Liturgie  Online eredienst, 26 april 09:30

      Luister live mee
De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

In deze dienst zal Lous Bosselaar voorgaan.

Liturgie  zondag 26 april 2020

Ouderling van dienst:   Herma Veldhuis
Diaken van dienst:        Jan Dijkstra
Koster:                            André Louws
Voorganger:                   Lous Bosselaar

Mededelingen door Herma en aansteken paaskaars

Lied:
God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne, het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen, riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide, wordt aan het eind der tijden, in heel zijn rijk gehoord.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde, oorsprong en doel en zin.

Votum en Groet

Lied:
Ik wens je liefde blijdschap vrede
En een heleboel geduld
Vriendelijkheid goedheid trouw en tederheid
Dat jij jezelf beheersen zult

Dat is de vrucht van de Heilige Geest
Die ons eeuwig leven geeft
Vrucht van de Heilige Geest
Die ons eeuwig leven geeft.

Gebed

Lied:
1   O, liefde Gods, oneindig groot,
ver boven ons verstand,
die zondaars weer een weg ontsloot
naar ’t hemels Vaderland!
Daartoe zond God van ’s hemelstroon
tot ’s mensen heil Zijn een’ge Zoon.
Ja! Amen, ja! Op Golgotha
vond ’t mensdom weer genâ.

2   De Heiland Zelf heeft ons geleerd,
dat d’ eng’len zijn verblijd,
als één der zondaars zich bekeert
tot ’s Vaders heerlijkheid.
Zingt daarom blij met d’ eng’len saâm
de lof en eer van Jezus’ naam:
zingt altijd meer Zijn naam ter eer,
prijst Jezus onze Heer!

3   Wij prijzen tot in ’s hemels sfeer
het lam dat voor ons stierf;
daar leggen w’ onze kronen neer
voor Hem, Die z’ ons verwierf.
Dan klinkt met harp en cimbelklank
der zaal’gen lof en blijde dank.
Halleluja! Halleluja!
Prijst God voor Zijn genâ.

Woord van bemoediging

Kindermoment: Vertelling Brood uit de hemel

Luisterlied: Manna, zang Rikkert Zuiderveld

 

Toen Uw volk rondzwierf door alle jaren heen
Reisde U met hen en nooit liet U Uw volk alleen
      Toen U de honger van al uw kinderen zag
      Gaf U hen manna Brood van genade voor iedere dag
Zo was het toen (Manna) Zo is het nu
Wie geeft ons brood (Manna), wie anders dan U
Zo was het toen en zo is het nu (Manna)
      En in mijn leven door alle jaren heen
      Reisde U met mij en nooit liet U Uw kind alleen
U bent als manna dat uit de hemel viel
U stilt mijn honger en U verzadigt mijn ziel, mijn ziel
      Zo was U toen (Manna) zo bent U nu
     U bent ons brood (Manna) wie anders dan U
     Zo was U toen en zo bent U nu (Manna) (2x)

Schriftlezingen:

OT Psalm 103: 8-14
Liefdevol en ​genadig​ is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn.
Hij straft ons niet naar onze ​zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.
Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze ​zonden​ van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn ​kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn,
Hij vergeet niet dat wij uit stof gevormd zijn.

NT Hebreën 4: 14-16
Nu wij een hooggeplaatste ​hogepriester​ hebben die de hemel is doorgegaan, ​Jezus, de ​Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de ​hogepriester​ die wij hebben is er een die met onze zwak-heden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot ​zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben ​barmhartigheid​ en ​genade​ vinden.

Lied:
Ik wil zingen van mijn Heiland, van Zijn liefde,
wonder groot, Die Zichzelve gaf aan’t kruishout,
en mij redde van de dood.
Refrein: Zing, o zing van mijn Verlosser,
met Zijn bloed kocht Hij ook mij, aan het kruis
schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij.

‘k Wil het wonder gaan verhalen, hoe Hij op Zich nam mijn straf; hoe in liefde en genade, Hij ’t rantsoen gewillig gaf.
Refrein

‘k Wil mijn dier’bre Heiland prijzen, spreken van Zijn grote kracht, Hij kan overwinning geven over zond’ en satans macht. Refrein

Ik wil zingen van mijn Heiland, hoe Hij smarten leed en pijn, om mij ’t leven weer te geven, eeuwig eens bij Hem te zijn. Refrein

Overdenking: Amazing Grace

Lied:
Door het levende water ben ik gered;
Ik ben rein door het bloed van het Lam.
Ik ben niet meer de mens die ik vroeger was,
Maar verloste is mijn naam.
Refrein:
Ik voel mij herboren nu, in mijn leven werd alles nieuw.
Een geweldig verschil sinds de Heer kwam in mijn hart
en daar woont. Ja alles is nieuw!

God vergaf al mijn zonden, mijn hart is rein,
Van gebondenheid ben ik bevrijd.
Diep verloren in ’t duister vond mij de Heer;
Ik, die blind was, kan weer zien. Refrein

Zoals eens de Hebreëen trok ik steeds rond,
heen en weer in een dorre woestijn.
Maar ik trok de Jordaan door naar Kanaän,
naar het land van overvloed.

Als ik straks door genade sta voor zijn troon,
wist de Heer elke traan van mijn oog.
En ik dank Hem dat Hij mij het eewig leven
daar geeft in heerlijkheid. Refrein

Dankgebed – voorbeden

Lied:
Genade die mij zocht en vond,
Toen ik verloren was!
‘k was krank en nu ben ik gezond;
‘k was blind, maar ik genas.

Genade heeft de storm gewekt
En toen die storm bedaard.
Ik heb de glorie Gods ontdekt
En in ’t geloof aanvaard.

‘k Ben door gevaren heen geleid,
Door dreiging en door nood;
Genade bracht me in veiligheid
En voert me ook door de dood

Ja, als dit vlees bezwijken zal,
Als ’t sterfelijk leven wijkt,
Wordt door de diepte van het dal
De top der vreugd bereikt.

Zegenbede.

Aansluitend twee liederen:

1 O Heer die daar des Hemels tente spreyt
En wat op aard’ is, hebt alleen bereid
Het schuimig woedig meer kondt maken stille
En alles doet naar Uwen lieven wille
Wij slaan het oog, tot U omhoog
Die ons in angst en nood Verlossen komt,
tot aller stond; ja zelfs ook van de dood

Als gij, (o vrome !) dikwijls hebt gesmaakt
Vermaakt U nu vrij, dat ’t Uw herte raakt
Looft God den Heer met zingen ende spelen
En roept vrij uit tezaam met luider kelen
Had ons de Heer- Hem zij de eer
Alzo niet bijgestaan; wij waren lang, 
- ons was zo bang- al in de druk vergaan

2 Wilhelmus
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

COLLECTE:
>>bijdrage voor Diaconie P.G. de Zaaier,
op rekening NL09 RABO 0386 5428 56

>>bijdrage voor CvK Protestante Gemeente De Zaaier,
Op rekening NL11 RABO 0373 7422 15