Liturgie Online eredienst, 31 mei 9.30, Pinksteren


      Luister live mee

De dienst is nu ook met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

In deze dienst zal Lous Bosselaar voorgaan.


Zondag 31 mei 2020; Pinksteren

Ouderling van dienst Bertus Ritsema
Diaken van dienst Klaas Pol
Koster André Lous
Organist: Paul Buijnink
Beamerist: Petra Pol
Voorganger Lous Bosselaar

09:20: Franz Liszt (1811-1886): The Founding of the Church (5:28)
09:25: Orgelspel

Liturgie
1. Welkom, mededelingen en aansteken Paaskaars door de ouderling van dienst

2. Stil Gebed, Votum en Groet

3. Zingen: Psalm 87: 1, 2 en 4
Op Sions berg sticht God zijn heil’ge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof;
door uwe poort zal ieder binnentreden.

Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!

Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: “In U zijn al onze fonteinen”.

4. Gebed

5. Kindermoment: Vertelling

Luisterlied: Liefde, blijdschap, vrede, goedheid en trouw (02:40)
Refrein:
Liefde, blijdschap, vrede, goedheid en ook trouw.
Wil de Heer je leren, door de Heil’ge Geest in jou.

Het is vaak moeilijk om goed te doen. En echt voor God te leven.
Daarom heeft de Heer als hulp voor ons zijn Heil’ge Geest gegeven. (refrein)

Waar je ook bent of wat je ook doet. Hij wil je steeds weer leren.
Om door je hele doen en laten heen de Vader te vereren. (refrein)

Wanneer Gods Geest je leven leidt. Dan zul je pas gaan merken.
Dat zijn aanwezigheid je vrede geeft, en altijd zal versterken. (refrein)

6. Gods wil voor ons leven: Micha 6: 8:
Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.

7. Luisterlied: Liedboek 295: Wees hier aanwezig, Woord ons gegeven (04:00)
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik u horen mag met hart en ziel.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Woord ons gegeven, God in ons midden,
Toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Dat wij niet leven, gevangen in leegte
Dat wij niet vallen, terug in het stof.
Zend uw Geest, dat wij worden herschapen.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Dat wij u horen, dat wij u leven,
Mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik u horen mag met hart en ziel.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

8. Schriftlezing: Joël 3: 1-5; Handelingen 2: 1-13

9. Luisterlied: NHK gezang 80: 1, 2 en 6 (03:20) O Heilige Geest, o heilige God
O heilige Geest, o heilige God
Gij ware trooster in ons lot
Gij zijt gedaald van ’s hemels troon
o Geest van Vader en van Zoon
O heilige Geest, o heilige God

O heilige Geest, o heilige God
maak ons getrouw aan uw gebod
ontsteek in ons uw liefdesgloed
die alle tweedracht wijken doet
O heilige Geest, o heilige God

O Heilige Geest, o heilige God
verlaat ons niet in ’t stervenslot
dan brengen wij U, trouwe Heer
hier en daarboven lof en eer
o Heilige Geest, o heilige God

10. Overdenking:

I De Geest van God in vogelvlucht

Orgelspel (muziek en tekst Elly en Rikkert)
Door de kracht, door de kracht van de heilige Geest,
door de kracht, door de kracht van de God die geneest.
Die er is, die zal zijn, en die is geweest.
Vieren wij feest met elkaar.
Wij zingen halleluja, en prijzen de Heer.
Hij is het waard!

II Pinksteren in het Oude en Nieuwe testament
Orgelspel: Psalm 119 vers 12
Ik klem mij vast aan uw getuigenis.
O Heer, laat niet vergeefs mij op U hopen !
Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis,
Gij doet uw woorden voor mijn ogen open,
verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis.
Ik zal de weg van uw geboden lopen.

III Het Levende Water
Orgelspel: Joh de Heer 57: 1
Er komen stromen van zegen,
zend ons die heilstroom nu neer,
geef ons die grote verkwikking,
geef z’ ons voortdurend, o Heer.
Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

11. Luisterlied: Opwekking 459: De rivier
Levend water, verfrissend, vrij
Het stroomt de berg af tot in de vallei.
‘T Is Gods rivier die je vreugde geeft.
Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.

Daar bij de rivier gaan je voeten dansen.
Daar bij de rivier zingt je hart een lied.
Daar bij de rivier gaan je ogen lachen;

Kom drink het water, ontvang het om niet.
Het bruist van leven in Gods rivier;
Wie daarvan drinken; verheugen zich hier.
En ben je eens in die stroom geweest,
Daar…

12. Dankgebed en voorbeden

13. Collecte: >>bijdrage voor Diaconie P.G. de Zaaier,
op rekening NL09 RABO 0386 5428 56
>>bijdrage voor CvK Protestante Gemeente De Zaaier,
Op rekening NL11 RABO 0373 7422 15

14. Zingen: Lied 675: 1 en 2
Geest van hierboven,leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

15. Zegen

16. Orgelspel: Lied 704:3
Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

17. Uitleidend Luisterlied: God van licht (05:34)
God van licht
In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee (2x).

In mijn onrust neemt U mijn hand
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee (2x).

God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust,
waar U woont (4x)

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee (2x).

God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust,
waar U woont (4x)

U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm. (4x)

God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust,
waar U woont (4x)