Liturgie online eredienst 7 maart 2021 – 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie 7 maart 2021 – 9:30 uur
Protestantse Gemeente “De Zaaier” te Ens

Voorganger: Ds. F. Verboom te Kampen
Ouderling van dienst: Lous Bosselaar
Diaken van dienst: Klaas Pol
Organist: Klaas Brouwer te Urk

Mededeling: De bloemengroet van vorige week is als groet en felicitatie voor haar 80 ste verjaardag gegaan naar Mw Jeltje Brandsma-Loonstra

Orgelspel

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Aanvangslied zanggroep: Psalm 72: 1

Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan ’s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuv’len top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

Stil gebed
Votum en groet

Zanggroep zingt: Psalm 62: 1 en 5
1
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast;
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.
5
Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt;
God is een schuilplaats voor ons allen.

Een leefregel

Zanggroep zingt: Lied 835: 1

Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

Gebed om een goede dienst

Kindermoment – Ouderling van dienst

Luisterlied: Jezus is de Goede Herder

Schriftlezing: Johannes 10: 1-10
De Goede Herder
‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’ Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde.

Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur: wanneer
iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te
geven in al zijn volheid.

Zanggroep zingt: Lied 513: 1 en 3

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

Verkondiging

Orgelspel/intermezzo – melodie Lied 575: 1

Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader

Inzameling der gaven:
Nu er weer ruimte is voor het bijwonen van de dienst, kunnen de kerkgangers hun gaven kwijt in de daarvoor bestemde collectezakken achterin de kerkzaal bij de oude uitgang.

Voor alle anderen: In het kerkblad vindt u de bestemming van de collecten en de rekeningen waarop u uw bijdragen kunt overmaken.

Zanggroep zingt slotlied: Psalm 118: 8

De steen, dien door de tempelbouwers
veracht’lijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door ’s Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onz’ ogen.
Wij zien het, maar doorgronden ’t niet.

Wegzending en zegen.

Uitleidend orgelspel