Liturgie Missionaire dienst 13 maart 2022 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

Helaas wil het nog wel eens voorkomen dat het geluid bij kerdienstgemist.nl wegvalt, probeer in dat geval mee te luisteren via kerkomroep.nl, die doet het vaak wel.


Protestantse Gemeente De Zaaier, Ens
Liturgie zondag 13 maart 2022 aanvang 9:30 uur

Voorganger: Mevrouw C. Oosterhuis, spreker/schrijver te Heerde
Ouderling: Lous Bosselaar
Diaken van dienst: Klaas Pol
Organist: Jan Mark van den Berg

Mededelingen door de ouderling van dienst

Lied 542: 1 t/m 4
God roept de mens op weg te gaan,
zijn leven is een reis:
‘Verlaat wat gij bezit en ga
naar ’t land dat Ik u wijs’.

Het volk van God was veertig jaar
– een mensenleven lang –
op weg naar het beloofde land,
het land van Kanaän.

Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
een nieuwe Mozes zijn.

Eer aan de Vader en de Zoon
En aan de heilige Geest,
God, die al voor de eerste mens
Belofte zijt geweest.

Stil gebed, Votum en groet

Kindermoment

Lied 531: 1, 2 en 3
1 Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

2 Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

3 Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, het eeuwig leven.

Kort bezinningsmoment

Lied 801: 1 t/m 4 en 7
1 Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

2 Lied’ren zingend vol vertrouwen
tot in het voltooide licht
broeder broeder zal aanschouwen
staande voor Gods aangezicht.

3 Door de nacht leidt ons ten leven
licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.

4 In ons hart is dit de luister,
dit de liefde die ons leidt
op de kruistocht door het duister
naar de lichte eeuwigheid.

7 Zo gaan wij hier met elkander
door de nacht op weg naar huis,
pelgrims die uit alle landen
samenkomen om het kruis.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest voor de opening van Gods woord

Schriftlezingen (NBV21):
Genesis 1: 28
Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’
Matteüs 28: 18-20
Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
Marcus 12: 28-31
Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat Hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.”

Preek

Lied Opwekking 40
Zoekt eerst het koninkrijk van God
En zijn gerechtigheid
En dit alles krijgt u bovendien
Hallelu, halleluja

Halleluja, halleluja, halleluja
Hallelu, halleluja

Men kan niet leven van brood alleen
Maar van ieder woord
Dat door de Heer gesproken wordt
Hallelu, halleluja

Halleluja, halleluja, halleluja,
Hallelu, halleluja

Bidt en u zal gegeven zijn
Zoekt en gij zult het zien
Klopt en de deur zal voor u opengaan
Hallelu, halleluja

Halleluja, halleluja, halleluja,
Hallelu, halleluja

Froukje de Lange over het werk in India (Youtube) :

Gebed: Voorbede en dankzegging + samen Onze Vader

Lied Opwekking 334
Heer uw licht en uw liefde schijnen,
Waar U bent zal de nacht verdwijnen,
Jezus licht van de wereld vernieuw ons.
Levend woord, ja Uw waarheid bevrijd ons!
Schijn in mij; Schijn door mij

Kom Jezus kom Vul dit land met Uw heerlijkheid
Kom Heilige Geest Stort op ons uw vuur
Zend uw rivier; laat u heil heel de aard vervullen
Spreek Heer uw woord; at het licht overwint

Ik wil komen in uw nabijheid
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid
Door u bloed mag ik u toebehoren
Leer mij, toetst mij Uw stem wil ik horen
Schijn in mij schijn door mij

Kom Jezus kom Vul dit land met Uw heerlijkheid
Kom Heilige Geest Stort op ons uw vuur
Zend uw rivier Laat u heil heel de aard vervullen
Spreek Heer uw woord Dat het licht overwint

Staan wij oog in oog met U, o Heer
Daalt uw stralende licht op ons neer
Zichtbaar tastbaar word u in ons leven
U volmaakt die volkomen zich geven
Schijn in mij Schijn door mij

Kom Jezus kom Vul dit land met Uw heerlijkheid
Kom Heilige Geest Stort op ons uw vuur
Zend uw rivier Laat u heil heel de aard vervullen
Spreek Heer uw woord Dat het licht overwint

Kom Jezus kom Vul dit land met Uw heerlijkheid
Kom Heilige Geest Stort op ons uw vuur
Zend uw rivier Laat u heil heel de aard vervullen
Spreek Heer uw woord Dat het licht overwint

ZEGEN: Nummeri 6: 24 – 26

Lied 425
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal
door liefde gedreven om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal

Collecte bij de uitgang:
1) Wasserij project
2) Kerk (jeugdkerk)
3) Hulp aan Oekraïne
Voor rekening van de kerk: zie kerkblad