Liturgie Gemeentezondag 22 mei 2022 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

Helaas wil het nog wel eens voorkomen dat het geluid bij kerdienstgemist.nl wegvalt, probeer in dat geval mee te luisteren via kerkomroep.nl, die doet het vaak wel.


Afkondigingen ouderling van dienst

Stil gebed, votum en groet

Klein Gloria
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest Als in den beginne nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen

Zingen: OPW 125: 1 en 2

Heer, ik kom tot U
Hoor naar mijn gebed
Vergeef mijn zonden nu
En reinig mijn hart
Met Uw liefde, Heer
Kom mij tegemoet
Nu ik mij tot U keer
En maak alles goed

Wetslezing Mattheüs 22: 36-40 door ??
Een wetgeleerde vroeg aan Jezus: 36‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

Zingen: OTH 125: 3
Zie mij voor U staan
Zondig en onrein
O, Jezus raak mij aan
Van U wil ik zijn

Zingen: Who am I

Who am I,
that the Lord of all the earth
Would care to know my name
Would care to feel my hurt?
Who am I, that the bright and morning star
Would choose to light the way
For my ever wandering heart?

Not because of who I am
But because of what You’ve done
Not because of what I’ve done
But because of who You are

I am a flower quickly fading
Here today and gone tomorrow
A wave tossed in the ocean
A vapor in the wind
Still You hear me when I’m calling
Lord, You catch me when I’m falling
You’ve told me who I am
I am Yours

Who am I,
that the eyes that see my sin
Would look on me with love
And watch me rise again?
Who am I, that the voice that calmed the sea
Would call out through the rain
And calm the storm in me?

Not because of who I am
But because of what You’ve done
Not because of what I’ve done
But because of who You are

I am a flower quickly fading
Here today and gone tomorrow
A wave tossed in the ocean
A vapor in the wind
Still You hear me when I’m calling
Lord, You catch me when I’m falling
You’ve told me who I am
I am Yours

Gebed

Zingen: Je mag er zijn

Refrein:
Je mag er zijn
wie ik? …ja jij
je hoort er helemaal bij
wie ik? …ja jij
had je zeker niet gedacht
wie ik? …ja jij
je hoort er helemaal bij
wie ik? …ja jij

Ook al ben je wat verlegen
ook al lijk je een beetje stug
ook al heb je vieze handen
of je navel op je rug
Refrein

Ook al flap je met je oren
of ben je enigst kind
of in een kippenhok geboren
of heb je altijd tegenwind

Refrein

Ook al kan je niks onthouden
is je geheugen net een zeef
ook al heb je rooie haren
en staan al je tanden scheef

Refrein
Ook al heb je slechte ogen
en een hele dikke bril
ook al heb je een hond
die maar niet luisteren wil

Refrein:
Je mag er zijn
wie ik? …ja jij
je hoort er helemaal bij
wie ik? …ja jij
had je zeker niet gedacht
wie ik? …ja jij
je hoort er helemaal bij
wie ik? …ja jij

Schriftlezing 1: 1 Korinthe 13 1-7 Jelmer-Alwin
1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cimbaal. 2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

1e korte Preek

Zingen: What a beautiful name it is

Verse 1: You were the Word at the beginning
One with God the Lord Most High
Your hidden glory in creation
Now revealed in You our Christ

Chorus 1
What a beautiful Name it is
What a beautiful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a beautiful Name it is
Nothing compares to this
What a beautiful Name it is
The Name of Jesus

Verse 2 You didn’t want heaven without us
So Jesus You brought heaven down
My sin was great Your love was greater
What could separate us now

Chorus 2
What a wonderful Name it is
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a wonderful Name it is
Nothing compares to this
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus

Bridge
Death could not hold You
The veil tore before You
You silence the boast of sin and grave
The heavens are roaring
The praise of Your glory
For You are raised to life again

You have no rival
You have no equal
Now and forever God You reign
Yours is the kingdom
Yours is the glory
Yours is the Name above all names

