Liturgie Online eredienst, 6 september 9.30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie voor de dienst van 6 september 9.30 uur in Ens

Voorganger: Ds. D. van Keulen Luttelgeest
Organist: Klaas Brouwer
Ouderling van dienst: Herma Veldhuis
Diaken van dienst: Anneke Batterink

Voor de dienst speelt de organist

Welkom en mededelingen – aansluitend Aansteken Paaskaars

Stilte

Openingswoorden

Introductie op de viering en lezing van Psalm 1:1-3

De vier zangers zingen Psalm 1:1 en 2 (Gezegend hij, die in der bozen raad)

1. Gezegend hij, die in der bozen raad
niet wandelt, noch met goddelozen gaat,
noch zich met spotters in de kring laat noden,
waar ieder lacht met God en zijn geboden,
maar die aan ’s Heren wet zijn vreugde heeft
en dag en nacht met zijn geboden leeft.

2. Hij is een groene boom die staat gepland
waar waterbeken vloeien door het land.
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:
het gaat hem wel in alles wat hij doet.

Gebed

We luisteren naar: Lied 625 (Groen ontluikt de aarde; mp3 bij de mail gevoegd)

1. Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan
nu de zon de zaden roept om op te staan
Liefde staat op, wordt wakker uit de dood
Liefde draagt als koren, halmen vol en groot.

2. Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods
Rest haar niets dan rusten in de harde rots?
Diep in het graf is Hij de weg gegaan
Van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan.

3. Zaad van God, verloren in de harde steen
en in ons hart, in doornen, vruchteloos alleen
heen is de nacht, de derde dag breekt aan
Liefde staat te wuiven als het groene graan.

Kindermoment: ouderling van dienst:

1 Samuël 19: David moet vluchten voor Saul

Afspelen: Ik kijk omhoog

Lezing: Matteüs 13:1-9 en 18-23

1Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. 2Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, en daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. 3Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. 4Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten. 5Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. 6Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit. 7Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed. 8Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. 9Laat wie oren heeft goed luisteren!’

18Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier: 19bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid; bij hen is op de weg gezaaid. 20Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen. 21Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. 22Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. 23Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.’

Muziek en tekst: Lied 764: 1, 2, 3, 4 (Een zaaier ging uit om te zaaien)
(de organist speelt de oude melodie uit het Liedboek voor de Kerken: gezang 54; terwijl de organist speelt, lees ik de tekst van de coupletten;
Organist: dat moeten we zondagmorgen voor de dienst oefenen!)

Overweging: Opdracht of uitnodiging

De zangers zingen Muziek en tekst: Lied 841: 1 en 2 (Wat zijn de goede vruchten)

1.Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;

2.geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
n zijn lankmoedigheid.

Voorbeden – stilte – Onze Vader

In plaats van een slotlied: gedicht bij Psalm 1 van Karel Eykman:

Tegen beterweters in

Je rijdt de straat uit
tegen het ochtendlicht in.
Je recht je rug
om de rugzak aan je schouders.
Je kijkt niet om
je richt je blik vooruit.
Zo fiets je naar school.
Als ik je zo zie
ben ik zo trots op jou.
Ik zou je mee willen geven:
blijf nieuwsgierig en blijf overeind.
Ga met open ogen de wereld tegemoet.
Blijf niet hangen bij de slappe hap van vlotte babbels.
Maar ga de weg van moedige eerlijkheid
dan ben je op de goede weg.
Ga zonder vrees tegen beterweters in.
Wat je ook doet, doe er goed aan.
Waar het ook met je heengaat, je komt er wel.

Zo fier als je nu bent, moet je blijven.
Zo zal ik je altijd onthouden.
Je moet je houden aan het lef dat je al hebt.

Zie ik je zo wegfietsen
dan heb je mijn zegen.
Daar moet je het mee doen.
Maar kijk je wel goed uit bij dat kruispunt?

Zegen

We verlaten de kerk, terwijl de organist speelt