Liturgie Pasen, 4 april 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie Pasen, 4 april 2021 aanvang 9:30 uur
Protestantse Gemeente “De Zaaier”, Ens

Voorganger: Ds. M. Visser te Wezep
Ouderling van dienst: Lous Bosselaar
Diaken van dienst: Wikje Ziel
Organist: Klaas Brouwer
Medewerking van Kees en Dianne Grobecker
Lezingen Joukje Tichelaar en de zanggroep.

Mededeling
De bloemengroet van vorige week is als groet en bemoediging gegaan naar Reinder en Hennie Dragt.

Orgelspel

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Aanvangslied (zanggroep) Psalm 118: 8 en 9

8 De steen, dien door de tempelbouwers
veracht’lijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door ’s Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onz’ ogen.
Wij zien het, maar doorgronden ’t niet.

9 Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in ’s Heren naam.
Wij zeeg’nen u uit ’s Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

Stil gebed – Votum en groet

Luisterlied: Christus onze Heer verrees

Christus onze Heer verrees, halleluja!
Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die ten dode ging aan ’t kruis, halleluja!
Bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja!
Heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem’len Heer, halleluja!
Eng’len juub’len hem ter eer, halleluja!

Geloofsbelijdenis

Opwekking lied: God van Leven
Gezongen door Kees en Dianne Grobecker

Gebed

Kindermoment: Wees niet verdrietig, Jezus leeft

Kinderlied: Hij is opgestaan, Hij leeft

Opwekkingslied 706: Zie hoe Jezus lijdt voor mij.
Gezongen door Kees en Dianne Grobecker.

Schriftlezing: Marcus 16 : gelezen door Joukje Tichelaar.

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen.
Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd.

Lied: (zanggroep) Lied 642

1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

2 Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over ’t ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.

4 Tenonder ging de sterke dood,
tenonder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.

8 ’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.

Lezing: Marcus 16 vanaf vers 7 t / m vers 20.

Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.” Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.

Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie hij zeven demonen had uitgedreven. Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden. Toen ze hoorden dat hij leefde en dat zij hem had gezien, geloofden ze het niet.
Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan twee van hen toen ze buiten de stad aan het wandelen waren. Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen; maar ook zij werden niet geloofd. Ten slotte verscheen hij aan de elf terwijl ze aan het eten waren, en hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt.

En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’
Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.

Lied: (zanggroep): Lied 641

1 Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw,
dit is al waar ik op bouw.

2 Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw,
dit is al waar ik op bouw.

3 Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht
mij te na komt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in ’t nauw,
dit is al waar ik op bouw.

4 Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
Gij zijt al waar ik op bouw!

Verkondiging

Orgelintermezzo: Psalm 21: 1, 2 en 3

1 O Heer, de koning is verheugd!
Hij wil uw almacht prijzen,
U juichend dank bewijzen.
Gij schonk hem dapperheid en deugd.
Gij hebt op zijn gebed
hem door uw hulp gered.

2 Gij zijt hem tegemoet gegaan
met rijke zegeningen.
Gij hebt in alle dingen
zijn diepste hartewens verstaan.
Gij hebt u mild betoond:
Gij hebt uw knecht gekroond.

3 Al wat de koning had begeerd
van U, o God, was leven;
en Gij hebt hem gegeven
een leven dat de tijd trotseert,
een leven voor altijd
in onvergank’lijkheid.

Gebed

Slotlied (Luisterlied) Zegekroon 764, Stichting Opwekking

 

U zult altijd voor ons strijden
U hebt steeds uw trouw getoond
Deze waarheid is mijn blijdschap
Heer, U draagt de zegekroon
U, mijn helper en beschermer
U, mijn redder en mijn vriend
Uw genade is mijn adem en mijn lied

Waar uw grootheid wordt bezongen
Wil ik knielen voor uw troon
Waar U bent, verstilt de onrust
Want U draagt de zegekroon
Vul dit huis nu met uw glorie
Vul ons hart met heilig vuur
Uw genade is mijn adem en mijn lied

Halleluja! Jezus overwon, Jezus overwon
Halleluja! Prijs Hem Die de wereld overwon

U zult altijd voor ons pleiten
U zocht door tot U ons vond
En geen macht kan U bestrijden
Want U draagt de zegekroon
U bent Jezus, de Messias
Die de wereld redding biedt
Uw genade is mijn adem en mijn lied

Halleluja! Jezus overwon . . . .

Elke muur wordt neergehaald, Ieder bolwerk afgebroken
U draagt de zegekroon U overwon, U overwon! (2 x )

Aan het kruis leek U verslagen Maar U hebt de dood onttroond. Zelfs het graf kon U niet houden want U draagt de zegekroon

U draagt de zegekroon. Halleluja! Jezus overwon
Jezus overwon Halleluja!
Prijs Hem die de wereld overwon

Elke muur wordt neergehaald, Ieder bolwerk afgebroken
U draagt de zegekroon U overwon, U overwon!

Zegen

Orgelspel


Inzameling van de gaven: (bij uitgang)

De collectebestemming voor vandaag is
1) Project Kinderkerk en 2) Kerk
Van harte aanbevolen.

Kerkgangers kunnen hun gaven deponeren in de daarvoor bestemde collectezakken achterin de kerkzaal bij de oude uitgang.

Voor alle anderen:

In het kerkblad vindt u de rekeningen waarop u uw bijdragen kunt overmaken.