Liturgie doopdienst 21 augustus 2022 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

Helaas wil het nog wel eens voorkomen dat het geluid bij kerdienstgemist.nl wegvalt, probeer in dat geval mee te luisteren via kerkomroep.nl, die doet het vaak wel.


LITURGIE

Doopdienst 21 augustus 2022
Protestantse gemeente
‘De Zaaier’ te Ens

waarin de doop wordt bediend aan
Michael Daniël van der Lingen


Voorganger : ds. Henk Rodenhuis
Ouderling : Corry van Marion
Diaken : Klaas Pol
Organist : Klaas Brouwer

Afkondigingen door de ouderling van dienst

Zingen: Psalm 42: 1 en 3 (staande)

Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.

Stil gebed

Votum en groet

Klein Gloria
Ere zij de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, als in den beginne,
nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid!
Amen.

Aanvangstekst uit Johannes 2:9-10
En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde (…) riep hij de bruidegom en zei tegen hem: ‘(…) U hebt de beste wijn tot nu bewaard!’

Zingen: Lied 525: 1, 4 en 5

Wij willen de bruiloftsgasten zijn
van Kana in Galilea.
Wij drinken daar van de bruiloftswijn.
Wij willen van harte vrolijk zijn
met Jezus en Maria.

Wij mogen met Jezus gezeten zijn
te Kana tussen de gasten.
Een ander schenkt eerst de goede wijn
en drinkt de mindere op het eind.
Hier komt het beste het laatste.

Wij zijn op het bruiloftsfeest genood
met Jezus en met Maria.
Hij draagt ons over de watervloed
en laaft ons hart met zijn hartebloed
te Kana in Galilea.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 17: 2

Gehoorzaam aan uw heilig woord,
blijf ik gedurig op uw wegen;
ik mijd, o Heer, wie onrecht plegen,
zo ga ik zonder struiklen voort.
Ik roep U aan, Heer hoog verheven,
want Gij verhoort, Gij antwoordt mij,
wees mij genegen en nabij,
Gij zult mij immers niet begeven?

Onderwijzing over de doop

Doopgebed

Zingen: Hemelhoog 506

Laat de kind’ren tot mij komen,
alle, alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot mij komen,
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk,
staan voor kind’ren open,
laat ze allen groot en klein,
bij mij binnen lopen.

Laat de mensen tot mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot mij komen,
houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van mijn rijk,
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk,
bij mij binnen lopen.

De dopeling wordt binnengedragen
en zijn naam wordt genoemd.

Vragen aan de doopouders

1) Belijden jullie dat de inhoud van het Oude – en Nieuwe Testament, samengevat met de artikelen van het christelijk geloof, zoals wij die zopas hebben beleden en in de Protestantse Gemeente De Zaaier, hier in Ens, wordt geleerd, de ware en juiste kennis bevat om te blijven leven in verbondenheid met God?

2) Geloven jullie dat ieder mens de neiging heeft van God af te dwalen en dat dit leidt tot een ongelukkig bestaan?
En geloven jullie ook dat wij door Jezus Christus steeds opnieuw verbonden worden met God en Zijn gemeente?

3) Beloven jullie, ieder met de gaven die God jullie geeft, dit geloof aan jullie kinderen te willen doorgeven en te willen voorleven?

Wat is daarop jullie antwoord?

Kinderen mogen naar voren komen

De doop wordt bediend aan:

Michael Daniël van der Lingen

Verwelkoming door de gemeente (staande)

Gemeente van Jezus Christus,
U bent getuige geweest van de doop van Michaël Daniël.
En zo rondom het doopvont worden wij ook herinnerd aan onze eigen doop. Hoe waardevol is dat.
God laat ons nooit los.
Wilt U dit kind en zijn ouders opdragen in uw gebeden?
Wilt U, naar uw vermogen, hem helpen groeien in het geloof?
Wilt U hem het leven in verbondenheid met God voorleven?

Wat is daarop uw antwoord?

Zingen: Lied 363 (staande)

Dat ’s HEEREN zegen op u daal’;
Zijn gunst uit Sion u bestraal’;
Hij schiep ’t heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

Ouderling spreekt doopouders toe

Kindermoment

Zingen: Opwekking 733

De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
Laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stokt en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein (2x)
Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Refrein (2x)

Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Kinderen gaan terug naar hun plaats in de kerk.
De dopeling verlaat de kerk.

Gebed

Schriftlezing Johannes 15: 1-17

Zingen: OPW 58

Vrede zij u, vrede zij u
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u
Vrede zij u, vrede zij u
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u

Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij
Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij

Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd
Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd

Vrede zij u, vrede zij u
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u
Vrede zij u, vrede zij u
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u

Preek: “Water wordt wijn!”

Zingen: Hemelhoog 233: 1-4

Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of ‘k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,
‘k blijf de Uw’ altijd, blijf Gij de mijn’!
Uw liefde moet alom mij leiden,
uw leven moet mijn leven zijn,
uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht en kracht vaar kruis.

Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in need’righeid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de winds’len sliep, ontbot,
en komt in ’t licht en rijpt voor God.

Aanbidding, dankgebed en voorbede

Zingen: Lied 885: 1 en 2

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde,
Die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:
Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein

Zegen

Zingen: Amen (3x)