Liturgie eredienst 12 december 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

Helaas wil het nog wel eens voorkomen dat het geluid bij kerdienstgemist.nl wegvalt, probeer in dat geval mee te luisteren via kerkomroep.nl, die doet het vaak wel.


Protestantse Gemeente De Zaaier, Ens
Liturgie 12 december 2021, 9:30

Voorganger: Ds. F.A. Slothouber, Zwolle
Ouderling van dienst: Lous Bosselaar/Ivo Bakker/Paul Buijnink
Diaken van dienst: Wikje Ziel/Syta Vellinga
Organist: Jan Mark van den Berg
3e Advent, viering Heilig Avondmaal

Mededelingen door de ouderling van dienst

Aansteken 3e adventskaars
Declamatie gedichtje:

Het derde adventskaarsje wordt aangestoken
De tijd van advent is nu aangebroken
Een tijd van hoop
Voor Ruth en Naomi een goede afloop
Boaz, de losser, neemt het verzoek van Ruth aan
Zo wordt aan Gods belofte van hoop voldaan

Aanvangslied: Psalm 107: 1 en 2

Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houdt dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie, door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis werd heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

Al wie verbijsterd zwierven
ver buiten heg en steg
en haast van honger stierven,
neervallend langs de weg,-
geen thuis, geen toevluchtsoord
was hun nabijgekomen,
had Hij hen niet gehoord
en bij de hand genomen.

Stil gebed, Bemoediging, Groet

Zingen: Psalm 145: 5

Zie, aller ogen zijn op U gericht,
Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht.
Gij opent uwe hand, en al wat leeft
vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft.
Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen,
in al zijn daden is Hij ons genegen.
Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming;
wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming.

Gebed

Zingen Lied 387: 1, 2 en 5

1 Als wij weer het brood gaan breken
dat Gij, Heer, ons geeft:
leer ons dan met hem te delen
die geen deel van leven heeft.

2. Als wij van feestwijn drinken
die Gij, Heer, ons geeft:
leer ons dan om te gedenken
wie een lege beker heeft.

5. Als wij zo de toekomst vieren
die Gij, Heer ons geeft:
leer ons dan vandaag te zorgen
voor wie zelfs geen morgen heeft.

Gebed voor de opening van de Schriften

Schriftlezing: Lucas 22: 7-20
De dag van het Ongedesemde brood waarop het pesachlam geslacht moest worden, brak aan.
Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: ‘Ga voor ons het pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten.’ Ze vroegen hem: ‘Waar wilt u dat we het bereiden?’ Hij antwoordde:
‘Let op, wanneer jullie de stad in gegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat, en zeg tegen de heer van dat huis: “De meester vraagt u: ‘Waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?’” Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht; maak het daar klaar.’ Ze gingen op weg, en alles gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal.

Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen:
‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’ Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: “Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.”

Zingen Lied 386: 1, 2 en 3

1 Vier met alles wat in je is
Christus’ dood en verrijzenis.
Aan de tafel van brood en wijn
wil Hij tastbaar aanwezig zijn.
Hij die opstaat geeft brood en ademtocht
woord van overvloed dat ons voedt.

2 Hij verbindt ons en maakt ons één
tot een kring om Zijn tafel heen.
Vier de vrede van Christus, zing!
Vier het leven in deze kring.
Hij die opstaat geeft brood en ademtocht
woord van overvloed dat ons voedt.

3 Jezus spreekt ons in liefde aan,
daagt ons uit op op weg te gaan
met het brood van gerechtigheid,
met de wijn van zijn koninkrijk.
Hij die opstaat geeft brood en ademtocht
woord van overvloed dat ons voedt.

Verkondiging

Viering Heilig Avondmaal

Zingen tijdens de viering:

Lied 340b (Geloofsbelijdenis)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vlezes;
en een eeuwig leven.
Amen

Lied 389: 1 en 2
1 Het brood dat ons voor ogen staat
en zich geduldig breken laat,
is Uw gedaante, lieve Heer,
Gij daalt als manna in ons neer

2 De beker die de ronde doet,
het is de omloop van Uw bloed
het spreekt van een geheimenis,
Uw hartslag die ons leven is.

Dankgebed

Slotzang: Lied 444
1 Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2 De duisternis gaat wijken
van d’ eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3 Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ’t morgenrood.

4 De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus,’t eeuwig licht!

5 Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Zending en Zegen

Collecte:

De collecten zijn bestemd voor het project van de Kinderkerk en voor de Kerk.
De rekeningnummers van de kerk en de diaconie vindt u in ons kerkblad.

Van harte aanbevolen