draagt de zegekroon;                     ) 4x
U overwon, U overwon.                     )

Aan het kruis leek U verslagen
maar u hebt de dood onttroond;
zelfs het graf kon u niet houden,
want U draagt de zegekroon.

(Refrein)

Elke muur wordt neergehaald,          )
ieder bolwerk afgebroken.                 )
U draagt de zegekroon;                     ) 4x
U overwon, U overwon.                     )