Liturgie Online eredienst, 9 augustus 9.30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

PKN De Zaaier, Ens. Zondag 6 augustus 2020

Voorganger: Ds.P.J. Cornelisse, Harlingen
Organist: Paul Buijnink
Ouderling van dienst: Tineke Dibbits
Diaken van dienst: Wikje Ziel

9.20 uur Orgelspel

9.26 uur: Afspelen: Jezus roept hier mensen samen, LB 975

Welkom en afkondigingen

Aansteken Paaskaars

Aanvangslied:

Zingen: Zie toch hoe goed, Psalm 133

Zie toch, hoe goed, hoe lief’lijk is ’t dat zonen
van ’t zelfde huis als broeders samenwonen.
Eèn liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoogverheven Naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die de priester wijdt.

Als olie die Aarons baard en kleren
met geur doordringt, zo is de gunst des Heren
voor wie eendrachtig samen zijn.
Als dauw is het, die ligt zo mile en rein
op Hermons top en daalt op Sion neer.
‘Wordt al een tuin voor God de Heer.

Waar liefde woont gebiedt de Heer zijn zegen,
hier woont hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen
en leven tot in eeuwigheid.

Bemoediging en groet

Gebed

Zingen/afspelen: LB 275

Heer onze Heer, hoe zijt gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig.
Onder uw vleugels rusten wij.

Gij zijt niet ver van wie u aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo menselijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heet u ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

Heer onze Heer, hoe zijt gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in u volkomen zijn.

Gebed om openheid voor de Schriften

Kindermoment Matteü 14 : 22 – 33 De storm op het meer

afspelen: In een scheepje over zee

Schriftlezing: Matteus 25 : 31 t/m 40

Zingen/afsepelen: Ik was hongerig

Ik was hongerig en jij gaf mij te eten.
Toen ik dorst had , bood je mij je beker aan.
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders,
zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan.

Toen ik koud was gaf je mij je eigen kleren.
‘k was een vreemdeling, jij liet mij binnengaan.
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders,
zegt Jezus , dat heb jij aan mij gedaan.

Toen ik ziek was, ben jij mij komen helpen.
‘k Was gevangen, jij ging niet bij mij vandaan.
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders,
zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan.

Uitleg en Verkondiging

Afspelen: ELB399 Niet alleen

Ik beken vandaag dat ik kwetsbaar ben,
als een veldbloem in de wei,
die vandaag nog bloeit, stralend,
zorgeloos, morgen door de wind verwaait.
Onze Vader weet dat we kwetsbaar zijn,
want zo heeft Hij ons gemaakt.
Zo ontmoet ik jou, zo ontmoet jij mij,
want Hij gaf ons aan elkaar.
Ik geef je mijn handen die vangen en dragen.
Ik geef je mijn ogen die kijken zonder vragen.
Al zijn we gescheiden door muren en ramen:
ik kijk zonder angst, mijn hart raakt je aan.
Als de bloem verwelkt, als het gras verdort,
als de angst ons overmant,
dan vertel ik jou, dan vertel jij mij:
“We zijn veilig in Gods hand.”
Ik geef je mijn handen die vangen en dragen.
Ik geef je mijn ogen die kijken zonder vragen.
Al zijn we gescheiden door muren en ramen:
ik kijk zonder angst, mijn hart raakt je aan.
Je bent niet alleen.
Ik loop met je mee.
Dan ben je wel verdrietig,
maar je bent niet meer alleen.
En is het vandaag
mijn beurt om sterk te zijn:
morgen ben jij het misschien
die mij op handen draagt.
Onze Vader weet dat we kwetsbaar zijn,
want zo heeft Hij ons gemaakt.
Zo ontmoet ik jou, zo ontmoet jij mij,
want Hij gaf ons aan elkaar.

Gebeden:

Dankgebed en voorbeden
Na “zo bidden wij …” Zingen LB 568a, (tweemaal) Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est

(de link is om te oefenen)

afsluiten met het Onze Vader

Collectebestemming: (er wordt in de kerk niet gecollecteerd)
Diakonie en Kerk

Zingen: LB.991: 2, 7, 8 De eersten zijn de laatsten,

God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan.
De broeder kent de broeder
als een die voor moet gaan.

Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn,
want God noemt hen de zijnen,
die laatgeboren zijn.

De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop!
Kies dan de goede plaatsen
en geef uw hart aan God.

Wegzending en zegen

Zingen: LB. 838 : 1 en 4 O grote God die liefde zijt,

O grote God, die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

Wij danken u, o liefde groot
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord: het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.