Liturgie online eredienst 3 januari 2021 – 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie 3 januari 2021 – 9.30 uur
Protestantse Gemeente ‘De Zaaier’ te Ens

Voorganger: Harm Feijen
Ouderling van dienst: Lous Bosselaar
Diaken van dienst: Willemien Houter
Organist: Klaas Brouwer

Voor de dienst orgelspel

Welkom en mededelingen (door ouderling van dienst)

Zingen: Psalm 72: 6 en 7 Nederland zingt (Afspelen)

6. Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.

7. Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull’ de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.

Bemoediging en groet

Zingen: Liedboek 476: 1 en 4

1 Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer,
hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

Wijzen uit het Oosten uit zo verren land,
zij zochten onze Here met offerand.
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud,
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.

Gebed

Kindermoment: Marcus 1 : 8 (Ouderling van dienst)

Afspelen lied: Lied van de drie koningen

1e lezing uit Jesaja 60: 1- 6 BGT

1 Jeruzalem, wees niet langer bedroefd. Laat het licht over je schijnen, het licht van de Heer. Hij komt naar je toe als een stralende zon. 2 Alle volken leven in het donker, de hele aarde is zo donker als de nacht. Maar over jou schijnt het licht van de Heer.
Iedereen ziet dat stralende licht. 3 De volken en hun koningen, ze komen allemaal naar je toe, Jeruzalem. Ze volgen allemaal dat stralende licht, ze willen allemaal naar die schitterende stad.

4 Doe je ogen maar open, Jeruzalem, en kijk om je heen. Daar komen je inwoners aan! Ze komen allemaal naar je toe, vanuit verre landen. Andere volken brengen hen veilig thuis. Ze dragen je inwoners alsof het hun eigen kinderen zijn.

5 Jeruzalem, kijk! Je ogen zullen stralen van blijdschap, en je hart zal bonzen van vreugde.
Die volken brengen ook geschenken voor je mee. Ze nemen hun rijkdommen mee uit verre landen. 6 Ze brengen veel kamelen mee, jonge kamelen uit Midjan en Efa. En de mensen uit Seba komen met veel wierook en goud. Zij vertellen allemaal hoe machtig de Heer is.

Evangelielezing Matteüs 12: 1 – 12

1 Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2 Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ 3 Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4 Hij riep alle hogepriesters en Schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. 5 ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: 6 “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 7 Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 8 en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ 9 Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. 10 Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11 Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12 Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

Liedboek 496: 1 en 3

1 Een ster ging op uit Israël
na duizend en één nacht.
Een oud verhaal werd doorver­teld,
een lied klonk on­ver­wacht.
Dit was het uur van onze God,
een Mensen­zoon gelijk,
die onze naam draagt en ons lot,
die nacht begon zijn rijk.

3 Gij Mor­gen­ster en Mensen­zoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw ge­rech­tig­heid.
Dan is uw heil aan ons geschied,
U allen even na, –
dan zingt de schep­ping weer dit lied
tot in de gloria.

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor collecten
Er wordt bij de uitgang contactvrij gecollecteerd. Tevens kan met digitaal overmaken. De rekeningnummers waarop u uw bijdrage kunt overmaken vindt u in het kerkblad.

Zingen Lied: “Langs beelden van hoop”: 1, 2 en 6

Refrein:
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

1 In het begin klinken woorden van leven
bloemen van hoop bloeien in de woestijn,
want onze Heer heeft het kwaad verdreven
toen Hij koos om een mens te zijn.

2 Licht uit de hemel! Een stralende morgen
opent voor mensen een vergezicht.
Zo kun je gaan, in vrede geborgen,
dromend een droom van aanstekelijk licht.

Refrein:
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

6 Leeg is het graf, maar hoe helder de morgen.
Zinloos de steen, want Jezus leeft!
Hij gaat ons voor en wij die Hem volgen
Vieren het leven dat Hij met ons deelt

Refrein:
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

Zegenbede

Orgelspel