Liturgie eredienst 6 maart 2022 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

Helaas wil het nog wel eens voorkomen dat het geluid bij kerdienstgemist.nl wegvalt, probeer in dat geval mee te luisteren via kerkomroep.nl, die doet het vaak wel.


Protestantse Gemeente De Zaaier, Ens
Liturgie zondag 6 maart 2022 aanvang 9:30 uur

Voorganger: Proponent J. de Wind, Zeewolde
Ouderling van dienst: Lous Bosselaar
Diaken van dienst: Syta Vellinga
Organist: Klaas Brouwer

Mededelingen door de ouderling van dienst

Op 2 maart jongstleden is in de leeftijd van 90 jaar is overleden Jan de Wolf. De dankdienst voor zijn leven zal worden gehouden op dinsdag 8 maart om 11:30 uur in kerkgebouw “de Zaaier” en aansluitend zal de begrafenis op de Algemene Begraafplaats te Ens plaatsvinden.
De kennisgeving bevat de tekst “Geloofd zij God met diepst ontzag!”, de 1e regel van Psalm 68:10. Dit lied wordt gezongen tot troost en ter bemoediging van de familie.

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met zijne gunstbewijzen;
Die God is onze zaligheid.
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons ’t eeuwig zalig leven:
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Lied: Opwekking 181
Majesteit, Groot is Zijn majesteit
Lof zij Jezus, En glorie, hulde en eer
Majesteit God, die de zijnen leidt
Vanaf Zijn troon vestigt de Zoon Zijn heerschappij

Dus verhoog, Maak eeuwig groot, De naam van Jezus
Volk van God Kom en breng lof aan Jezus de Koning

Majesteit Groot is Zijn majesteit
Dwars door de dood werd Hij verhoogd Jezus regeert

Majesteit, Groot is Zijn majesteit
Lof zij Jezus En glorie, hulde en eer
Majesteit God, die de zijnen leidt
Vanaf Zijn troon vestigt de Zoon Zijn heerschappij

Dus verhoog Maak eeuwig groot De naam van Jezus
Volk van God Kom en breng lof aan Jezus de Koning

Majesteit Groot is Zijn majesteit
Dwars door de dood werd Hij verhoogd Jezus regeert

Dus verhoog Maak eeuwig groot De naam van Jezus
Volk van God Kom en breng lof aan Jezus de Koning

Majesteit Groot is Zijn majesteit
Dwars door de dood werd Hij verhoogd Jezus regeert
Dwars door de dood werd Hij verhoogd Jezus regeert

Stil gebed, Bemoediging, Groet

Lied: 1010: 2 en 4
2 Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

4 Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!
‘Here, maak mij’ – Psalm 25: 2, 4

Gebed voor de situatie in Oekraïne

Lied 538: 1 en 4
1 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ’t ons heeft voorgedaan.

4 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Zingen: Op Toonhoogte 277 / Opwekking 616
Houd mij dicht bij U, Laat me nooit meer gaan
Voor u leg ik mij leven neer Verlangend naar u vriendschap Heer

U alleen begrijpt Wat ik nodig heb
U liefde die mij warmte geeft Als U mij in uw armen neemt

Leid mij naar u hart Breng mij terug naar u

U bent mijn doel U bent mijn harts verlangen
U bent mijn doel Houd mij heel dicht bij U

Hou mij dicht bij U Laat me nooit meer gaan
Voor u leg ik mijn leven neer Verlangend naar u vriendschap Heer

U alleen begrijpt Wat ik nodig heb
U liefde die mij warmte geeft Als U mij in uw armen neemt

Leid mij naar uw hart Breng mij terug naar u

U bent mijn doel U bent mij harts verlangen
U bent mijn doel Houd mij heel dicht bij U
U bent mijn doel U bent mij harts verlangen
U bent mijn doel Houd mij heel dicht bij U
U bent mijn doel U bent mij harts verlangen
U bent mijn doel Houd mij heel dicht bij U
Houd mij heel dicht bij U

Kinderen naar de kinderkerk

Schriftlezing: Kolossenzen 2:6-15 (NBV)
Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in Hem is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10en in uw eenheid met Hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld. In Hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door alles wat aards in u is af te leggen. Toen u gedoopt werd bent u immers met Hem begraven, en met Hem bent u ook tot leven gewekt, doordat u gelooft in de kracht van de God die Hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, nietig verklaard en het weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.

Lied 843: 1, 2, 3 en 4
1.Wat te kiezen, leven, dood,
afgod geld, genadebrood?
Alles houden wat ik heb,
of mij geven, gaandeweg?

2.Wat mij vasthoudt, wat mij heeft,
wat mij werft en wat mij leeft,
is het vele, geld en goed,
aarden schatten, overvloed.

3.Die mij vasthoudt, weegt en wikt,
die mij voedt en mij verkwikt,
is de Ene, goed is God,
hemelschat, genadebod.

4.Wat te kiezen, leven, dood,
afgod geld, genadebrood?
Alles houden wat ik heb,
of Hem volgen op zijn weg.

Verkondiging

Lied Op Toonhoogte 114 / Opwekking 114
Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God, als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft Zijn leven afgelegd.

Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept,
om te dienen iedere dag,
gedragen door Zijn liefd’ en kracht.

Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De man, die onze zonden droeg.

Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept,
om te dienen iedere dag,
gedragen door Zijn liefd’ en kracht.

Wij willen worden als Hij,
elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.

Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept,
om te dienen iedere dag,
gedragen door Zijn liefd’ en kracht.

Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede gelijk in de hemel alsook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Collecte

Slotlied Opwekkingslied 630

Op elk moment van mijn leven, In voor of tegen spoed
Aanbid ik U mijn Jezus En dank U voor Uw bloed

Ik vind kracht in U mijn Vader Als ik heel dicht bij U bent.
Mijn hart en mijn gedachten, Worden warm als ik bedenk

Vader U bent goed,U bent heilig, U bent liefde.
Jezus U bent groot, U bent sterker dan de dood.
Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
En ik zing met heel mijn hart Ik hou van U

Op elk moment van mijn leven, Bij dag en bij nacht,
Wil ik Uw woorden lezen, En dragen in mijn hart.
In de stormen van mijn leven, In de regen in de kou,
Wil ik schuilen in Uw vrede, Wil ik rusten in Uw trouw.

Vader U bent goed, U bent heilig, U bent liefde.
Jezus U bent groot, U bent sterker dan de dood.
Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
En ik zing met heel mijn hart Ik hou van U
Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
En ik zing met heel mijn hart Ik hou van U

Zegenbede

Collectebestemming:
Kerk in Actie: 40dagentijdcollecte Zending / Kerk

N.B.: De opbrengst van de zendingsbussen heeft thans de bestemming hulpverlening Oekraïne