Liturgie eredienst 29 augustus 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie zondag 29 augustus 2021 aanvang 9:30 uur
Protestantse Gemeente “De Zaaier”, Ens

Voorganger: Pastoraal werker Gert den Boef, Dronten
Ouderling van dienst: Tineke Dibbits
Diaken van dienst: Willemien Houter
Organist: Jan Mark van den Berg

Mededeling
De bloemengroet van vorige week is als groet en felicitatie voor haar 95 ste verjaardag gegaan naar Mw. Hennie Batterink-Nijhuis te Marknesse


Thema: Brood om te delen

Orgelspel

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Intochtslied: Lied 885: 1 en 2
1 Groot is uw trouw, o Heer, Mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
Die Gij steeds waart, Dat bewijst Gij ook nu.
Refrein: Groot is uw trouw, o Heer,
Groot is uw trouw, o Heer,
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, Aan mij betoond.

2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, Blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid Refrein

Stil gebed – Bemoediging en Groet

Zingen: Klein Gloria
Ere zij de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, als in den beginne,
nu en immer en van eeuwigheid tot
eeuwigheid! Amen.

Zingen: Lied 281: 1, 2 en 3
1 Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison.

2 Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast: Kyrie eleison.

3. Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat: Kyrie eleison.

Kyriëgebed

Glorialied: Lied 150a: 1, 3 en 4
1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken, van Hem die ons redt.

4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Leefregel: Colossenzen 3: 12-17
Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.

Zingen: Lied 657: 1 en 4
1 Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.

4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten, het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest.

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van de Bijbel

Kindermoment

Zingen: Hemelhoog 101
Als je bidt zal Hij je geven,
als je klopt aan de deur, zal Hij open doen.
Als je zoekt dan zul je vinden, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Als je mijn Vader iets wil vragen,
vraag in mijn naam, Ik zal het doen.
ik ben met je alle dagen, Ik ben dezelfde als toen.

Als je bidt zal Hij je geven,
als je klopt aan de deur, zal Hij open doen.
Als je zoekt dan zul je vinden, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Schriftlezingen: Matteüs 14: 1 en 13-23
1: In die tijd hoorde ook Herodes, de tetrarch, over Jezus vertellen, . . . . .
13-23: Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten, en vanuit de steden volgden ze hem over land. Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken. Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen.’ Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten.’ Ze antwoordden hem: ‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.’ Hij zei: ‘Breng ze mij.’ En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld. Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen.

Zingen: Lied 383: 1, 2 en 5
1 Zeven was voldoende, vijf en twee,
zeven was voldoende voor vijfduizend
op de heuvels langs de zee.

2 Zeven is voldoende toen en nu,
zeven is voldoende alle dagen
van ons leven, dank zij U.

5 Want Gij zijt de eerste rond alom,
ja, Gij zijt de eerste en de laatste,
kom, o Here Jezus kom!

Verkondiging: “Brood om te delen”

Orgelspel – intermezzo

Zingen: Lied 978: 1, 2 en 4
1 Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek’re zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2 Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

4 Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Gebed, stil gebed en Onze Vader

Slotzang: Joh. De Heer 928: 1 en 2
1 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

2 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
Dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Wegzending en Zegen


Collecten bij de uitgang

Bestemming:
De collecte bestemd voor
– Plaatselijk Jeugdwerk
– en voor de Kerk.
Van harte aanbevolen.

Kerkgangers hun gaven kwijt in de daarvoor bestemde collectezakken. Voor alle anderen: In het kerkblad vindt u de rekeningen waarop u uw bijdragen kunt overmaken.