Liturgie online eredienst, 8 november 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Orde van de dienst voor zondagmorgen 8 november te Ens

Voorganger: Ds. F. Verboom
Ouderling van dienst: Ivo Bakker
Diaken van dienst: Anneke Batterink
Organist: Klaas Brouwer

Welkom en afkondigingen (ouderling van dienst)

Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Zanggroep: Aanvangslied: Ps. 91 : 1 en 3

1. Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning;
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer,
Gij wilt voor mij altijd het beste.

3. Wees niet bevreesd, al wil de nacht
zich tegen u verheffen;
al stelt de dag zijn overmacht,
zijn pijl zal u niet treffen.
’t Verderf dat in de duisternis
zoekt naar uw legerstede,
de vloek die van de middag is,-
God bant ze van uw leden.

Votum en groet

Zanggroep: Zingen: Lied 213 : 1 en 2

1 Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

2 Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.

Leefregel

Gebed om een goede dienst

Afspeellied: Johan de Heer 657 (Ik wil zingen van mijn Heiland)

Ik wil zingen van mijn Heiland,
Van zijn liefde, wondergroot,
Die Zichzelve gaf aan ’t kruishout
En mij redde van de dood.

Refrein:
Zing, o zing van mijn Verlosser.
Met zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
Droeg mijn schuld en ik was vrij.

‘K Wil het wonder gaan verhalen,
Hoe Hij op Zich nam mijn straf.
Hoe in liefde en genade
Hij ’t rantsoen gewillig gaf.

Refrein

Ik wil zingen van mijn Heiland,
Hoe Hij smarten leed en pijn,
Om mij ’t leven weer te geven,
Eeuwig eens bij Hem te zijn.

Refrein

Kindermoment: Matteüs 21:33-46 – Pachters van een wijngaard

Afspelen: ‘k stel mijn vertrouwen in de Heer mijn God

Schriftlezing: Hebreeën 2 : 14 – 18 en 4 : 14 – 16

Zanggroep: Zingen: Lied 904 : 1 en 4

1 Beveel gerust uw wegen,
Al wat u ’t harte deert,
der trouwe hoed’ en zegen
van Hem, die ’t al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.

4. Wel kan zijn hulp vertragen,
En ’t schijnt soms in den nacht,
Alsof geen licht zal dagen,
Alsof geen troost u wacht,
Als ging Hij u begeven;
Wel kunnen op uw pad
Gevaren om u zweven,
Alsof u God vergat.

Verkondiging

Zanggroep: Zingen: Ps. 121 : 1, 2 en 4

1.Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp vandaan ?
Mijn hulp is van mijn HEERE, die
dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen.

2.Uw wankle voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet: / uw wachter sluimert niet !
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen, / Israëls wachter wezen.

4.De HEER zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren.

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven, bij de uitgang: 1 Diaconie; 2 Kerk
Meer informatie over de Dorcas voedselactie en donaties vind u via deze link

Afspeellied: Johan de Heer 7 (Als g’ in nood gezeten)

Als g’ in nood gezeten,
geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten,
God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood,
’s Heren trouw is groot,
en op ’t nacht’lijk duister,
volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden,
ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden,
uw toeverlaat.

God blijft voor u zorgen,
goed is de Heer,
en met elke morgen,
keert zijn goedheid weer.
Schoon g’ in ’t verdriet,
nergens uitkomst ziet,
groter dan de helper,
is de nood toch niet.
Wat ons ontviele,
Redder in nood,
red slechts onze ziele,
uit zond’ en dood.

Zegen