Liturgie eredienst 27 februari 2022 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

Helaas wil het nog wel eens voorkomen dat het geluid bij kerdienstgemist.nl wegvalt, probeer in dat geval mee te luisteren via kerkomroep.nl, die doet het vaak wel.


Protestantse Gemeente De Zaaier, Ens
Liturgie zondag 27 februari 2022 aanvang 9:30 uur

Voorganger: Ds. H.L. Rodenhuis, Ens (Kampen)
Ouderling van dienst: Piet van den Dorpel
Diaken van dienst: Geertje Buitenhuis
Organist: Paul Buijnink
Drum: Albert Wolfs
Piano: Kees Grobecker
Geluid: Peter Steeneveld
Zang: Mariah van Dorsten en Janneke Stuij

Mededelingen door de ouderling van dienst

Samenzang Opwekking 797
U roept ons samen als kerk van de Heer
Verbonden met U en elkaar
Wij brengen U lof, geven U alle eer
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar
Jezus is gastheer en nodigt ons uit
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt
Streef naar de gaven die God aan ons geeft
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt
Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

U roept ons samen voor Woord en gebed
Als deel van uw kerk wereldwijd
Wij bidden om vrede, verzoening en recht
Gebruiken met vreugde de maaltijd
Wij breken het brood en verstaan het geheim
Om samen Uw kerk en van Christus te zijn
Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader, maak ons één
Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader, maak ons één
Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde
Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Stil gebed, Votum, Groet

Samenzang Lied 195:1
Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Samenzang Psalm 73:1
Ja, God is goed voor Israël,
is waarlijk goed, ik weet het wel,
voor ’t zuiver hart dat leeft in vrede.
Maar ik was bijna uitgegleden.
Mijn afgunst groeide met de dag,
daar ik der bozen voorspoed zag,
hoe moeiteloos hun leven is,
zo zonder kwelling en gemis.

Verootmoediging

De Tien Geboden in kindertaal

Samenzang Psalm 73: 9
Nu blijf ik bij U altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid.

Gebed

1e Schriftlezing: Genesis 37: 1-11
37 1 Jakob vestigde zich in Kanaän, het land waar ook zijn vader als vreemdeling gewoond had. 2 Dit is de geschiedenis van Jakob en zijn nakomelingen. Jozef, die inmiddels zeventien jaar was, weidde gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en geiten; hij hielp de zonen van zijn vaders vrouwen Bilha en Zilpa, en de kwade geruchten die over zijn broers de ronde deden vertelde hij aan hun vader door. 3 Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen, en hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. 4 De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en hadden geen goed woord meer voor hem over.
5 Op een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze een nog grotere hekel aan hem. 6 ‘Moeten jullie nu eens horen wat ik heb gedroomd,’ zei hij. 7 ‘We waren op het land schoven aan het binden, en toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan en bogen daarvoor.’ 8 Zijn broers zeiden: ‘Dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen?’ Vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem hoe langer hoe meer haten. 9 Opnieuw kreeg hij een droom die hij aan zijn broers vertelde. ‘Ik heb alweer een droom gehad,’ zei hij. ‘Nu bogen de zon, de maan en elf sterren zich voor mij neer.’ 10 Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, wees zijn vader hem terecht: ‘Zeg, wat is dat voor een droom! Moeten ik, je moeder en je broers ons soms voor jou komen neerbuigen?’ 11 Jozefs broers werden verteerd door jaloezie, maar zijn vader bleef nadenken over wat er gebeurd was.

Samenzang Lied 51 b
Create in me a clean heart. o God,
and renew a right spirit within me.
Create in me a clean heart. o God,
and renew a right spirit within me.
Cast me not away from thy presence, o Lord,
and take not thy holy Spirit from me.
Restore unto me the joy of thy salvation
and renew a right spirit within me.

2e Schriftlezing: Matteüs 20: 1-15
20 1 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. 2 Nadat hij met de arbeiders een dagloon van één denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3 Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, 4 zei hij ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar naar mijn wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.” 5 En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. 6 Toen hij tegen het einde van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?” 7 “Niemand heeft ons ingehuurd,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.” 8 Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: “Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.” 9 En zij die er vanaf het einde van de dag waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. 10 En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. 11 Toen ze het geld hadden aangenomen, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: 12 “Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden.” 13 Hij antwoordde een van hen: “Vriend, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? 14 Neem wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten hetzelfde geven als aan jou. 15 Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers omdat ik goed ben?”

Preek: ‘Van jaloezie naar je aanvaard weten’

Samenzang Opwekking 640
Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!

Mijn hulp is van U, Heer.
O, van U!
Dankgebed

Samenzang Opwekking 436
Onze Vader in de hemel,
Heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk
Spoedig komen.
Laat uw wil worden
Gedaan.
In de hemel, zo ook hier
Op aard’.
Want van U is het koninkrijk,
De kracht en de heerlijkheid,
Tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
De kracht en de heerlijkheid,
Tot in eeuwigheid.
Onze Vader in de hemel,
Geef ons daaglijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
Gelijk ook wij dat doen.
Hen vergeven die ons
Iets schuldig zijn.
Want van U is hetvkoninkrijk,
De kracht en de heerlijkheid,
Tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
De kracht en de heerlijkheid,
Tot in eeuwigheid.
En leidt ons niet in verzoeking,
Maar verlos ons van het kwaad.
Want van U is het koninkrijk,
De kracht en de heerlijkheid,
Tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
De kracht en de heerlijkheid,
Tot in eeuwigheid.
Amen. Amen

Inzameling van de gaven

Samenzang Opwekking 710
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!
Vader, maak mij tot een zegen;
Ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
Als de bron van leven,
Die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen
Om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Zegen

Cahootquiz

Samenzang Opwekking 705
Aan de maaltijd wordt het stil,
Als de Meester knielen wil,
En vol liefde als een knecht
Elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
Dit is wat de wereld ziet van Mij,
Als je Mij gaat volgen.
Toon Mijn liefde
Aan de ander
Dien de ander
Zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
Wat er ook gebeurt,
Dien de ander,
Zo heb Ik ook jou liefgehad.
In de wereld wordt het stil,
Als wij doen wat Jezus wil
En gaan dienen als een knecht,
Zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
Dit is wat de wereld ziet van Mij,
Als je Mij gaat volgen.
Toon Mijn liefde
Aan de ander
Dien de ander
Zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
Wat er ook gebeurt,
Dien de ander,
Zo heb Ik ook jou liefgehad.

Collectebestemming: Diaconie / Kerk / Zending en missie