Liturgie startdienst 26 september 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Startdienst, zondag 26 september 2021
PKN gemeente De Zaaier, Ens

  • Voorganger – ds A. Palland
  • Organist – Paul Buijnink
  • Thema – Van U is de toekomst

Welkom en mededelingen

Aanvangslied – Samen in de naam van Jezus – Hemelhoog 399

1. Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

2. Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Bemoediging en Groet

Introductie op de dienst – met foto’s rond thema “Van U is de toekomst”

Gebed om ontferming

De 10 geboden op rijm

Zingen – Dit is de dag – Opwekking 571
Dit is de dag, (2x)
die de Heer ons geeft. (2x)
Weest daarom blij (2x)
en zingt verheugd. (2x)

Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag,
Die de Heer ons geeft.

Gebed om Gods Geest

Kindermoment: Van U is de toekomst

Afsluiting Kindermoment: lied
Vertrouw maar op God – Kinderopwekking 150

Schriftlezing Matteüs 6:9 t/m 13 en Matteüs 13: 44 t/m 52 (NBV)

Zingen HNL 675 Geest van hierboven

Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Overdenking n.a.v. Matteüs 6 vers 10a: Laat Uw koninkrijk komen

Luisterlied
God keer alles om | Sela

God keert alles om en brengt de hemel hier.
Onze koning maakt zich kwetsbaar als een kind.
God keert alles om en is in zwakheid sterk,
als Hij door een weg van lijden overwint.

Hoe verheven zijn wegen, hoe omvangrijk zijn zegen.
Heel ons aardse bestaan, wordt vernieuwd in zijn naam.
Waar God zelf op aarde komt, daar keert God alles om.

God keert alles om en brengt ontheemden thuis.
Wie alleen is wordt door liefde vergezeld.
God keert alles om en geeft vermoeiden rust.
Wat gebroken is wordt in zijn naam hersteld.

God keert alles om en leidt ons naar het kruis,
waar Hij liefdevol de zondaar heilig maakt.
God keert alles om en laat door Jezus zien,
dat de hemel met zijn komst de aarde raakt.

Gedicht

(Dank)gebeden – afgesloten met gezamenlijk zingen “Onze Vader”
HNL Lied 371 / Opwekking 436

Onze Vader in de Hemel
heilig is Uw naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen
Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard’

Onze Vader in de Hemel
heilig is Uw Naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen
Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard’

Refrein:
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

Onze Vader in de hemel
geef ons daaglijks brood
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij dat doen
hen vergeven die ons iets schuldig zijn

Refrein:
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

En leidt ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwaad

Refrein:
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Amen, amen

Slotlied (meezingen met begeleiding via youtube)
Opwekking 769 – Bouw uw koninkrijk

Kom, vestig uw gezag;
wees Koning in ons hart.
Herstel uw beeld in ons;
onthul uw doel met ons.
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw;
een laaiend vuur in onze ziel.
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien.
Wij zijn uw kerk.
Heer, maak ons sterk in U.

Wij dorsten naar uw rijk
en uw gerechtigheid.
U schakelt ons nu in
en geeft ons leven zin:
gevangen harten worden vrij,
verslagen mensen troosten wij;
zelfs de blinden zien uw heerschappij.
Wij zijn uw kerk.
Hoor ons gebed en kom!

-Refrein-
Bouw uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk verschijnt.

Uw ongetemde kracht
verslaat de helse macht.
Uw ongekende pracht
vernieuwt en sterkt ons hart.
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt;
leer ons te doen wat U ons vraagt,
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht.
Wij zijn uw kerk.
Heer, doe uw werk door ons.

Zegen

Collecte bij de uitgang

Ontmoeting met koffie / thee / fris na de dienst