Liturgie pinksterdienst 23 mei 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie van 23 mei 2021

Pinkstervuur

PKN-gemeente de Zaaier te Ens
Voorganger: ds. Willemieke Doornenbal
Organist: Jan Mark van den Berg
Ouderling van dienst: Marcel Graafland

Voorafgaand – organist speelt

AANVANG & VOORBEREIDING

Welkom door ouderling van dienst en aansteken paaskaars

Openingslied: Dit is de dag die de Heer ons geeft (Opw. 571)

Refrein
Dit is de dag die de Heer ons geeft
wees daarom blij en vier het feest.
Dit is de dag die de Heer ons geeft;
wees daarom blij, wees daarom blij
en vier het feest!

Zijn hand die leidt mij,
Hij wandelt naast mij,
Hij leeft nu in mij
en zijn liefde vult mijn ziel.
Hij is mijn redder,
Hij’s mijn bevrijder,
en overvloedig geeft Hij
zijn liefde iedere dag!

Refrein

Inleiding op de dienst

Moment van stilte

Votum en groet

Onze hulp is de Naam van de Eeuwige
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Gij die door Uw vuur ons hart verwarmt
Gij die door Uw geest ons leven doorgloeit

Gebed om ontferming – voorganger zingt het Taizé-lied ‘Veni creator spiritus’ (681) tijdens het gebed.

Veni sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.
Veni sancte Spiritus, veni sancte Spiritus.

Kom, heilige Geest,
Ontsteek het vuur van uw liefde.

Glorialied: Heilige Geest (Reyer)

U bent de Geest van onze God
De adem van de allerhoogste
U bent aanwezig onder ons
U bent hier

U bent de Liefde in persoon
De stem van waarheid en genade
U bent het Licht dat in ons woont
U bent hier

Heilige Geest,
Vul mijn hart opnieuw
Levende God
Ik verlang naar U
Heilige Geest
Doe Uw wil in mij
Vul mijn hart opnieuw
Vul mijn hart opnieuw

U openbaart de wil van God
U spreekt en opent onze ogen
U maakt ons sterker in geloof
U geeft kracht

U geeft ons Uw bewogenheid
U geeft ons liefde voor de ander
U helpt ons zout en licht te zijn
Voor de wereld

Laat mij branden met Uw vuur
Branden met Uw vuur
Stort Uw liefde uit
En doorstroom mij nu
U bent al wat ik nodig heb
U bent de Bron van levend water
Geest van Leven die mij leidt
U bent de hoop in mij

DIENST van het WOORD

Gebed bij de opening van de Bijbel

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 11:1-9 (NBV)

Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’ Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde.

Lied: Gij hebt, o Vader van het leven (LvdK 823)

1 Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werk’lijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.

5 O God, wij bouwen als ontheemden,
wij wonen en wij blijven vreemden,
bestemd voor hoger burgerrecht.
Wil ons, o Koning der getijden,
een woning in de stad bereiden
waar Gij het fundament van legt.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Handelingen 2:1-24 (NBV)

De komst van de heilige Geest
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

Toespraak van Petrus
Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël: “Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote, stralende dag van de Heer komt. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.”
Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden.

Lied: De kracht van uw liefde (Opw. 488)

Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde

Refrein:
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde

Refrein (2x)

Overdenking: Pinkstervuur

Meditatief moment – orgelspel

Gebeden – we sluiten af met het Onze Vader

Onze Vader, Die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want Uw is het Koninkrijk,
en de kracht, en de heerlijkheid,
Tot in eeuwigheid, Amen

Slotlied: ’t is feest vandaag, ’t is pinksterfeest (LvdK 683)
’t is feest vandaag, ’t is pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,
want Hij die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan
Wij weten het nu zonneklaar:
al ging hij van ons heen,
wat hij beloofd heeft maakt hij waar;
wij zijn niet meer alleen
Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan,
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.
De wonderen zijn om ons heen,
ze waaien op de wind.
’t is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

Slotwoorden (naar een tekst van Margreet Spoelstra):

Ga nu maar, vlieg nu maar uit,
de weg ligt voor je open.
En wie een weg van liefde gaat
zal nooit verloren lopen.

Ga nu maar; je ben niet alleen,
je zult met velen reizen.
Die weten van dat land, dat licht
waarheen Gods woorden wijzen.

Ga maar, sla je vleugels uit,
ontdek de nacht, de dagen.
Want, waar je weg ook langs zal gaan,
Gods zegen zal u en jou en mij dragen

Zegen

Ga dan in de kracht die je hebt.
Ga in eenvoud,
lichtvoetig
zachtmoedig
op zoek naar de Liefde,
in gezelschap van de Geest die leven geeft

Na afloop orgelspel


Collecten bij de uitgang
Vandaag is de collecte bestemd Kerk in Actie (Pinkstercollecte) en voor de Kerk.
Van harte aanbevolen.
Kerkgangers hun gaven kwijt in de daarvoor bestemde collectezakken achterin de kerkzaal bij de oude uitgang.
Voor alle anderen:
In het kerkblad vindt u de rekeningen waarop u uw bijdragen kunt overmaken.

Mededeling
Afgelopen zondag is er een bloemengroet gegaan naar André Louws die 80 jaar is geworden. Een 2e bloemengroet is gegaan naar Reinder en Hennie Dragt als felicitatie voor hun 50 jarig huwelijk.