Liturgie online eredienst, 6 december 09:30, 2e adventszondag


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie 6 december 2020 – 2e adventszondag

Protestantse Gemeente de Zaaier te Ens

Dr. M. Visser – Wezep
Ouderling van dienst: Piet van den Dorpel
Diaken van dienst: Willemien Houter

De bloemen van de afgelopen zondag zijn bezorgd:
Als groet en felicitatie voor hun 25 jarig huwelijk naar Jan Cees en Jenny Houter – Clarisse; en het tweede boeket als groet en felicitatie voor hun 55 jarig huwelijk naar Ben en Marie ten Brinke- van de Bos.

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Aansteken van de Paaskaars

alles uit het Liedboek voor de Kerken:

Afspelen aanvangslied: Liedboek 1973 Gez. 122:1, 2, 3, 4, 5

1. Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
Kind van God, Maria ’s kind.

2. Kind dat uit uw kamer klein
Als des hemels zonneschijn
Op de aarde wordt gesteld,
Gaat uw weg zoals een held.

3. Gij daalt van de Vader neer
Tot de Vader keert Gij weer,
Die de hel zijt doorgegaan
En hemelwaarts opgestaan.

4. Uw kribbe blinkt in de nacht
Met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
Waarvoor al het duister zwicht.

5. Lof zij God in ’t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
Nu en overal altijd,
Nu en tot in eeuwigheid

Stil gebed

Votum en groet

Aansteken Adventskaars

Zanggroep: Liedboek 1973 Gez.303 : 1, 4

1. De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.

4. In ’t woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen,
als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe,
de kerk die zegepraalt.

Wet en samenvatting

Afspelen: Liedboek 1973 Gez. 124 : 1-5

1. Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2. De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten ’t morgenrood.

De zonne, voor wier stralen
het nacht’lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!

5. Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Gebed

Kindermoment: Lucas 1 : 26 – 38 Een Engel bij Maria

Afspelen Kinderlied: Meisje uit Nazareth

Schriftlezing: Jes.8:21-9:6

Zanggroep: Liedboek 1973: Ps.76:2,5

2. Wapengeweld biedt Gij het hoofd,
Gij die de oorlogsbliksem dooft.
Gij die het zwaard breekt en het schild
en die de oorlog niet meer wilt,
maar die gehuld in zonnestralen
de hoge bergen af komt dalen.

5. Als Gij, ten oordeel opgestaan,
het boos geweld hebt weggedaan,
wordt door uw sterke hand bevrijd
wie wachtte in zachtmoedigheid.
Gij hebt de tirannie verdreven
en doet uw volk in voorspoed leven.

Preek

Zanggroep: Liedboek 1973: Ps.46 : 1, 3

God is een toevlucht t’ allen tijde,
die ons uit nacht en dood bevrijdde.
Al zou de aarde ondergaan,
wij zien het zonder vrezen aan.
Al staat geen berg meer vast, al dreigen
de zeeën overhand te krijgen,
laat schuimend al hun golven slaan,
wij zien het zonder vrezen aan.

Komt en aanschouwt des Heren daden,
aanbidt zijn toorn en zijn genade;
zijn toorn die ’t oorlogstuig verslindt,
zijn gunst waarin gij vrede vindt.
Hij spreekt: “Laat af, Ik ben de Here,
de Heilige die elk moet eren”.
Hij is met ons, Hij wendt ons lot.
Een vaste burcht is onze God.

Gebed

Collecte: bij de uitgang en digitaal

1e diaconie, 2e kerk, 3e Missionaire commissie.

Afspelen: Liedboek 1973 Gz.26 : 1, 3, 4

1. Daar is uit ’s werelds duist’re wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Gods kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
Zijn last is licht, Zijn juk is zacht.
Zijn naam is ‘Wonderbaar’, Zijn daden
zijn wond’ren van genaad’ alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor ’t oog des Vaders treên.

4 O Vredevorst, Gij kunt gebieden
de vreed’ op aard’ en in mijn ziel!
Doe alle volken tot U vlieden ,
dat al wat ademt voor U kniel!
Des Heren ijver zal bewerken,
dat Hij de zetel, u bereid,
met recht en met gericht zal sterken.
Hem zij de lof in eeuwigheid!

Zegen