Liturgie eredienst 6 februari 2022 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

Helaas wil het nog wel eens voorkomen dat het geluid bij kerdienstgemist.nl wegvalt, probeer in dat geval mee te luisteren via kerkomroep.nl, die doet het vaak wel.


Protestantse Gemeente De Zaaier, Ens
Liturgie zondag 6 februarie 2022 aanvang 9:30 uur

Voorganger: Ds. P.E.G. Wiekeraad, Uelsen
Ouderling van Dienst: Beppego van Wijk
Diaken van dienst: Klaas Pol
Organist: Paul Buijnink

Mededelingen door de ouderling van dienst

Samenzang: Lied 216: 1, 2 en 3
1 Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Stil gebed, Votum en Groet

Samenzang: Psalm 54: 1
O God, verlos mij door uw naam!
O Heer, neem mijn gebed ter ore!
Verschijn met kracht en wil mij horen!
Verschaf mij recht! U roep ik aan!
Want vreemden smeedden een complot
en hebben hun hand opgeheven.
Zij staan mij met geweld naar ’t leven,
erkennen God noch zijn gebod.

Geloofsbelijdenis (gesproken)

Samenzang: Psalm 54: 2
God is mijn hulp, Hij is getrouw.
Het is de Heer die mij blijft schragen,
die ze verdelgt wie mij belagen,
breekt wie mij brengen in het nauw.
Ja, Hij zag mijn benauwdheid aan,
ik vrees niet meer voor mijn vijanden.
O God, ontvang mijn offeranden!
O Heer, geprezen zij uw naam!

Verootmoediging en schuldbelijdenis

Samenzang Lied 859: 1
Schuldig staan wij voor U, Heer,
schuldig, onweersproken.
Tel de duizendmaal dat wij
U hebben ontbroken.
Zie ons aan: onze naam
had Gij opgeschreven
in uw boek des levens.

Verkondiging van Gods genade

Samenzang Lied 859: 4
Onze ontrouw hebt Gij ver
achter U geworpen.
Gij verheft uw aangezicht
als de nieuwe morgen.
Uw gericht / schept ons licht,
waar wij onze wegen
kiezen met uw zegen.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment: “Jozefs broers halen graan in Egypte”

Kinderlied: Heer, U kent mij als geen ander

Schriftlezingen (NBG 2004)
Jesaja 43: 1
Welnu, dit zegt de Heer, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!

Romeinen 6: 3-11
Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met Hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met Hem zullen leven, omdat we weten dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de dood, niet meer sterft: de dood heeft geen macht meer over Hem. Door zijn sterven is Hij voor eens en altijd dood voor de zonde; en nu Hij leeft, leeft Hij voor God. Zo moet ook u uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.

Samenzang Lied 763: 1, 4 en 5
1 Zij zullen de wereld bewonen,
zij namen het wonder ter hand,
de mensen van nacht en nevel
brengt Hij naar het heilige land.

4 De hemel roept uit Halleluja,
de aarde brengt leven tot stand,
de bergen bezwijken van vreugde,
de wereld wordt vaderland.

5 Ten dage der grote genade
als God de gebeden beloont,
dan zullen de volkeren weten
dat Hij bij de mensen woont.

Verkondiging

Orgelintermezzo (Lied 641:1)
Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw, –
dit is al waar ik op bouw.

Samenzang: Lied 864: 1
Laat ons de Heer lofzingen,
juich, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

Gebeden

Samenzang: slotlied Lied 418: 1
God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en geween

Zegen

Samenzang: Lied 425
Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord

Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal

Collecte: Voedselbank Noordoostpolder/Urk en Kerk

Voor rekeningen kerk: zie het kerkblad.

Een goede zondag gewenst.