Liturgie Online eredienst, 28 juni 9.30


      Luister live mee

De dienst is nu ook met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

In deze dienst zal Regine Agterhuis voorgaan.


Liturgie 28 juni 2020 9.30 uur

Voorganger: Regine Agterhuis
Organist: Jan Mark van den Berg
Ouderling van dienst: Beppego van Wijk
Diaken van dienst: Willemien Houter

Orgelspel

Afspelen: Welk een vriend is onze Jezus

Welkom en afkondigingen (ouderling van dienst)
Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Aanvangslied: 84a wat hou ik van uw huis NLB (afspelen)

Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
De binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
Zo’n blijvende schreeuw om de Levende God.

Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
Bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
Zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

Gelukkig wie naar U
Vol van verlangen op weg zijn,
Zelfs in het dorre bomendal
Zien zij een bron en regenval,
Gaan zij van zegen tot zegen,
Naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U
Dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
Dan binnen te zijn in een duistere tent.

De Heer beveiligt ons,
Eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
Aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de Hemelse legers,
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Wat hou ik van Uw huis!

Votum en groet

Zingen Psalm 66: 1 en 3 Breek, aarde, uit in jubelzangen NLB
Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d’ aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wanklen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

Leefregels
Gebed om ontferming
Zingen Lied 833 Neem mij aan zoals ik ben NLB

Take, o take me as I am;
summon out what I shall be;
set your seal upon my heart and live in me.

Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Gebed opening van het woord
Kindermoment
Afspelen lied: Ho stop

Lezen: Genesis 12:1-3; Mattheüs 10:34-42

Zingen: Lied 313:1 en 2 NLB

Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and’re stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.

Verkondiging

Zingen: Door de wereld gaat een woord (afspelen)

Door de wereld gaat een woord

en het drijft de mensen voort:
“Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs.”

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist’ ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Menigeen ging zelf op pad,
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan,
laat ook hem het woord verstaan.

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist’ ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld klinkt een lied,
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang,
richten pelgrims hun gezang.

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist’ ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
“Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs.”

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist’ ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Dankzegging en voorbeden

Onze Vader, Die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk,
en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.

Collecte (digitaal)

Zingen Lied 799: 1, 2, 3 en 4 NLB

Komt, kinderen, niet dralen,
want de avond is nabij!
Wij zouden licht verdwalen
in deze woestenij.
Komt, vatten wij dan moed
naar de eeuwigheid te streven,
van kracht tot kracht te leven.
In ’t eind is alles goed.

Het zal ons niet berouwen
de smalle weg te gaan.
Hij riep ons, de Getrouwe,
en Hij ging zelf vooraan.
Komt en vertrouwt op Hem
die u is voorgetogen
en richt uw hart en ogen
vast op Jeruzalem.

Maar reist gij op uw wijze,
dan reist gij nog niet goed.
De rechte pelgrimsreize
is tegen vlees en bloed.
Hoe zoudt gij zonder pijn
uw oude mens verlaten?
Geen medicijn kan baten:
er moet gestorven zijn.

Wij gaan als ingekeerden
stil door een vreemd gebied,
verachten voor de wereld,
die men niet hoort of ziet.
Maar geeft men op ons acht,
dan hoort men hoe wij zingen
van onze grote dingen:
wij weten wat ons wacht!

Zegenbede

Hemelhoog 321 Wees mijn verlangen (afspelen)

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt.

Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht
Als een toren van kracht,
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
Als ik daar kom in het licht van Uw zon,
Stralend van vreugde, Getooid als een bruid
Gaat mijn verlangen Nog meer naar U uit.

Stralend van vreugde, Getooid als een bruid
Gaat mijn verlangen Nog meer naar U uit.