Liturgie online eredienst 7 februari 2021 – 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie 7 februari 2021 – 9.30 uur
Protestantse Gemeente ‘De Zaaier’ te Ens

Voorganger: Ds. F.A. Slothouber, Zwolle
Ouderling van dienst: Bertus Ritsema
Diaken van dienst: Klaas Pol
Organist: Paul Buijnink

Mededelingen
De bloemgroet van vorige week is als groet en felicitatie voor hun 40 jarig huwelijk gegaan naar Leen en Teunie Louwerse.

Voor de dienst orgelspel vanaf 9.20 uur

Welkom en mededelingen (door ouderling van dienst)

Aansteken van de Paaskaars

Intochtslied: ‘Met open armen’

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis. Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis. Welkom, welkom thuis.
Welkom in Gods huis. Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis. Welkom, welkom thuis.

Stil gebed

Bemoediging en groet

2. Lied: ‘Psalm 67’ The Psalm Project

 

Heer, zegen ons, wees ons genadig
Licht over ons uw aangezicht.
Zoals de zon met al haar stralen,
Ons steeds in overvloed verlicht.

De aarde zal Uw wegen leren,
De wereld zal Uw heil verstaan.
Uw kracht zal alles om doen keren,
Uw recht maakt onrecht ongedaan.

Refrein.
God is ons genegen,
Onze God geeft zegen,
Hij zal zijn geprezen,
Ieder zal Hem vrezen.

Volken looft de Heer,
Juicht en geeft Hem eer.

De aarde heeft haar vrucht gegeven,
Die door de hemel werd verwekt,
En uit haar schoot ontluikt nieuw leven,
Waar God Zijn hand houdt uitgestrekt.

Refrein.
God is ons genegen,
Onze God geeft zegen,
Hij zal zijn geprezen,
Ieder zal Hem vrezen.

Refrein.
God is ons genegen,
Onze God geeft zegen,
Hij zal zijn geprezen,
Ieder zal Hem vrezen.

Volken looft de Heer,
Juicht en geeft Hem eer.

Ieder zal Hem vrezen.

Volken looft de Heer,
Juicht en geeft Hem eer.
Volken looft de Heer,
Juicht en geeft Hem eer.

Leefregel

Gebed

3. Lied: Psalm 119 ‘Uw Woord is een lamp…’

Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Gebed voor de opening de Bijbel

Kindermoment (OvD) Marcus 2 : 23 – 28

4. Lied: ‘Zoals klei in de hand van de pottenbakker’ HH 77

Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer

Kneed mij, Here God
Ook als het soms wel eens pijn doet
Kneed mij, Here God
U weet precies hoe ik zijn moet

Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maak Ik jou een vat tot Mjin eer

Kneed mij, Here God
‘k Wil mij opnieuw aan U geven
Kneed mij, Here God
U maakt iets moois van mijn leven

Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben ik in Uw handen, O Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maakt U mij een vat tot Uw eer

Lezing Marcus 2: 23-28

5. Lied: 653 NLB ‘U kennen, uit en tot u leven’

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ‘t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Verkondiging

Organist Orgelspel: Lied: Psalm 119a NLB ‘Uw woord omvat mijn leven’

1. Uw woord omvat mijn leven
en tilt het aan het licht.
Hebt Gij zo door uw spreken
niet alles opgericht?
Uw woord zet mij op vaste grond
en vult met louter leven
de woorden in mijn mond

2. Op U laat ik mij voorstaan,
ik ben aan U gehecht.
Waar Gij betrouwbaar voorgaat
ontvouwt zich weer een weg.
De paden die ik zelf bedacht
zijn doelloos doodgelopen.
Zij voerden in de nacht.

3. Uw woorden te herhalen
is honing in mijn mond.
Mij raakt niet meer het smalen
dat ik mij aan U bond.
Ik weet dat zwerven bitter smaakt,
maar heel mijn zoekend leven –
Gij hebt het zoet gemaakt.

4. God, laat mij nooit verliezen
de vreugde om uw woord,
de moed mijn weg te kiezen
waar ik uw voetstap hoor.
En overtuig mij dag aan dag
dat Gij mij hebt geroepen,
ja, dat ik leven mag!

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Gebeden

1e Diaconie: Voedselbank NOP
2e Kerk
3e Missionaire commissie Zending

U kunt de collectes digitaal overmaken. De rekeningnummers waarop u uw bijdrage kunt overmaken vindt u in het kerkblad. U kunt ook via de Apostel-app aan de collectes bijdragen.

7. Lied: 425 NLB ‘Vervuld van uw zegen’

 

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord

Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal

Wegzending en zegen – aansluitend orgelspel