Liturgie eredienst 10 oktober 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.


Liturgie PKN De Zaaier, ENS
Zondag 10-10-2021 09.30 uur (HA)

Voorganger: drs. G. Brandorff, Heemse
Teksten: NBV Psalmen en gezangen: NLB

Welkom door de ouderling, die ook het aanvangslied aankondigt.

Aanvangslied: 281: 1, 2, 3 en 4 (‘Wij zoeken hier uw aangezicht’)

Stil, persoonlijk gebed ter voorbereiding op de dienst

Bemoediging en groet

Klein Gloria

Drempelgebed

Lied: 281: 5, 6 en 7

Gebed om ontferming voor de nood van de wereld (kyriegebed).

Glorialied: 281: 8, 9 en 10

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderen gaan naar Kinderkerk

Schriftlezing(en):
OT: Deuteronomium 15: 1-11
Psalm: 118: 1 (‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’)
NT: Marcus 10: 17-31

Lied: 912: 1 en 3 (‘Neem mijn leven, laat het, Heer’)

Verkondiging: “Wie kan er nog behouden blijven?”

Lied: 967: 1 en 7 (‘Zonne der gerechtigheid’)

VIERING HEILIG AVONDMAAL

Tafelgebed en onderwijzing
Onderwijzing

Avondmaalslied 387: 1, 2 en 3 (‘Als wij weer het brood gaan breken’)

De viering van het H.A. vindt onder de huidige omstandigheden plaats.

Gebed over de gaven

Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn

Dankzegging na de maaltijd.

Lied: 381: 1 en 2 (‘Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet’)

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

Apostolische geloofsbelijdenis

Inzameling der gaven.

(Kinderen komen terug in de kerk)

Slotlied: 904: 1, 2 en 3 (‘Beveel gerust uw wegen’)

Wegzending en zegen
(3x gezongen Amen.)