What a powerful Name it is
What a powerful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a powerful Name it is
Nothing can stand against
What a powerful Name it is
The Name of Jesus

Tags
What a powerful Name it is The Name of Jesus
What a powerful Name it is The Name of Jesus

Schriftlezing 2: 1 Johannes 4: 7-16 Dennis-Matthias
7 Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.
11 Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 12 Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen. 13 Dat wij in Hem blijven en Hij in ons, weten we doordat Hij ons heeft laten delen in zijn Geest. 14 En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. 15 Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. 16 Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

Zingen: Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Uw naam is ‘ik ben’, en ‘ik zal er zijn’.

2e korte Preek

Zingen: Nooit meer alleen (Opw. 698)

Ook al gaat mijn weg
Door een diep dal van duisternis heen,
Uw liefde drijft de angst uit in mij.

Ook al loop ik vast,
Overvallen door een hevige storm,
Ik keer niet om want U bent nabij.

En ik vrees geen gevaren meer,
Met mijn God steeds aan mijn zij.
Voor wie zou ik nog vrezen?
Hij is toch bij mij! Hij is toch bij mij!

Nooit meer, nooit meer alleen,
Loop ik door de stormen heen.
Nooit meer, nooit meer alleen,
Op de berg of in de dalen.
Nooit meer, nooit meer alleen,
Heer, U laat mij nooit meer alleen.

En ik zie al de glans
In de verte, van het stralende licht,
Dat schijnt voor elk die volhoudt en wacht.

Maar tot aan die dag
Dat de schepping wordt bevrijd van de pijn,
Is U te kennen al wat ik wil.

En ik vrees geen gevaren meer,
Met mijn God steeds aan mijn zij.
Voor wie zou ik nog vrezen?
Hij is toch bij mij! Hij is toch bij mij!

Nooit meer, nooit meer alleen,
Loop ik door de stormen heen.
Nooit meer, nooit meer alleen,
Op de berg of in de dalen.
Nooit meer, nooit meer alleen,
Heer, U laat mij nooit meer alleen.

Ja, ik zie al de glans
In de verte, van het stralende licht.
Maar tot aan die dag
Dat de schepping wordt bevrijd van de pijn,
Blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen! (2x)

Nooit meer, nooit meer alleen,
Loop ik door de stormen heen.
Nooit meer, nooit meer alleen,
Op de berg of in de dalen.
Nooit meer, nooit meer alleen,
Heer, U laat mij nooit meer alleen.
(2x)

Op preekstoel staan en filmpje en thema aankondigen:

Dankgebed

Gedicht: Henrieke regelt en leest

Zingen: Til mij op

Ik wil heel dicht bij U zijn,
Als een kind bij de vader op schoot.
Ik wil heel dicht bij U zijn;
Dat is de plek waar ik hoor.

Til mij op, neem mij in uw armen.
Til mij op, houd mij dicht tegen U aan.
Til mij op, ik wil U omarmen.
Til mij op en laat mij niet meer gaan.

Ik mag heel dicht bij U zijn,
Als een kind bij de vader op schoot.
Ik mag heel dicht bij U zijn;
Dat is de plek waar ik hoor.

Til mij op, neem mij in uw armen.
Til mij op, houd mij dicht tegen U aan.
Til mij op, ik wil U omarmen.
Til mij op en laat mij niet meer gaan.

Draag mij door het diepe water,
Waar ik zelf niet meer kan staan.
In uw armen ben ik veilig,
Wanneer U mij draagt,
Als ik niet verder kan gaan.

En U tilt mij op, neemt mij in uw armen.
En U tilt mij op,
Houdt mij dicht tegen U aan.
En U tilt mij op, Ik mag U omarmen.
En U tilt mij op)
En laat mij niet meer gaan.) 2x

Zegen

Zingen: Gezang 456:3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Bij kerk uitlopen: Oh happy day, o happy day