Liturgie online eredienst 31 januari 2021 – 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie 31 januari 2021 – 9.30 uur
Protestantse Gemeente ‘De Zaaier’ te Ens

Voorganger: Ds. H.J. van Maanen, IJsselmuiden
Ouderling van dienst: Corry van Marion
Diaken van dienst: Geertje Buitenhuis
Organist: Paul Buijnink

Mededelingen
De bloemgroet van vorige week is als groet gegaan naar Dhr. Klaas Houter. We wensen hem een spoedig herstel.

Voor de dienst orgelspel vanaf 9.20 uur

Welkom en mededelingen (door ouderling van dienst)

Aansteken van de Paaskaars

Aanvangslied: ‘Heer die mij ziet zoals ik ben’ (Psalm 139)

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt mij overal nabij,
uw ogen waken over mij
van toen ik vormloos ben ontstaan.
Gij wist hoe het zou verder gaan.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Stil gebed

Bemoediging

Groet

Lied: ‘Voor hen die ons regeren’ (LB 994)

Voor hen die ons regeren
de hoofden van het land
bidden wij God de Here
om ootmoed en verstand
dat zij bewaren hecht en recht
al de getuigenissen
die ons zijn aangezegd

Wij bidden ook om vrede
de aftocht van geweld
Heer, dat wij niet vergeten
hoe Gij de namen telt
bewaar het land voor overmoed
en voor het blinde razen
de stemmen van het bloed

O God, Gij moet regeren
tegen het onverstand:
wij dienen vele heren
tot schade van het land
Gij zijt genade, uw bevel
doet leven en vergeven
O God van Israël

Wetslezing: Matteus 22:35-40 (NBV)

Lied: ‘Neem mijn leven, laat het Heer’ (LB 912)

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

Neem en zegen alle vreugd,
al ’t geluk dat mij verheugt.
Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te wezen in uw naam.

Neem ook mijne liefde, Heer,
‘k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Gebed

Kindermoment Marcus 2 : 1 – 12 (Ouderling van dienst)

Afspelen: Hoor de vogels zingen weer.

Schriftlezing: Galaten 5:13-23 (NBV)

Lied: ‘Zoekend naar licht’ (LB 1005)

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Refrein:
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

Refrein:

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.

Refrein

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.

Refrein

Verkondiging

Orgelspel Lied: ‘Laat me in U blijven, groeien, bloeien’ (LvdK 78) –

Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of ‘k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in needrigheid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de windslen sliep, ontbot,
en komt in ’t licht en rijpt voor God.

Gebed
Afgesloten met Onze Vader

Collecte:

1e Diaconie – ISEE Project
2e Kerk
3e Misionaire commissie Zending

U kunt de collectes digitaal overmaken. De rekeningnummers waarop u uw bijdrage kunt overmaken vindt u in het kerkblad. U kunt ook via de Apostel-app aan de collectes bijdragen.

Lied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (LB 416)

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen