Liturgie Online eredienst, 26 juli 9.30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

 

In deze dienst zal Dhr. G. den Boef uit Dronten voorgaan.


Liturgie voor de kerkdienst van de PG te Ens op zondag 26 juli 2020

Voorganger: Dhr. G. den Boef – Dronten
Ouderling van Dienst: Beppego van Wijk
Diaken van Dienst: Wikje Ziel
Organist: Paul Buijnink

Orgelspel:

Welkom en afkondigingen

Aansteken van de Paaskaars

Aanvangslied: psalm 149 : 1, 2 en 3 Halleluja, laat opgetogen

Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang den Heer verhogen.
laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des Heren wordt geprezen
met het aloude lied der vaad’ren.
De heil’ge reien naad’ren.
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in ’s Heren heiligdom.

De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Weest verheugd, die den Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
en roemt zijn grote macht

Votum en groet

Lied 195 Ere zij de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, als in den beginnen,
nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen

Kyriëgebed

Zingen: Lied 868 : 1, 2 en 5 ( opname van Nederland Zingt 6-1-2019 Choral Voices)

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleug’len geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Gebed opening van het Woord

Kindermoment

Lied: Weet je waar ’t hemels koninkrijk op lijkt

Lezen: Johannes 15 : 9-17

Zingen: Lied 791 : 1, 3 en 5 Liefde eenmaal uitgesproken

Liefde, eenmaal uitgesproken
als Uw Woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf.

Overdenking

Zingen: Joh. de Heer 150 : 1 en 3 Welk een vriend ( Opname Nederland Zingt)

Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan.
Welk een voorrecht dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij ’t al niet brengen,
in ’t gebed tot onze Heer.

Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg.
Dierb’re Heiland, onze toevlucht,
Gij zijt onze hulp en borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer,
in Zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Dankzegging en voorbeden

Collecte bestemming: Diaconie en Kerk

De gift kan digitaal overgemaakt worden.

Zingen: Lied 675 : 1 en 2 Geest van hierboven

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Zegen

Zingen: Hemelhoog 687 Maak ons tot een stralen licht ( afspelen Nederland Zingt dag 2016)

Maak ons tot een stralend licht
Voor de volken,
Een stralend licht
Voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet
Wie aan haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.

Maak ons tot een woord
Van hoop voor de volken,
Een levend woord
Voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
Dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.

Maak ons tot een vrolijk lied
Voor de volken,
een lied van dank
Voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt
Voor degeen die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen

En bouw uw koninkrijk in de volken.
Uw wil geschied’
in de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet, dat Jezus Christus heerst.
Bouw uw koninkrijk in ons.
Bouw uw koninkrijk op aard.