Liturgie Doopdienst 20 maart 2022 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

Helaas wil het nog wel eens voorkomen dat het geluid bij kerdienstgemist.nl wegvalt, probeer in dat geval mee te luisteren via kerkomroep.nl, die doet het vaak wel.


Afkondigingen door de ouderling van dienst

Zingen: Psalm 105:1 (staande)

Looft God den HEER, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den HEER,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 121: 1 en 4

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn HEERE,
die dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

De HEER zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Onderwijzing over de doop

Doopgebed

Zingen: OTH 468
Laat de kind’ren tot mij komen,
alle, alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot mij komen,
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk,
staan voor kind’ren open,
laat ze allen groot en klein,
bij mij binnen lopen.

Laat de mensen tot mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot mij komen,
houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van mijn rijk,
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk,
bij mij binnen lopen.

De dopelingen worden binnengedragen
en hun namen worden genoemd.

Zingen: Lied 340b (staande)
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
Zijn eniggeboren Zoon,
onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan
van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende er rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
ik geloof een heilige, algemene,
christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.

Vragen aan de doopouders

1) Belijden jullie dat de inhoud van het Oude – en Nieuwe Testament, samengevat met de artikelen van het christelijk geloof, zoals wij die zopas hebben beleden en in de Protestantse Gemeente De Zaaier, hier in Ens, wordt geleerd, de ware en juiste kennis bevat om te blijven leven in verbondenheid met God?

2) Geloven jullie dat ieder mens de neiging heeft van God af te dwalen en dat dit leidt tot een ongelukkig bestaan?
En geloven jullie ook dat wij door Jezus Christus steeds opnieuw verbonden worden met God en Zijn gemeente?

3) Beloven jullie, ieder met de gaven die God jullie geeft, dit geloof aan jullie kinderen te willen doorgeven en te willen voorleven?

Wat is daarop jullie antwoord?

Kinderen mogen naar voren komen

De doop wordt bediend aan:

Eline Esther Doornenbal
Hidde van Duuren
Micha Job Graafland
Marijn Jacob Sijtsma

Verwelkoming door de gemeente (staande)

Gemeente van Jezus Christus,
Wilt U deze kinderen en hun ouders opdragen in uw gebeden?
Wilt U, naar uw vermogen, hen helpen groeien in het geloof?
Wilt U hen het leven in verbondenheid met God voorleven?

Wat is daarop uw antwoord?

Ouderling spreekt doopouders toe

Gedicht door Esther Doornenbal

Zingen: Lied 363 (staande)

Dat ’s HEEREN zegen op u daal’;
Zijn gunst uit Sion u bestraal’;
Hij schiep ’t heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

Kindermoment

Zingen: Kom aan boord (OTH 555)
Voor de zieken – voor de armen
Voor de mensen met verdriet
Voor het kind dat blijft proberen
Maar toch denkt: het lukt me niet
Voor de zwerver die moet zwerven
En geen plek heeft waar hij hoort
Is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord

Refrein:
Kom aan boord
Ook voor jou is er een plekje
Waar je hoort
Laat de hoop niet langer varen
Kom aan boord
Sta niet doelloos aan de kant
Want er is een hart vol liefde
Pak die uitgestoken hand

Voor het meisje dat blijft denken
Alles gaat bij steeds mis
Voor de jongen die al vaker uit de boot gevallen is
Voor het kindje dat nog nooit,
van trouw of liefde heeft gehoord
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord

Refrein

Kinderen gaan terug naar hun plaats in de kerk.
De dopelingen verlaten de kerk.

Gebed

Schriftlezing Lukas 13:1-9

Zingen: OTH 284

Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland, die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of ’k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij.

Ik kan mij zelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

Nee, Heer, ik wil van U niet scheiden,
’k blijf d’ Uw’ altijd, blijf Gij de mijn’!
Uw liefde moet alom mij leiden,
Uw leven moet mijn leven zijn,
Uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht, en kracht naar kruis.

Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in need’righeid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de wind’slen sliep, ontbot
en komt in ’t licht en rijpt voor God.

Preek: “Draag ik vrucht?”

Zingen: Lied 675: 1 en 2

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen
als wij ontvangen al ons verlangen
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven
als wij herboren Hem toebehoren,
Die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kon ons schaden, wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze Koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja!

Aanbidding, dankgebed en voorbede

Zingen: Lied 913: 1 en 2

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.

Heer ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig Hij die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom.

Zegen

Zingen: Opwekking 602

Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij meet jou.

In Jezus’ naam, In Jezus’ naam,
In Jezus’ naam geef ik jou:
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.