Liturgie Online eredienst, 5 juli 9.30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

In deze dienst zal Dr. M. Visser uit Wezep voorgaan.


Liturgie voor zondag 5 juli 2020 9.30 uur

Voorganger Dr. M. Visser, Wezep
Diaken van dienst: Klaas Pol
Ouderling van dienst: Bertus Ritsema

Welkom en afkondigingen

Aansteken Paaskaars door ouderling van dienst

Aanvangslied: Opwekking 723: Kom volk van de verrezen Heer

Kom, volk van de verrezen Heer,
Zing je lied op blijde toon.
Kom, stem je hart en breng nu eer
Aan de Morgenster, Gods Zoon.
Uit de schaduw tot zijn licht geleid,
Richten wij ons hart op Hem,
Die liefdevol zijn armen spreidt,
Die ons als de zijnen kent.

Refrein:

Wees blij, wees blij!
O kom, verheerlijk Hem!
Eén hart, één stem;
O Christus’ kerk, wees blij!

Kom, wie al ’s morgens zingen kan
En wie worstelt in de nacht.
Wie spreekt van overwinningen
En wie nog op uitkomst wacht,
Want zijn liefde houdt voor eeuwig stand,
Zijn genade kent geen eind.
Zij volgen ons, ons leven lang,
Geven hoop en zekerheid.

Refrein:

Kom, jong en oud uit ieder land,
Mannen, vrouwen, in geloof.
Ontvang nu uit zijn milde hand
De genade ons beloofd.
Over heel de wereld zingt zijn volk,
Tot het einde van de tijd.
Als Hij verschijnt, zal onze God
Alles in allen zijn.

Refrein:

Votum en groet

Zingen: LB1973 Gz.75 : 11, 13, 14

11 Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartebloed.

13 U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

14 Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

Wet en samenvatting

Zingen: Ps.78 : 1, 2

1 Mijn volk, ik ga geheimen openleggen.
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen.
Verborgenheden wil ik openbaren,
een van oudsher ons doorgegeven mare,
roemrijke daden door de Heer volbracht,
zijn grote wond’ren en zijn grote kracht.

2 Laat ons wat onze vaderen vertelden
doorgeven en aan onze kind’ren melden.
’t Getuigenis aan Israël geschonken,
het heil dat van de hemel heeft geklonken,
het is een licht dat ons ten leven leidt, –
ons en al wie door ons wordt ingewijd.

Gebed

Schriftlezing: Jeremia 31:1-26 Tekst: 17a

Kindermoment naar Math. 11 : 25 – 30
Jezus is de goede Herder (Kinderlied wordt afgespeeld)

Zingen: Ps.45 : 1 en 6

1 Met luider stem breng ik de koning hulde
omdat zijn beeld mijn hart en ziel vervulde,
mijn tong rept als een snel bestuurde pen
van hem wiens gratie ik niet waardig ben!
Als gij, o koning, spreekt, is dat verhoring,
de woorden van uw mond zijn vol bekoring,
voor eeuwig en altoos door God bemind,
zijt gij veel schoner dan een mensenkind.

6 Zie niet meer om, de bedding der geslachten
heeft zich verlegd, volg nu met uw gedachten
de toekomst in de stroom van ’s konings bloed
tot waar uw geest uw kinderen ontmoet;
uw zonen zult gij op de aarde stellen
tot vorsten, die rechtvaardig oordeel vellen;
daarom draagt u mijn lied de tijden door
en daarom looft u volk bij volk in koor.

Preek

Zingen: Gz.908 : 3, 4, 6

3 Ach, dat ik U zo laat herkende,
Gij die de schoonheid zelve zijt,
dat ik niet eer mij tot U wendde,
mijn zielenrust, mijn zaligheid!
Ach, dat ik U, mijn heil, mijn schat,
zo laat heb liefgehad.

4 Ik ging verdwaald langs vele wegen,
ik zocht U wel, maar vond U niet,
ik ging verblind het duister tegen,
ik minde wat de wereld biedt.
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend,
dat ik U heb herkend.

6 Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen,
dat ik niet weer verdwalen zal;
houd Gij mijn voeten op uw wegen,
dan brengen zij mij niet ten val.
O licht, dat op mijn leven viel,
verlicht mij lijf en ziel.

Gebed

Zingen: LB 1973 182 : 1, 6

1 Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

6 Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Zegen

Orgelspel