Liturgie Oecumenische viering 16 januari 2022 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

Helaas wil het nog wel eens voorkomen dat het geluid bij kerdienstgemist.nl wegvalt, probeer in dat geval mee te luisteren via kerkomroep.nl, die doet het vaak wel.


Oecumenische viering & gebed “Licht in het duister”
Van de RK parochie en de Prot. gemeente te Ens
Zondag 16 januari 2022, aanvang 9:30 uur
Voorganger: Mw. N.G. ten Wolde-Hijwegen, RK pastoraal werker
Organist: Paul Buijnink
Organisatie: Oecumenische commissie, Ens

Vóór aanvang dienst luisteren we naar het
Luisterlied: Syriac Hymn
www.weekvangebed.nl/syriachymn

Vertaling:
Christus werd geboren in Bethlehem en uit het Oosten kwamen magiërs
om Hem hulde te bewijzen. Zij vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning?
Want wij zijn gekomen om hem te groeten, te zegenen, en te eren.’

Welkom en mededelingen

Oproep tot aanbidding
V In de naam van de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest.
A Amen
V Gebed

Zanggroep & aanwezigen zingen: Bundel GvL 637: 1 en 3
(melodie Once in a Royal David’s City)

Uit het duister hier gekomen
Mensen van de wereldnacht
Onbestemd verward in dromen
Niet vermoedend wie hen wacht
Zoekend of een woord opgaat
Als een ster van dageraad

Nacht waarin zou zijn geboren
Die de naam heeft ‘dat Gij redt’
Morgentaal in onze oren
Hemel op ons hoofd gezet
Ogenwenkend woord van U
Nieuw getijde dat is nu

Lofprijzing en schuldbelijdenis
V Wij prijzen en aanbidden U, Heer, schepper van hemel en aarde. Want U gaf de lichten hun plaats aan de hemel. U scheidde het licht van de duisternis en U plaatste tekenen aan de hemel om ons te tonen wanneer de heilige dagen, maanden en jaren gevierd moeten worden. U bezaaide de nacht met sterren. Hoe verheven zijn uw werken! De hemel verhaalt van uw majesteit, het uitspansel roemt het werk van uw handen.
A Wij prijzen en aanbidden U, Heer.
V Wij loven U, Heer, omdat U ons niet in de steek hebt gelaten. U hebt uw Zoon gezonden om onze duisternis te verlichten en ons licht en onze redding te zijn. In Hem was het leven, en dat leven was het licht voor alle mensen. Zijn licht schijnt in de duisternis.
A Wij loven U, Heer.
V Heer, U vergezelt ons in de chaos van ons leven, door de kracht van uw heilige Geest. U verlicht ons levenspad en geeft wijsheid en geloof, midden in een wereld die vol is van leugen en twijfel. Wij kozen vaak voor de duisternis, maar U gaf ons het licht. Daarom komen wij tot U, belijden wij onze zonden.
Wij hebben ons van uw wegen afgekeerd en zijn ongehoorzaam geweest aan uw Woord. Wij hebben uw goede schepping respectloos behandeld, haar bronnen verspild, rivieren en zeeën verontreinigd, lucht en bodem vergiftigd en daardoor bijgedragen aan het uitsterven van vele soorten van leven.
A Dat belijden wij.
V Wij hebben egoïstisch gehandeld tegenover onze broers en zussen. Wij vonden onze eigen behoeften en verlangens belangrijker dan onze inzet voor gerechtigheid. Tussen onszelf en mensen die anders zijn hebben wij muren gebouwd en het zaad van wantrouwen gezaaid. Wij hebben mensen gescheiden op grond van afkomst, godsdienst en geslacht en onze naasten onrecht gedaan.
A Dat belijden wij
V Vergeef al deze daden en gedachten, Heer, nu wij tot U komen met berouw in ons hart. Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, U hebt uw Zoon gezonden in de volheid van de tijd om alle mensen te verlossen. Ontferm U over ons, vergeef onze zonden en vorm ons naar het glorierijke beeld van uw Zoon, opdat wij zullen stralen als bakens van hoop in onze onrustige wereld. Door Christus onze Heer,
A Amen.
V Wij danken God! Laten wij Hem zingend loven.

Zanggroep en aanwezigen zingen: Psalm 8 a: 1, 3 en 6

Heer onze Heer, hoe heerlijk is
Uw naam in de geschiedenis,
Op heel de aarde, wijd en zijd.
De hemel zingt Uw majesteit.

Zie ik Uw sterren in de nacht,
die hemelhoog geschapen pracht,
wat is dan niet het mensenkind
dat Gij het kent en zo bemint.

Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
Uw naam in de geschiedenis,
want op de aarde is wijd en zijd
het mensenkind Uw majesteit.

Schriftlezing OT Jesaja 9 vers 1-6 :

1 Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
2 U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf U het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
3 Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de staf van de drijver,
U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
4 Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel die doordrenkt is van bloed,
ze worden verbrand,
ze vallen ten prooi aan het vuur.
5 Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.
6 Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede
voor de troon van David en voor zijn koninkrijk;
ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid
en staan vast voor altijd en eeuwig.
De HEER van de hemelse machten
brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.

Luisterlied: Liedboek 493 “Soms breekt Uw licht”

Soms breekt Uw licht in mensen door onstuitbaar
zoals een kind geboren wordt.

