Liturgie online Oecumenische viering 10 maart 2021 – 19:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Oecumenische viering Biddag voor gewas, arbeid en visserij: aanvang 19:30 uur in de PKN kerk de Zaaier.


Orgelspel

Thema: Duidelijkheid in de tijd
Voorganger: kerkelijk werker Peter Glas, Ens
m.m.v. de oecumenische werkgroep en een zanggroepje
Organist: Paul Buijnink

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Welkom + (eventuele afkondiging), aansteken van de Paaskaars

Aanvangslied: luisteren naar: lied 975 NLB — `Jezus roept hier mensen samen` — Charly Luske

Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.

Jezus roept ons te belijden Hem als Heer van het heelal,
hoeder van ons broze lichaam, redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen, zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus´ glorie is op aarde neergedaald.

Jezus roept ons tot de ander, zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen – Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.

Jezus roept ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heilige zondaars,
wees te gast bij God de Heer.

Een moment stilte voor persoonlijk gebed

Bemoediging, groet.

Kyriëgebed

We willen uiting geven aan het mooie dat ons ter beschikking staat, de natuur. We mogen aan het verrijken ervan met onze arbeid werken.

Zanggroepje: NLB 304 “Zing van de Vader die in den beginne”
vers 1, 2 en 3 — zanggroepje

1. Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!

2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3. Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: houd Hem in ere!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing: Prediker 3: 1 – 8 – door Elma — Alles heeft zijn tijd; een belangrijk motief in het boek Prediker is de kringloop van de tijd en de natuur

31Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.

2Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te rooien.

3Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen.

4Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.

5Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen, een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren.

6Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien.

7Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken.

8Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede.

Acclamatie:
Gelukkig ben je als je het woord hoort en beleeft. Elma
Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U. Aanwezigen

Meditatief orgelspel. tekst om mee te lezen:

Het gezaaide, tekst: Tom Naastepad, melodie: Vater unser im Himmelreich
1 O God die boven wolken troont,
uw Woord heeft onder ons gewoond,
Gij hebt het met uw hand gezaaid
zo ver uw Geest en adem waait;
van U is alle vruchtbaarheid
van vrede en gerechtigheid.

Uw Woord dat op de aarde kwam,
en al het sterven op zich nam,
dat gaat en keert niet ijdel weer,
Hij is de eersteling, de Heer.
Hij wenkt de maaiers aan zijn zij
en zegt: de zomer is nabij!

Lezing van het evangelie: Marcus 4: 1 – 9 – Gelijkenis van de zaaier.

Weer ging hij naar het meer om de mensen te onderwijzen; er kwam een enorme menigte om hem heen staan. Daarom ging hij in de boot op het meer zitten, terwijl de menigte op de oever bleef staan. 2Hij onderwees hen uitvoerig en sprak hen toe in gelijkenissen. Hij zei: 3‘Luister. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. 4Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en de vogels kwamen en aten het op. 5Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen; 6 en toen de zon opkwam verschroeide het jonge groen, en omdat het geen wortel had droogde het uit.
7Weer ander zaad viel tussen de distels, en de distels schoten op en verstikten het en het bracht geen vrucht voort.
8Maar er waren ook zaadjes die in goede grond vielen en wel vrucht voortbrachten: ze schoten op en groeiden en droegen vrucht. Sommige leverden het dertigvoudige op, andere het zestigvoudige en weer andere het honderdvoudige.’ 9En hij zei: ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’

Acclamatie:
V: Woord van de Heer Elma
A: Wij danken God Aanwezigen

Zanggroepje: Psalm 126: 3 – `Wat men hier nu met tranen zaait` of luisterlied
Melodie:

 

Die hier bedrukt met tranen zaait, Zal juichen, als hij vruchten maait;
Die ’t zaad draagt, dat men zaaien zal, Gaat wenend voort, en zaait het al;
Maar hij zal, zonder ramp te schromen, Eerlang met blijdschap wederkomen,
En met gejuich, ter goeder uur — Zijn schoven dragen in de schuur.

Spiegelverhaal Nico

Overweging

Meditatief orgelspel

Danken, bidden, moment van stilte voor persoonlijk gebed — Onze Vader – oecumenisch – luisterlied:

Vredeswens

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Zanggroepje: Lied 718 God die leven hebt gegeven, verzen 1, 2 en 4

1. God die leven hebt gegeven in der aardeschoot, alle vrucht der velden moeten we U vergelden, dank voor ’t dagelijks brood.

2. Niet voor schuren, die niet duren, gaf Gij vruchtbaarheid, maar opdat op aarde, in uw goede gaarde, niemand honger lijdt.

4. Wil dan geven, dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij. Laat in goede daden ’t woord van uw genade opgaan, sterk en vrij.

Geloofsbelijdenis
(aanwezigen gaan staan)

Mededeling collecte: bestemming; kerk waar de dienst wordt gehouden
Rekeningnummer: CVK de Zaaier Ens
IBAN: NL11RABO0373742215

Luisterlied:

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want Uw woord maakt Uw wegen bekend.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet,
vol van Uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk,
één zijn in U, dat alleen maakt ons sterk,
delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als Uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet,
vol van Uw liefde, genade en kracht, als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet,
vol van Uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Zending en zegen

Zanggroepje: Lied 425 – Vervuld van Uw zegen
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord in Christus verbonden tezamen gezonden op weg in een wereld die wacht op uw woord Om daar in genade uw woorden als zaden te zaaien tot diep in het donkerste dal door liefde gedreven om wie met ons leven uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.