Liturgie eredienst 06 juni 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie zondag 6 juni 2021 aanvang 9:30 uur
Protestantse Gemeente “De Zaaier”, Ens

Voorganger: Ds. P.E.G. Wiekeraad, Uelsen
Ouderling van dienst: Lous bosselaar
Diaken van dienst: Wikje Ziel
Organist: Paul Buijnink

Berichtgeving
> De bloemengroet van vorige week ging als groet en felicitatie voor hun 25-jarig huwelijk naar Henk en Annet Oosting-Pol.
> Deze zondag is er Kinderkerk in een zaal van het kerkgebouw.


Orgelspel

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Intochtslied (zanggroep): Gezang 216: 1, 2 en 3

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het Woord.

Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Stil gebed – Votum en Groet

Klein Gloria (zanggroep)
Ere zij de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, als in den beginne,
nu en immer en van eeuwigheid tot
eeuwigheid! Amen.

Zingen (zanggroep): Psalm 16: 1

Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God,
Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker.
Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot,
Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker.
Gij deelt mij toe zo lieflijke landouwen
dat mijn hart in mij opspringt bij ’t aanschouwen.

Vermaning

Zingen (zanggroep): Psalm 16: 4

Daarom verheug ik mij van harte zeer,
want zelfs mijn vlees zal hier behouden wonen.
Naar ’t rijk des doods zendt Gij uw vriend niet neer,
Gij zult U tegen ’t graf een helper tonen.
Het pad des levens doet Gij mij betreden
en overvloed van vreugde schenkt uw vrede.

Verootmoediging en schuldbelijdenis

Zingen (zanggroep): Gezang 859: 1

Schuldig staan wij voor U, Heer.
Schuldig, onweersproken.
Tel de duizendmaal dat wij
U hebben ontbroken.
Zie ons aan:
onze naam
had Gij opgeschreven
in uw boek des levens.

Verkondiging van Gods genade

Zingen (zanggroep): Gezang 859: 4

Onze ontrouw hebt Gij ver
achter U geworpen.
Gij verheft uw aangezicht
als de nieuwe morgen.
Uw gericht
schept ons licht,
waar wij onze wegen
kiezen met uw zegen.

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezingen:

Lucas 1: 1-4:
Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken, en die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het Woord zijn geworden, leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theofilus, op schrift te stellen, om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent.

Lukas 18: 9-14:
Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis.

‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een Farizeeër en de ander een tollenaar.
De Farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.”

Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’

Zingen (zanggroep): Lied 671: 1 en 3

Nu bidden wij de Heilige Geest
om een recht geloof het allermeest,
dat Hij ons verblijde en ons bevrijde
en aan ’t einde ons naar huis geleide.
Kyrieleis.

Geef, heil’ge liefde, uw overvloed,
doe ons hart ontvlammen in uw gloed,
dat wij een van zinnen elkaar beminnen,
alle twist en tweedracht overwinnen.
Kyrieleis.

Verkondiging: thema: Jacobus 1:22
Weest daders van het Woord en niet alleen hoorders

Orgelspel – intermezzo

Zingen (zanggroep): Lied 823: 1 en 2

Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werk’lijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.

Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen ’s mensen levensdagen
en wijzen hem zijn woonplaats aan.
Hij is ten prooi aan duizend vrezen,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heersen over het bestaan.

Dank- en voorbeden

Zingen (zanggroep): Lied 634: 1 en 2

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, u zij alle eer.
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, u zij alle eer.

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil uw Woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, u zij alle eer.

Zegen

Slotlied (zanggroep): Lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord

Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal
door liefde gedreven om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal


Collecten bij de uitgang

Bestemming:
Vandaag is de collecte bestemd voor de Diaconie en voor de Kerk. Van harte aanbevolen.

Kerkgangers hun gaven kwijt in de daarvoor bestemde collectezakken achterin de kerkzaal bij de oude uitgang.

Voor alle anderen:

In het kerkblad vindt u de rekeningen waarop u uw bijdragen kunt overmaken.