Liturgie dankdienst voor het leven van Jeltje Brandsma – Loonstra


      Luister live mee

De dienst is te volgen via kerkdienstgemist.nl.


 

Liturgie
dankdienst voor het leven van

Jeltje Brandsma – Loonstra

geboren te Surhuizum op 25 februari 1941
overleden te Kampen op 16 augustus 2022

Protestantse Gemeente “De Zaaier” te Ens
Maandag 22 augustus 2022 om 14.00 uur

Voorganger: ds. Henk Rodenhuis
Ouderling van dienst: Lous Bosselaar
Organist: Paul Buijnink

 

Bij het binnendragen klinkt orgelspel van het lied
‘Blijf mij nabij’.

Woord van welkom

Stil gebed, Votum en groet (staande)

Wij spreken uit dat: onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft en die niet los laat wat Zijn hand begon.
Daarom genade voor u en vrede van God, onze Vader, van Jezus Christus, Zijn Zoon door de Heilige Geest. Halleluja, amen!

Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. (naar Romeinen 14: 7-8)

De paaskaars brandt

De kaars die u op het podium voor in de kerk ziet staan, symboliseert het licht van Jezus Christus, die het kwaad en het duister heeft overwonnen.

Lichtritueel door kleinkinderen

Hessel, Jelle en Teije zullen nu kaarsen aansteken. Zo verbinden zij Gods licht met menselijk licht en warmte. Zo zetten zij moeder en oma nog één keer in het licht.

Heer, U doorgrondt en kent mij… (Psalm 139:1)

Zingen: Psalm 139: 1
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

Jeltes levensverhaal door Fenny en Dieta

Zingen: Lied 769: 1, 4 en 6
Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.

Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist’ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Gebed

Bijbellezing O.T. Psalm 139: 1-6 + 23-24
Voor de koorleider. Van David, een psalm.
HEER, U kent mij, U doorgrondt mij,
U weet het als ik zit of sta,
U doorziet van verre mijn gedachten.
Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,
met al mijn wegen bent U vertrouwd.
Geen woord ligt op mijn tong,
of U, HEER, kent het ten volle.
U omsluit mij, van achter en van voren,
U legt uw hand op mij.
Wonderlijk zoals U mij kent,
het gaat mijn begrip te boven . . .
Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij op de weg die eeuwig is.

Zingen: Psalm 139: 2 en 14
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Doorgrondt, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

Gedicht door Fenny

Overdenking: “God doorgrondt en kent mij”

Orgelbespeling Meditatief

Zingen lied 913 ‘Wat de toekomst brengen moge’
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.

Heer ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig Hij die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen,
naar het onbekende land.

Gedenksteen en levensboom:
Onze gemeente geeft aan de nabestaanden van de overledenen een witte steen. Op tafel ligt een steen met daarop de naam van Jeltje Brandsma-Loonstra. Deze steen wordt in onze kerk bewaard tot zondag voleinding in november 2022. Die zondag worden de overledenen uit onze gemeente, waaronder Jeltje Brandsma-Loonstra, herdacht en zal een kaars aan de paaskaars worden aangestoken. Na afloop van die dienst wordt de gedachtenissteen samen met de kaars aan de in de dienst aanwezige vertegenwoordiger van de familie overhandigd.
De steen zal in de levensboom worden gelegd
door Fenny en Dieta.

Gebed

Zingen lied 413 (Evangelische Liedbundel)
‘Lichtstad met uw paarlen poorten.

Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond’re stad, zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op de deze aarde
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist’ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit.

Refrein

Schoon tehuis voor moede pelgrims,
komend uit de zandwoestijn,
waar zij rusten van hun werken
bij de springende fontein.
Refrein

Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten
in het nieuw Jeruzalem.
Refrein

Zegen

Bij het uitdragen klinkt orgelspel en zingen wij
van lied 416 ‘Ga met God, en Hij zal met je zijn’.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

De dienst wordt voortgezet op de begraafplaats

Woorden van troost en verwachting

Bijbellezing N.T. Johannes 14:1-7 [NBV]
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’ Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’

 

Apostolische Geloofsbelijdenis

 

Zingen: ‘Abba Vader’

Abba Vader, U alleen,
U behoor ik toe
U alleen doorgrondt mijn hart
U behoort het toe
Laat mijn hart steeds vurig zijn
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer
laat mij nimmer gaan
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.