Liturgie dankdienst voor het leven van Alie Sleurink-de Olde


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

 


 

 

Liturgie

Dankdienst voor het leven van

Alie Sleurink-de Olde

geboren te Nagele op 25 oktober 1959
overleden te Zwolle op 16 februari 2022

 

Protestantse Gemeente “De Zaaier” te Ens
Dinsdag 22 februari 2022 om 11:30 uur
Voorganger: Lous Bosselaar
Ouderling van dienst: Paul Buijnink
Diaken van dienst: Klaas Pol

 

Bij het binnendragen luisteren we naar het lied “Veilig in Jezus armen”, gespeeld door Martin en Martin

Veilig in Jezus’ armen,veilig aan Jezus’ hart,
dáár in Zijn teer erbarmen,dáár rust mijn ziel van smart.
Hoor, ’t is het lied der eng’len,zingend van liefd’ en vreê,
ruisend uit ’s hemels zalen,over de glazen zee.
Veilig in Jezus’ armen,veilig aan Jezus’ hart;
dáár in Zijn teer erbarmen,daar rust mijn ziel van smart.

Woord van welkom

Votum en groet (staande)
Wij spreken uit dat onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Genade voor ons en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen.

Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. (naar Romeinen 14: 7-8)

Aansteken paaskaars door Silvia
De kaars die u op het podium voor in de kerk ziet staan, symboliseert de aanwezigheid van Jezus Christus die het Licht van de wereld is. Silvia zal deze kaars aansteken. Vervolgens zal zij een kaars aansteken voor papa en opa Dirk Sleurink, die overleed in 2003.

Samen zingen: Johannes de Heer lied 33

Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet?
Die om ons te redden de hemel verliet?

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof
en d’engelen zingen voortdurend zijn lof,
o, mochten w’om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan,
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d’eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer

Gebed

Herinneringen aan moeder (Alfred, Silvia en Wendy)

Lied: “Kon ik maar even bij je zijn” door Thomas Berge

Herinneringen aan mevrouw Sleurink (Mark de Olde)

Lied: “Ga niet weg”door Frans Bauer

Schriftlezing O.T. Psalm 119: 73, 105, 173 en 176
U hebt mij met Uw eigen handen gemaakt. Maak mij verstandig, zodat ik alles over Uw wet kan leren. Uw Woord is een stralend licht, dat mij de weg door het leven wijst. Laat Uw hand mij te hulp komen, want ik kies ervoor Uw geboden na te volgen.
Soms dwaal ik rond als een schaap dat de herder niet meer kan vinden, Zoekt U mij dan op; ik zal Uw geboden nooit vergeten.

Schriftlezing N.T. Matteüs 11: 28-30
Komt tot mij, ieder die vermoeid en belast is, en ik zal u rust geven! Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en je zult rust vinden voor je zielen; want Mijn juk is zacht en mijn last is licht!

Samen zingen: Liedboek Lied 911: 1 en 5

Rots waaruit het leven welt
berg mij voor het wreed’ geweld
laat het water met het bloed
dat Gij stort in overvloed
als een bron van Sion zijn
die ontspringt in de woestijn

Als ik eens het leven laat
en de adem mij ontgaat
als mijn oog gebroken is
als mijn ziel gedoken is
in de dorre doodsvallei
o Gij rots, wees mij nabij

Overdenking: een voorbeeldige moeder

Samen zingen: Neem Heer mijn beide Handen

1 Neem, Heer, mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d’ eeuw’ge stranden
de ruste vind!
Te zwaar valt m’ elke schrede,
als ‘k U verlaat.
O, neem mij met U mede,
daar waar Gij gaat.

3 En blijft m’ ook soms verborgen
uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen,
ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d’ eeuw’ge stranden
de ruste vind!

Gedenksteen en levensboom:
Onze gemeente geeft aan de nabestaanden van de overledenen een witte steen. Op tafel ligt een steen met daarop de naam van Alie Sleurink-de Olde. Deze steen wordt in onze kerk bewaard tot zondag voleinding 20 november 2022. Die zondag worden de overledenen uit onze gemeente, waaronder Alie Sleurink, herdacht en zal een kaars aan de paaskaars worden aangestoken. Na afloop van die dienst wordt de gedachtenissteen samen met de kaars aan de in de dienst aanwezige vertegenwoordiger van de familie overhandigd. De steen zal in de levensboom achterin de kerk worden gelegd door Wendy

Zegenbede
We spreken over jou uit wat niet in onze handen ligt maar wat wij God in diep vertrouwen vragen: Dat jouw gesloten ogen nu helder licht mogen zien. Dat je mag horen hoe je bij je naam geroepen wordt. Dat het werk van je handen geheiligd en voltooid mag zijn. Dat deze weg, de weg naar huis is waar je met vreugde wordt ontvangen. Dat alles wat je geloofd hebt nu in vervulling is gegaan. Dat je nooit veraf zult zijn maar telkens weer in iets herkenbaar. Dat alles, wat je met liefde deed, getekend is met eeuwigheid.

Samen zingen Ev Liedbundel 302

 

Heer, ik kom tot U, Hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu, En reinig mijn hart.

Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet,
Nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

Zie mij voor U staan, zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.

Jezus op uw woord, vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

Gebed

Luisterlied: Als alles duister is door Sela (Lied 598)

 

Als alles duister is, Ontsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft, Een vuur dat nooit meer dooft.
(repeterend)

Dankwoord

Bij het uitdragen luisteren we naar Liedboek 939
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.

Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.
De dienst wordt voortgezet op de begraafplaats

Bij het graf bidden wij het gebed dat de Here Jezus ons geleerd heeft (wie dat wil mag meebidden)

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Gelijk in de hemel alzo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze,
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen

Jezus zegt:
Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven. (Johannes 11:25)
In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen, anders zou ik het jullie gezegd hebben.

Zegenbede:
Laten wij dan gaan in de vrede van de Heer, zijn dag tegemoet. De HEER zegene ons en Hij behoede ons,
De HEER doe zijn aangezicht over ons lichten zij ons genadig, De HEER verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede. Amen.