Liturgie Online eredienst, 23 augustus 9.30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie 23 augustus 2020 – 9.30 uur

Voorganger Ds. G.H. Labooy – IJsselmuiden
Organist: Paul Buijnink
Ouderling van dienst: Beppego van Wijk
Diaken van dienst: Anneke Batterink

Thema: Christen in de krijgsmacht: kan dat??

Orgelspel

Welkom en afkondigingen
Aansluitend overlijdensafkondiging van Janke Koomen-Prins
Ter herinnering zingen we

ELB 413 : 1 Lichtstad met uw paarlen poorten.

Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond’re stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez’ aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist’ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Aansteken van de Paaskaars

Zingen: Aanvangslied NLB 84: 1, 2

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

2. Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Stil gebed – Bemoediging en groet

Inleiding: Thema Christen in de Krijgsmacht
Christen in de krijgsmacht: kan dat?? Thema van deze dienst.

Leefregel

Afspelen: Opw. 638 Prijs Adonai

Wie is als Hij
De Leeuw maar ook het Lam
Gezeten op de troon
Bergen buigen neer
De de zee verheft haar stem
Voor de allerhoogste Heer

Prijs Adonai
Wanneer de zon opkomt
Totdat zij ondergaat
Prijs Adonai
Alle naties van de aard
Alle heiligen aanbid Hem

Wie is als Hij
De Leeuw maar ook het Lam
Gezeten op de troon
Bergen buigen neer
De de zee verheft haar stem
Voor de allerhoogste Heer

Prijs Adonai
Wanneer de zon opkomt
Totdat zij ondergaat
Prijs Adonai
Alle naties van de aard
Alle heiligen aanbid Hem

Prijs Adonai
Prijs Adonai
Wanneer de zon opkomt
Totdat zij ondergaat
Prijs Adonai
Alle naties van de aard
Alle heiligen aanbid Hem

Prijs Adonai (wanneer de zon opkomt)
Wanneer de zon opkomt
Totdat zij ondergaat (prijs Adonai)
Prijs Adonai (oh yeaaaah)
Alle naties van de aard
Alle heiligen aanbid Hem
Wie is als Hij? Niemand is als Hij.
Prijs Andonai

– Gebed bij de opening van de Schriften

Kindermoment: 1 Samuel 17 David verslaat Goliat (ouderling van dienst)

Afspelen: Kinderlied: David met zijn slinger

Micha 4: 1 – 5

1Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen, 2machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 3Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. 4Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt, want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken. 5Laat andere volken hun eigen goden volgen – wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God, voor eeuwig en altijd.

Rom. 12: 17 – 21

17Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen.
18Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. 19Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn,
want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ 20Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft,
geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. 21Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Zingen Lied 314: Here Jezus om uw woord: 1, 2, 3

1. Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in ’t hart dat naar U hoort,
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij u geven
hart en ziel en heel ons leven.

2. Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

3. O Gij, glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Verkondiging

Afspelen Opw. 570 Dit is de tijd van Elia

 

Dit is de tijd van Elia
Die ’t woord van de Heer
Tot ons spreekt.
En dit is de tijd
Van zijn dienstknecht Mozes,
Die ’t juk van het onrecht verbreekt.
En dit is de tijd van verzoeking,
Van duisternis, net als weleer.
Maar in de woestijn klinkt
Een stem, die uitroept:
‘Bereid nu de weg van de Heer!’
Voorwaar Hij komt,
Koning van ’t heelal,
Stralend als de zon
Met bazuingeschal.
Roep het uit, dit is het jubeljaar:
Uit Sion komt het heil;
Uw God is daar.

En dit is de tijd van Ezechiël
Waar beenderen worden bekleed.
En dit is de tijd
Van uw dienstknecht David;
Wij maken de tempel gereed.
En dit is de tijd om te oogsten,
De velden zijn wit als weleer.

En wij zijn de arbeiders in uw wijngaard,
Die staan op het woord van de Heer.

(Refrein)
Voorwaar Hij komt,
Koning van ’t heelal,
Stralend als de zon
Met bazuingeschal.
Roep het uit, dit is het jubeljaar:
Uit Sion komt het heil;
Uw God is daar.

Er is geen God als Jahweh.,

(Refrein) 4 x
Voorwaar Hij komt,
Koning van ’t heelal,
Stralend als de zon
Met bazuingeschal.
Roep het uit, dit is het jubeljaar:
Uit Sion komt het heil;
Uw God is daar.

Gebeden

Inzameling van de gaven (digitaal)
Diaconie ISEE project en Kerk

Slotlied: 1010 : 1, 2, 4

1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.

2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

4. Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Zegen (beantwoord met gezongen Amen 3x)

Orgelspel