Gedenk de mens die wordt genoemd uw kind
uw koninkrijk uw licht.

Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd.
Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd.

Gedenk ons die als Hij geboren zijn eens en voorgoed
die uit zijn mond uw Naam hebben gehoord

die moeten leven in de schaduw van de dood
die moeten leven in de schaduw van de dood

Hem achterna, hem achterna,
Hem achterna, hem achterna.

Schriftlezing: NT Efeziërs 5 vers 8-14:

8 want eens was u duisternis maar nu bent u licht, nu u de Heer toebehoort. Ga de weg van de kinderen van het licht.
9 Het licht brengt niets dan goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. 10 Onderzoek wat de wil van de Heer is.
11 Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, 12 want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden.
13 Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, 14 en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: ‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen.’

Kindermoment: Vertelling Matteüs 2 vers 1-12 De wijzen uit het Oosten

Kinderlied: Hallelujah

Verkondiging

Orgelintermezzo: Lied 1005: 1
Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
REFREIN:
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zanggroep en aanwezigen zingen: Lied 340 b (staande)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vlezes;
en een eeuwig leven.
Amen

Het licht van Christus delen

Luisterlied: Veni Sancte Spiritus

Veni Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus.

Holy Spirit, come to us,
kindle in us the fire of your love.
Holy Spirit, come to us,
Holy Spirit, come to us.

Kom tot ons, o heilge Geest,
ontsteek in ons de vlam van uw liefde.
Kom tot ons, o Heilge Geest,
woon in ons, o Heilge Geest.

Voorbeden
V Met geloof en vertrouwen, komen wij in gebed, voor U, God, die Vader, Zoon en heilige Geest is:
De wijzen kwamen uit het Oosten om hulde te brengen en speciale geschenken uit hun culturen en landen aan te bieden. Wij bidden vandaag voor alle christelijke gemeenschappen over de hele wereld in al hun verscheidenheid van eredienst en traditie: Heer, help ons om deze schatten te bewaren, vooral in gebieden van de wereld waar de aanwezigheid en het voortbestaan van christenen wordt bedreigd door geweld en onderdrukking. Versterk de banden van eenheid en onderlinge liefde tussen onze kerken en help ons om samen te werken en te getuigen van uw heilige Naam.
A Heer, hoor ons gebed.
V De geboorte van Jezus was goed nieuws voor alle volken, stammen en talen, waardoor mensen uit verschillende naties en religies bijeenkwamen om het heilige kind te aanbidden. Wij bidden, dat onze inspanningen om harmonie en dialoog te zoeken met andere religies mogen slagen. Heer, geef ons nederigheid en geduld om met respect met anderen mee te gaan op hun reis.
A Heer, hoor ons gebed.
V Toen de wijzen het heilige kind vonden, werden zij met blijdschap vervuld. Hemelse Vader, help ons onze ogen altijd op Hem gericht te houden, zodat wij niet verdwalen; geef dat wij altijd in Hem onze vreugde vinden, en de vreugde delen met de mensen en volken om ons heen.
A Heer, hoor ons gebed.
V De wijzen keerden langs een andere weg naar huis terug. Wij bidden voor onze kerken in deze veranderende wereld: Heer, help ons nieuwe en creatieve manieren te vinden om U te volgen en van U te getuigen, opdat de wereld zal geloven.
A Heer, hoor ons gebed.
V Wij bidden voor alle vluchtelingen en ontwortelde mensen in deze wereld: Rust ons uit, Heer, om gastvrijheid te tonen aan hen die van huis en haard verdreven zijn, en een warm welkom te geven aan hen die een veilige haven zoeken.
A Heer, hoor ons gebed.
V De eerste jaren van het leven van de Heer werden getekend door geweld op bevel van de dictator Herodes. Wij bidden voor kinderen die leven op plaatsen in de wereld waar het geweld voortduurt en de gevolgen ervan tastbaar zijn: Inspireer ons om zonder ophouden onderdrukten te verdedigen en achtergestelden te beschermen. Geef ons de moed staande te blijven tegenover tirannie en onderdrukkende regimes, en help ons uw koninkrijk te zoeken.
A Heer, hoor ons gebed.
V Verenig ons in Jezus onze Heer, die de weg, de waarheid en het leven is, en die ons geleerd heeft te bidden:
A Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Slotgedachte

Zanggroep en aanwezigen zingen: Lied 496: 1, 2 en 3

1 Een ster ging op uit Israël
na duizend en één nacht.
Een oud verhaal werd doorverteld,
een lied klonk onverwacht.
Dit was het uur van onze God,
een mensenzoon gelijk,
die onze naam draagt en ons lot,
die nacht begon zijn rijk.

2 De herders hebben het gezien
in de geboortestal:
daar was het vrede en sindsdien
zingt elk dat overal.
Daar was het leven argeloos,
verlosten waren zij.
Dor hout ging bloeien als een roos,
woestijn werd tot een wei.

3 Gij morgenster en mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied,
u allen even na, –
dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.

Zegenbede en wegzending

Zanggroep aan aanwezigen zingen Lied 416 1 t/m 4

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.

De collecte is bestemd voor de kerk.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL11 RABO 0373 742 215 onder vermelding van “Oecumenische dienst”.

Wij wensen u een goede zondag.