Liturgie bevestigingsdienst Henk Rodenhuis 30 januari 2022 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

Helaas wil het nog wel eens voorkomen dat het geluid bij kerdienstgemist.nl wegvalt, probeer in dat geval mee te luisteren via kerkomroep.nl, die doet het vaak wel.


LITURGIE
voor de dienst waarin Henk Rodenhuis wordt bevestigd in het ambt van predikant en intrede doet als predikant verbonden aan de protestantse gemeente De Zaaier te Ens

30 januari 2022
Kerkgebouw De Zaaier te Ens

Voorgangers: ds. David Rodenburg (tot en met de bevestiging)
ds. Henk Rodenhuis (na de bevestiging)
Ouderling van dienst: Etty Rens-Meijer
Diaken van dienst: Syta Vellinga
Muzikale medewerking: Jan-Mark van den Berg (orgel)
Kees Grobecker (piano)
Marith van Dorsten (zang)
Dianne Hoff (zang)
IlseMarleen van Rijn (dwarsfluit)

Voorzang
Zingen: Lied 797 “Opwekking” (muziekgroep)
Allen
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Solo
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Allen
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
Allen
U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.
Allen
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Solo 2x
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Allen
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde.
Allen
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Zingen: Lied 167 “Opwekking” (muziekgroep)
Allen
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan.
Want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer

Solo
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
′t Werk van God is niet te keren,
omdat Hij er over waakt.
En de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Allen
Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Welkom en mededelingen

Intochtspsalm: Psalm 149: 1 en 3
(indien mogelijk staande t/m Klein Gloria)

Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang den Heer verhogen.
laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Weest verheugd, die den Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
en roemt zijn grote macht.

Stil gebed – Votum en groet

Zingen: Lied 195 (Klein Gloria)
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 836: 1
O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

Woorden die ons de weg wijzen

Zingen: Lied 836: 2
Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij Uw nodend woord,
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.

Bevestiging

Presentatie
(Henk Rodenhuis komt naar voren)

Broeders en zusters van de protestantse gemeente te Ens, hier is uw nieuwe voorganger, Henk Rodenhuis. Hij zal in uw midden een bijzondere taak gaan vervullen. Hij staat gereed om in het ambt van predikant bevestigd te worden. Zo wordt hij verbonden aan uw gemeente.

Zingen: Lied 222: 1 & 2 Zingende gezegend – melodie Ps. 134
1. O Vader, Bron van eeuwig licht,
verhef Uw stralend aangezicht;
zie hier een mens, een mens als wij,
hosanna, onze hulp zijt Gij!

2. O Zoon, Die Zelf een dienaar was,
Uw schapen opzocht en genas,
met olie en met wijn verbond,
hoed Zelf de herder die Gij zond!

Zijn opdracht
Verschillende gemeenteleden komen naar voren en benoemen om beurten wat tot de opdracht van predikant behoort.

Jan Faber:
Hij zal met ons de Bijbel openen om de woorden te spellen en de betekenis te ontdekken.
Hij komt het goede nieuws verkondigen: Gods oneindige liefde voor de mensen, vol genade en hoop.
Hij zoekt steeds weer naar de verbinding van het Woord met ons dagelijks leven.

Elin van Dorsten:
Hij zal kinderen, of soms ook volwassenen, dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij herinnert ons eraan dat we door de doop verbonden zijn met Christus en geroepen om ons leven te richten op Gods koninkrijk.

Huibert Harmanny:
Hij zal met ons het avondmaal vieren en brood en wijn delen als tekenen van Gods goedheid in Jezus Christus. Hij zet zich ervoor in dat deze maaltijd van Gods verzoening doorwerkt in onze gemeente, om met elkaar te leren leven in liefde en trouw.

Philip Tichelaar:
Hij zal ons voorgaan in de gebeden. Om woorden te geven aan onze dankbaarheid en vreugde, maar ook aan onze pijn en ons falen. Hij brengt de nood van de wereld, dichtbij en veraf, bij God en bidt dat wij als leerlingen van Jezus zout en licht zullen zijn voor de mensen om ons heen.

Marith van Dorsten:
Hij zal ons vormen en verdiepen in het geloof. Zijn energie besteedt hij daarin aan jonge mensen maar ook aan volwassenen. Vanuit het verlangen om samen steeds meer doordrongen te raken van Gods geheim: zijn liefde in Jezus Christus.

Lous Bosselaar:
Hij zal samen met de kerkenraad leidinggeven aan de gemeente en ons allen blijven stimuleren om betrokken mee te doen met inzet van onze talenten en gaven, opdat de kerk ook hier in Ens een plek zal zijn waar geloof, hoop en liefde te vinden zijn, als teken van Gods koninkrijk.

Voorganger:
Henk, herinner je altijd met dankbaarheid dat het Christus’ eigen kudde is die je wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn bloed; het is Zijn kerk. Aanvaard daarom je taak en je ambt met blijdschap. Voed jezelf met het Woord van God, volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.

Zingen: Lied 222: 3 & 4 Zingende gezegend– melodie Ps. 134
3. O Geest, Die als een windvlaag kwam,
adem van boven, vuur en vlam,
laat door ons onvolkomen woord
Uw eigen stem worden gehoord!

4. O Vader, Zoon en Heil’ge Geest,
U looft Uw kerk die is geweest
en wezen zal in elke tijd
van eeuwigheid tot eeuwigheid!

Gelofte

Voorganger:
Geachte broeder Hendrik Leendert Rodenhuis. Nu u in het ambt van predikant bevestigd zult worden en verbonden aan de gemeente alhier, stel ik u de volgende vragen.
Gelooft u dat u in uw beroeping door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent geroepen?
Kandidaat: Ja dat geloof ik.
Voorganger:
Aanvaardt u de heilige Schrift als de bron van de prediking en als enige regel van het geloof, en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?
Kandidaat: Ja, dat wil ik.
Voorganger:
Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt; belooft u geheim te houden wat u vertrouwelijk ter kennis komt en belooft u uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?
Kandidaat: Ja, dat beloof ik.

Zingen: Psalm 19: 5
Zo helpt Gij, God, uw knecht,
en houdt zijn paden recht
in ’t spoor door U gewild.
Wie uw geboden acht,
wie trouw uw wet betracht
beloont Gij ruim en mild.
Maar zonder U, o Heer,
verdwaalt hij altijd weer
op zelfgekozen wegen.
O, reinig metterdaad
hem van ’t verborgen kwaad,
en leid hem met uw zegen!

Bevestigingsgebed en handoplegging

Aan de handoplegging wordt ook deelgenomen door:
ds. A.J. Zoutendijk
ds. N. Noorlander
ds. M.H. de Jong
dr. H.M. van den Bosch
ds. G. Timmer
ds. F. Verboom
ouderling E. Rens-Meijer

Zingen: Lied 58: 1, 2 & 3 “Opwekking” (muziekgroep en gemeente)

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.

Ontvangt mijn Geest,
heilige Geest.
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.

Belofte van de gemeente

Voorganger:
Gemeente, dit is uw predikant.
Wilt u hem als herder en leraar liefdevol in uw midden ontvangen,
Hem hooghouden in zijn ambt, hem dragen in uw gebeden en omringen met uw meeleven?
Gemeente:
Ja, dat beloven wij.

Zingen: Lied 705: 1
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil’gen Geest, de trooster,
de Drie-een’ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-een’ge in zijn troon.

Intrede

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: door Lennart-Tim en Elle Rodenhuis
2 Timotheüs 1: 1-14 (NBV21)
1 Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, gezonden om de belofte te verkondigen van het leven in eenheid met Christus Jezus. 2 Aan Timoteüs, mijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heer!

3 Ik dank God, die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien, ik dank Hem telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht. 4 Als ik aan je tranen denk, verlang ik ernaar je terug te zien; dat zal me met vreugde vervullen. 5 Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat jij hebt. Ook je grootmoeder Loïs en je moeder Eunike hadden dat en jij – daarvan ben ik overtuigd – nu ook.

6 Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. 7 God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 8 Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van Hem gevangenzit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft. 9 Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat Hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, 10 maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie.

11 Ik ben aangesteld als verkondiger, apostel en leraar van dit evangelie; 12 daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag aanbreekt. 13 Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord, houd vast aan het geloof en de liefde die we in Christus Jezus hebben. 14 Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd.

Kindermoment

Kinderlied Lied 553 “Op Toonhoogte” (muziekgroep en gemeente)

Vertel het aan de mensen
Wie liefde heeft – Jezus!
Vertel het aan de mensen
Wie vrede geeft – Jezus!
Vertel het aan de mensen
Dat Jezus leeft
Vertel het aan de mensen

Want iedereen moet weten
Wie liefde heeft – Jezus!
Want iedereen moet weten
Wie vrede geeft – Jezus!
Want iedereen moet weten
Dat Jezus leeft
Iedereen moet weten

Vertel het aan de mensen

Verkondiging

Zingen: Lied 354: 1 & 3 “Opwekking” (muziekgroep en gemeente)
Glorie aan God. -4x-

Lof zij de Heer,
Hem komt toe alle eer.
Hij’s het Lam dat regeert
tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht,
heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden,
wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon,
eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. -4x-

Heersen met Hem
op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde,
vervult ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God,
lof, aanbidding:
waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. -4x-

Aanbidding, dankgebed en voorbeden

Loflied: Lied 939: 1 en 3

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Zegen:

Zingen: Lied 189: 1 & 2 “Opwekking” (muziekgroep en gemeente)
1 Zegen ons Heer, zegen ons Heer.
U, die hemel en aarde gemaakt heeft,
Zegen ons Heer.

2 Heft uw handen op naar het heiligdom
En prijst de Heer, halleluja.

Gesproken zegen

Zingen: Lied 189: 4 “opwekking”
4 Dank U Heer, dank U Heer.
U, die hemel en aarde gemaakt heeft,
Dank U Heer.

Toespraken
U kunt uw zitplaats weer innemen; enkele sprekers zullen het woord voeren.

Bij de uitgang: Collecte
Deze is bestemd voor de Interkerkelijke Stichting Ethipië Eritrea (ISEE) te Urk; zie ook: https://dezaaier-ens.nl/nieuw-project-missionaire-commissie/ IBAN: NL55 ABNA 0451 1156 27 t.n.v. ISEE – Urk