Liturgie voor de dankdienst van het leven van Bertus Ritsema


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

 

 

Liturgie

Dankdienst voor het leven van

Jan Albertus (Bertus) Ritsema

geboren 17 februari 1947
overleden 1 augustus 2021

 

 

Protestantse Gemeente “De Zaaier” te Ens

Zaterdag 7 augustus 2021, aanvang 13:30 uur

Voorganger: Ds. F. Verboom, Kampen
Ouderling van dienst: Tineke Dibbits
Diaken van dienst: Willemien Houter
Organist: Paul Buijnink

Bij het binnendragen luisteren we naar het lied “Nearer, my God, to Thee”
uitgevoerd door André Rieu

Woord van welkom

Votum en groet (staande)

Wij spreken uit dat onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft en die niet los laat wat Zijn hand begon.
Genade en vrede voor ons van God, de Vader door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. Hij woont met zijn Geest in ons. Halleluja, amen!

Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. (naar Romeinen 14: 7-8)

De Paaskaars wordt aangestoken door Zara

Uitleg symbool: De kaars die u op het podium voor in de kerk ziet staan, symboliseert het licht van Jezus Christus, die het kwaad en het duister heeft overwonnen: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.”

Zingen: Lied 912: 1, 3, 4 en 5

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
3 Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

4 Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil’ge Geest er woon’.

Een aandeel van de kinderen

Luisterlied (CD-opname) van het
Shantykoor “De Polderpiraten”

Gebed

Schriftlezing: Psalm 84
Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van de Korachieten, een psalm.

Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.

Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven.
Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen.

HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, luister naar mij, God van Jakob.

God, ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen.

Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. HEER van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt.

Zingen: Opwekking 488 “De kracht van Uw liefde”

Heer ik kom tot U, neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest
En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij
en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest
en de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest
en de kracht van Uw liefde.

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest
en de kracht van Uw liefde.

Overdenking

Zingen: Johannes de Heer 523: 1 en 2

1 Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, ’t is het lied der eng’len,
zingend van liefd’ en vree,
ruisend uit ’s hemels zalen,
over de glazen zee.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

2 Veilig in Jezus’ armen
Vrij bij mijn Heer en Borg;
Vrij van ’t geweld der wereld,
Vrij van verdriet en zorg;
Vrij van de vrees en twijfel,
Vrij van der zonden macht:
Nog slechts een weinig lijden,
Nog slechts een korte nacht.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Gebed

De gedenksteen wordt in de levensboom gelegd
Uitleg symbool: Op de tafel ligt een steen met daarop de naam van Bertus Ritsema. Deze steen wordt in onze kerk bewaard tot zondag voleinding 21 november 2021. Die zondag worden in de eredienst de overledenen uit onze gemeente, waaronder Bertus Ritsema, herdacht en zal een kaars aan de paaskaars worden aangestoken. Na afloop van die dienst wordt de gedachtenissteen samen met de kaars aan de in die dienst aanwezige familieleden overhandigd.

De steen zal in één van de handen van de levensboom worden gelegd samen met de kleinkinderen.

Dankwoord van de familie

Slotlied: Opwekking 123/Lied 885
Groot is uw trouw, o Heer, Mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
Die Gij steeds waart, Dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
Groot is uw trouw, o Heer,
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, Aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, Blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein

Bij het uitdragen luisteren we naar de muzikale uitvoering van het lied
“Lichtstad met uw paarlen poorten” (Ev. Liedb 413)

Lichtstad met uw paarlen poorten
Wondere stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men hier op aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd

Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit

Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luisteren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zandwoestijn
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein
Refrein

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem
Refrein

We sluiten de dienst af bij het graf met het
uitspreken van de Apostolische Geloofsbelijdenis

Apostolische Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God den Vader,
de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus Christus,
Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle;
ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal
om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vleses;
en een eeuwig leven.

Amen