Liturgie online eredienst 27 december 2020 – 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie 27 december 2020 – 9.30 uur

Protestantse Gemeente ‘De Zaaier’ te Ens
Voorganger: Ds. W. Bloemendaal, Heerenveen
Ouderling van dienst: Corry van Marion
Diaken van dienst: Geertje Buitenhuis
Organist: Klaas Brouwer

Oudejaarsavond is er een onlinedienst met als voorganger br. Lous Bosselaar.
Aanvang 19.30 uur.

Orgelspel

Welkom en afkondigingen (ouderling van dienst)

Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Afspelen: Woord en beeld: Psalm 150: 1,2

1. Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van ‘t heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Votum en groet

Zanggroep Zingen: Klein gloria (LB 195)

Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
Als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwig¬heid. Amen.

Gebed om ontferming

Woord en beeld: Zanggroep Zingen LB 412: 1,3

1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard’ en hemel heerlijk openbaren!

3. U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

Leefregels – Brenger van licht

De vinger van je die wijst, de dingen die je zegt;
gedachten die je meedraagt; de zaak waar je voor vecht;
de bloemen die je uitdeelt; de lach op je gezicht;
Wees geen brenger van duisternis, maar van licht

Een mail aan je medemens, de koffie die je drinkt,
het ene kleine briefje, het liedje dat je zingt,
de gift die je uitschrijft, een opbeurend gedicht,
Wees geen brenger van duisternis, maar van licht

Een knipoog ‘naar een kind, dat lacht van pret
het pakje dat je opstuurt, je buur waar jij op let,
niet altijd bezig zijn, niet alles doen als plicht
Wees geen brenger van duisternis, maar licht

Een praatje op straat, iemand jou onbekend,
niet te bang leven, maar zijn zoals je bent,
wees geen mens die voor elke moeite zwicht
Wees geen brenger van duisternis, maar licht

De welgemeende aandacht, ‘t vertrouwen dat je geeft,
de eenvoud van je handelen, en voelen dat je leeft,
de wereld wacht op jou: een daad als tegenwicht,
Het maakt je mens, een brenger van het Licht.

(bewerking van gedicht door Arma)

Afspelen: LB 838: 1,4

1
O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
4
Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

Gebed om de verlichting van de Heilige Geest

Kindermoment: (ouderling van dienst)

Woord en beeld: Zanggroep Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,
want in Zijn hand, ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij,
‘k zie naar Hem op en ik weet: Hij is mij steeds nabij!

Wie leert vertrouwen zo een kind dat doet
die zal ontvangen blijdschap, kracht en moed
want God heeft lief, wie worden als een kind
en Hij rust niet tot u in Hem de vrede vindt

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,
want in Zijn hand, ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij,
‘k zie naar Hem op en ik weet: Hij is mij steeds nabij!

1e SchriftLezing: Jesaja 61:10 – 62:3

Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.
Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen en glorie voor het oog van alle volken.
Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt.
Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je majesteit. Men zal je noe-men bij een nieuwe naam die de HEER zelf heeft bepaald. Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de HEER, een koninklijke tulband in de hand van je God.

Woord en beeld: Afspelen: LB 868: 1,2

1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartenlust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven

2e Schriftlezing: Lucas 2: 22-40

Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer:
‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.’ Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven.
Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien.
Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden:
‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met ei-gen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle vol-ken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Is-raël, uw volk.
Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’
Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuël, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man ge-leefd, en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden.
Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Toen ze alles overeen-komstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijs-heid; Gods genade rustte op hem.

Woord en beeld: Zanggroep zingen: Gez. 423: 1-4

1. Ach, blijf met uw genade,
Heer Jezus, ons nabij,
opdat ons nimmer schade
des bozen heerschappij!

2. Licht Gij ons met uw stralen,
o, Licht der wereld, voor,
opdat wij niet verdwalen
of struik’len op ons spoor!

3. Vervul dan met uw zegen
onze armoe, rijke Heer,
en zend op onze wegen
uw kracht en goedheid neer!

4. Neem Gij ons in uw hoede,
onoverwonnen held;
beteugel satans woede
en ’s werelds boos geweld!

Preek

Woord en beeld: Zanggroep Zingen: LB 864: 1, 5

1. Laat ons de Heer lofzingen,
juich, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

5. Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al ’t goede
nu en in eeuwigheid.

Dankzegging en voorbeden

Collecte: 1e Diaconie; 2e Kerk; 3e Missionaire commissie.

U kunt uw bijdragen aan de collecten digitaal overmaken. De rekeningnummers waarop u uw bijdrage kunt overmaken vindt u in het kerkblad.

Woord en beeld Afspelen: LB 416: 1-4

 

1
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen