Liturgie Online eredienst, 30 augustus 9.30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie 30 augustus – Ens – 9:30

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Jacqueline Loosman
Diaken van dienst: Philip Tichelaar
Organist: Jan Mark van den Berg

Welkom en afkondigingen (ouderling van dienst)

Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Aanvangslied: ‘Loof God, die zegent al wat leeft’ (LB 273: 1-4)

1 Looft God, die zegent al wat leeft,
der heem’len Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.

2 Looft God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.

3 Looft God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.

4 Looft God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.

Stil gebed

Bemoediging

Groet

Lied: ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’ (Psalm 139: 1, 3) – live

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

3 Waar zou ik vluchten voor uw Geest?
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
hoe kan ik uw geheim doorgronden?

Leefregels: Galaten 5: 22-26
22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. 26Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.

Gebed om ontferming

Lied: ‘Doorgrond, o God’ (Psalm 139: 14) – live

14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Gebed

Kindermoment: 1 Samuel 128: David woont in het Paleis

Afspelen kinderlied: Koning Saul

Schriftlezing:

Micha 6:1-8 (NBV)
Hoor toch wat de HEER zegt!
Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen,
laat de heuvels getuige zijn.
2Luister, bergen, naar het pleidooi van de HEER,
hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde.
De HEER heeft een geschil met zijn volk,
hij klaagt Israël aan:
3‘Mijn volk, wat heb ik je misdaan?
Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij!
Ik heb je weggeleid,
bevrijd uit de slavernij in Egypte.
Ik zond Mozes, Aäron en Mirjam
om jullie voor te gaan.
Ben je dan vergeten, mijn volk,
wat Balak besloot, de koning van Moab,
wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde?
Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal?
Ken je de gerechtigheid van de HEER niet meer?’
6‘Wat kan ik de HEER aanbieden,
waarmee hulde brengen aan de verheven God?
Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers,
zou hij eenjarige stieren aanvaarden?
7Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen,
met olie, stromend in tienduizend beken?
Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan,
de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’
8Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.

Matteus 22:34-40 (NBV)
Nadat de farizeeën hadden vernomen dat hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’
Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.
Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

Lied: ‘Licht aan’ (HemelHoog 706)

1. Deze dingen wil God graag:
Leer van arme mensen houden,
Neem de lasten van hun schouders,
Open hun gevangenis vandaag.

Refrein: Dan gaat het licht aan
En God gaat altijd met ons mee:
Hij zal ons horen, Hij zal ons helpen.
Dan gaat het licht aan
Om ons heen.

2. Deze dingen wil God graag:
Deel je eten met een ander,
Vul zijn uitgestoken handen,
Zorg dat niemand honger heeft vandaag.

Refrein

Brug: Dan wordt het dag, dan gaan we op weg,
Het goede nieuws reist met ons mee.
Wie ons ontmoet, komt tot zijn recht
Het licht van God schijnt om ons heen.

3. Deze dingen wil God graag:
Geef een thuis aan wie geen huis heeft
Wees een vriend voor wie alleen leeft
Zorg dat niemand eenzaam is vandaag.

Refrein

Verkondiging

Lied: ‘Zie toch hoe goed’ (Psalm 133: 1, 3) – live

Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen
van ’t zelfde huis als broeders samenwonen.
Eén liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die den priester wijdt.

Jeruzalem ! Hier geeft de Heer zijn zegen,
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen
en leven tot in eeuwigheid.

Gebed

Collecte: Diaconie en Kerk; wordt digitaal gedaan via overmaken.

Lied: ‘Laat heel de wereld het zien’ (HH 682 / OPW 276) –

Laat heel de wereld het zien,
Maak de volk’ren weer blij
Door de klank van zijn stem.
Heuvels en dalen breek uit!
Kom en juich, zing het luid!
Klap je handen voor Hem!

Refrein:
Liefde en recht zal Hij brengen op aard’,
Een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
‘T Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.

Laat heel de wereld het zien,
Maak gevangenen vrij,
Breng de eenzamen thuis.
Heel satans bolwerk stort neer,
Door ’t gebed tot de Heer,
Door de kracht van het kruis.

Refrein

Laat heel de wereld nu staan
Vol ontzag voor zijn naam,
Zing het lied dat Hem eert.
Wees niet meer stil, zeg het voort
Tot de wereld het hoort:
Jezus regeert!

Refrein

Zegen

Lied: Psalm 121

Esa einai el he-harim
Mei-ayin yavo ezri
Ezri mei-im Adonai
Oseh shamayim va’arets
Al yitein lamot raglekha
Al yanum shomerekha
Hinei lo yanum
Velo yishan shomeir Yisrael
Adonai shomerekha
Adonai tsilekha
Al yad yeminekha
Yomam hashemesh lo yakeka
Veyareiakh balaila
Adonai yishmor’kha mikol ra
Yishmor et nafshekha
Adonai yishmor
Tseitekha uvo’ekha
Mei-atah ve’ad olam. Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet, de wachter van Israël.
De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden
De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.