Liturgie Online eredienst, 3 mei 09:30


      Luister live mee
De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

In deze dienst zal Peter Glas voorgaan.


 

Liturgie zondag 3 mei 2020

`de Zaaier` Ens, aanvang 9.30 uur

Vierde zondag van Pasen: Vier vrijheid; verbinding bevrijdt (en bevrijding verbindt)

Ouderling van dienst: Beppego van Wijk, diaken van dienst: Klaas Pol

Organist: Klaas Brouwer, voorganger Peter Glas

Orgelspel ( vanaf 9.20 uur )

Mededelingen

Liedboek 216: 1,2 en 3 – Dit is een morgen als ooit de eerste

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.

Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Bemoediging en Groet

Liedboek 413: 3 – Heer, ontferm U over ons

Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen!
Eeuwig blijft uw trouw bestaan, laat ons niet verloren gaan.

Gebed

Kindermoment: verhaal `Noemen jullie dat bevrijding?` – naar Exodus 13 en 14

Zingen of luisteren: Jezus is de goede Herder – vandaag is de zondag van de Goede Herder.

Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal, 
Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal.

Als je ’s avonds niet kunt slapen, als je bang in ’t donker bent, 
denk dan eens aan al die schapen die de Heer bij name kent.

Jezus is de goede herder, Jezus hij is overal, 
Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal.

En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede herder Hij vergeet Zijn schaapjes niet.

Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal, 
Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal.

Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld, Vertel het aan de mensen

Bijbellezing: Galaten 5 : 1 t/m 8 en Galaten 5: 22 t/m 26

Zingen Evangelische Liedbundel 188 — ‘k Stel mijn vertrouwen (3x)

 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot — Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij

Overdenking: Vier vrijheid, verbinding bevrijdt.

Liedboek 87: 1, 3 en 4 – Op Sions berg sticht God zijn heilge stede

Op Sions berg sticht God zijn heil’ge stede
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.

God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kindren dragen

Zij zullen saam, de groten met de kleinen
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
`In U zijn al onze fonteinen’.

Gedicht: `Kom vanavond met verhalen`

Danken, voorbeden

Om naar te luisteren of mee te zingen: Zegen mij – Opwekking 710. – Gebed om de zegen – Sela

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. — Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. — O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen; — ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer, — Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven, — die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen, — waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven. — Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn. — O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen; — hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen, — om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede, — zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend, — waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Tekst: Hans Maat
Publishers t/a HGJB Music

 

Zegen

Na de zegen: lied 416: 1 t/m 4 – Ga met God

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

lied 708: 1 en 6 – Wilhelmus van Nassouwe

Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen bloed,
den Vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.

 

Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven, Uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

 

Collecte bestemming: KIA Noodhulp, vluchtelingen Nigeria: Rek. nr. Diaconie: NL09RABO0386542856 o.v.v. collecte