Liturgie Online eredienst, 7 juni 9.30, Trinitatis, Drie – eenheid


      Luister live mee

De dienst is nu ook met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

In deze dienst zal Peter Glas voorgaan.


Organist: Klaas Brouwer

Muzikale medewerking: fam. Pol

Voorganger: Peter Glas

Ouderling van dienst: Tineke Dibbits

Diaken van dienst: Wikje Ziel

Koster: André Louws

Zondag 7 juni – online viering op zondag Trinitatis, Drie – eenheid

9.20 uur: Orgelspel + trompet, trombone.

9.30 uur: Afkondigingen kerkenraad,aansteken van de Paaskaars

Intochtspsalm: 8 : 1, 3 en 4

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven –
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

Aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt ?

Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,
Gij doet hem heersen over zee en land,
ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand.

Votum en Groet

Klein Gloria spelen en als inleiding op het gebed: `Heer, ik kom tot U` – Evangelische liedbundel 302

Klein Gloria:

Ere zij de Vader en de Zoon en de Hei li ge Geest, als in den beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eewigheid. Amen.

Inleiding op het gebed: Lied 302 Evangelische Liedbundel, Opwekking 125

Heer, ik kom tot U — hoor naar mijn gebed
Vergeef mijn zonden nu — en reinig mijn hart

Met uw liefde, Heer — kom mij tegemoet
nu ik mij tot U keer — en maak alles goed

Zie mij voor U staan — zondig en onrein
O, Jezus raak mij aan — van U wil ik zijn

Jezus op uw woord — vestig ik mijn hoop
U leeft en U verhoort — mijn bede tot U

Gebed

Leefregel: Galaten 5:25 `Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst`.

Kindermoment: verhaal  Exodus 24:1-8, verteld door Jacqueline Loosman

Lied: NLB 304 – 1, 2 en 3 – `Zing van de Vader, Zoon en Heilige Geest`

  1. Zing van de Vader die in den beginne de mensen schiep, de dieren en de dingen: hemel en aarde wil zijn naam bezingen: houd Hem in ere!
  2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, bron van geluk voor wie Hem wil geloven: luister naar Hem het woord van alzo hoge: houd Hem in ere!
  3. Zing van de Geest, de adem van het leven, duurzame kracht die mensen wordt gegeven. Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: houd Hem in ere!

Bijbellezing: Johannes 3: 1 – 16  — Nikodemus

Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’ 3. Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4. ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 5. Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden.

  1. De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ 9. ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus.
  2. ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? 11. Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? 13. Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? 14. De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, 15. opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. 16. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

NLB 705 : 1, 2 en 4  – `Ere zij aan God de Vader`

Ere zij aan God, de Vader — ere zij aan God, de Zoon
eer de Heilge Geest, de Trooster — de Drie – eenge in zijn troon
Halleluja, halleluja — de Drie-eenge in zijn troon

Ere zij aan Hem wiens liefde — ons van alle smet bevrijdt
eer zij hem die ons gekroond heeft — koningen in heerlijkheid
Halleluja, halleluja — ere zij het Lam gewijd

Halleluja, lof, aanbidding — brengen eng’len U ter eer
heerlijkheid en kracht en machten — legt uw schepping voor U neer
Halleluja, halleluja, — lof zij U, der heren Heer

Verkondiging – Wedergeboorte

NLB 875 – `Father, we love you` – 1, 2 en 3,

Father, we love You
We worship and adore You
Glorify Your name in all the earth
Glorify Your name
Glorify Your name
Glorify Your name in all the earth

Jesus, we love You
We worship and adore You
Glorify Your name in all the earth
Glorify Your name
Glorify Your name
Glorify Your name in all the earth

Spirit, we love You
We worship and adore You
Glorify Your name in all the earth
Glorify Your name
Glorify Your name
Glorify Your name in all the earth

Vertaling:

Vader, we houden van u,
we aanbidden U,
verheerlijk uw naam op de hele aarde.
Verheerlijk uw naam, verheerlijk uw naam,
verheerlijk uw naam op de hele aarde.

Jezus, we houden van U,
we aanbidden U,
verheerlijk uw naam op de hele aarde.
Verheerlijk uw naam, verheerlijk uw naam,
verheerlijk uw naam op de hele aarde.

Heilige Geest, we houden van U,
we aanbidden U,
verheerlijk uw naam op de hele aarde.
Verheerlijk uw naam, verheerlijk uw naam,
verheerlijk uw naam op de hele aarde.

Kinderlied als`Voorbeden` – Dankgebed.

Kom aan boord – Oke4KIds – luisterlied + tekst

 

voor de zieken – voor de armen — voor de mensen met verdriet
voor het kind dat blijft proberen — maar toch denkt: het lukt me niet
voor de zwerver die moet zwerven — en geen plek heeft waar hij hoort
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!

kom aan boord — ook voor jou is er een plekje
waar je hoort — laat de hoop niet langer varen
kom aan boord — sta niet doelloos aan de kant
want er is een hart vol liefde — pak die uitgestoken hand

voor het meisje dat blijft denken
alles gaat bij mij steeds mis
voor de jongen die al vaker
uit de boot gevallen is

voor het kindje dat nog nooit
van trouw of liefde heeft gehoord
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!
kom aan boord …(2x)

 Zending en zegen

NLB 425 – `Vervuld van Uw zegen`

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord

Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal

Orgelspel

Collectebestemming :  Stichting Present NOP, de stichting biedt hulp, waar geen helper is. Rekening nummer diaconie: NL09RABO 0386 5428 56 o.v.v Collecte