Liturgie online eredienst, 29 november 09:30, 1e adventszondag


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie 29 november 2020 – 1e adventszondag

Protestantse Gemeente de Zaaier te Ens

Mevr. Drs. P. Hellinga – Zwolle
Ouderling van dienst: Marcel Graafland
Diaken van dienst: Klaas Pol
Organist: Jan Mark van den Berg

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Aansteken van de Paaskaars

Zingen: Lied 121: 1, 2

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

Uw wank’le voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen.

Stil gebed, onze hulp en groet

Aansteken Adventskaars.

Muziek: Maranatha van Sela (piano, viool en dwarsfluit)

Wanneer komt de dag? Wanneer, o God,
zal de nacht voorgoed ten einde zijn?
Komt de tijd dat alles anders wordt,
er geen tranen en geen rouw meer zijn?

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

Hef je handen op en kijk omhoog.
Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag,
met een brandend hart vervuld van hoop.
Jezus komt. Er is een nieuwe dag!

Niets is beter dan bij U te zijn.
Wat een vreugde om te leven zonder pijn.
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

Verootmoediging

Bemoediging

Leefregel

Zingen: Lied 435: 1, 4

Heft op uw hoofden, poorten wijd
Wie is het, die hier binnenrijdt
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid
en Heiland vol barmhartigheid
Hij geeft de wereld ’t leven weer
Juicht blijde, zingt uw God ter eer
looft Hem, die sterk van daad
de deuren binnengaat

Heft op uw hoofden, poorten wijd
Elk hart zij Hem ter woon bereid
De palmen van uw eerbied spreidt
de weg langs, die uw Koning rijdt
Hij komt tot u met troost en vree
en brengt u heil en liefde mee
Geprezen zij de Heer
Hij geeft u ’t leven weer

Gebed om de Heilige Geest

Thema adventsproject: Ik zie toekomst in jou

Lezing: Lucas 1: 1-25

Zingen: Lied 464: 1, 2

Een engel spreekt een priester aan.
Wil hij het goede nieuws verstaan?
Omdat hij niet geloven kan
wordt hij een sprakeloze man.

Soms staat de hemel op een kier:
een bode van de Heer komt hier
verrast ons met een blij bericht,
en zet de aarde in het licht

Overdenking

Muziek: Een toekomst vol van hoop (piano, viool en dwarsfluit)

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.                      
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

TUSSENSPEL

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.                      
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

Dankgebed – voorbeden

Collecte: 1e Diaconie – ISEE project; 2e kerk

Zingen: Lied 452

Als tussen licht en donker
de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken,
ons hart raakt niet ontsteld,
Gij leeft en houdt de wacht,
wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen.
Gij waakt de ganse nacht.

Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht.

O hemellichaam Jezus,
dat ieder mens verlicht.
Wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan,
Uw komst is niet te keren.
Wil ons de eenvoud leren,
leer ons Uw toekomst aan.

Zegen