Liturgie Online eredienst, 24 mei 9.30


      Luister live mee

De dienst is nu ook met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

In deze dienst zal Ds. F. Verboom uit Kampen voorgaan.


Liturgie morgendienst zondag 24 mei 2020

Voorganger: Ds. F. Verboom, Kampen
Ouderling van dienst: Marcel Graafland
Diaken: Philip Tichelaar
Organist: Klaas Brouwer
Koster: André Louws

Orgelspel

Welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst met aansluitend het aansteken van de Paaskaars

Aanvangslied: Lied 799 : 1 en 2 (Kom kinderen niet dralen)

1 Komt, kinderen, niet dralen,
want de avond is nabij!
Wij zouden licht verdwalen
in deze woestenij.
Komt, vatten wij dan moed
naar de eeuwigheid te streven,
van kracht tot kracht te leven.
In ’t eind is alles goed.

2 Het zal ons niet berouwen
de smalle weg te gaan.
Hij riep ons, de Getrouwe,
en Hij ging zelf vooraan.
Komt en vertrouwt op Hem
die u is voorgetogen
en richt uw hart en ogen
vast op Jeruzalem.

Votum en groet

Zingen: Ps. 91 : 1 (Heil hem wien God een plaats bereid)

1 Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning;
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.

Leefregel

Gebed

Kindermoment

Zingen: Lied 146 c : 1 (Alles wat adem heeft love de Here)

1 Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

Schriftlezing: Johannes 16 : 16 – 24

Zingen: Opwekking 366 (Kroon Hem met gouden kroon)

Kroon Hem met gouden kroon
het Lam op zijne troon!
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak! mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheen
die ’t heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ’t gans heelal
wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len om Gods troon,
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich terneer
voor zulke wond’re pracht.

Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee.
’t Klinke over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d’aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

Verkondiging

Zingen: Opwekking 13 (Jezus Hij is koning)

Jezus, Hij is Koning, (2x)
Koning van het gans heelal.
Ja, diep in mijn hart
leeft dit geloof:
Jezus, Hij is Koning!

Jezus heeft ons vrijgekocht, (2x)
vrijgekocht door ’t dierbaar bloed.
Ja, diep in mijn hart
leeft dit geloof:
Jezus heeft ons vrijgekocht.

Jezus, Hij zal komen, (2x)
komen zal Hij met gejuich.
Ja, diep in mijn hart
leeft dit geloof:
Jezus, Hij zal komen.

Dankgebed en voorbeden

Collecte
1e Diaconie: Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea
2e Kerk
De bankrekeningnummers hiervoor vindt u in het kerkblad.

Zingen: Lied 666 : 1 en 2 (De Heer is opgetogen)
(Zie Youtube – Ronald Mulder)

De Heer is opgetogen.
Hij steeg boven ons uit.
Wij staan met onze ogen
voor een beslagen ruit.
Daarop heeft Hij geschreven:
Ik laat je niet alleen.
Een glimlach van zijn vrede
valt door die woorden heen.
De Heer is in de wolken,
onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken
zijn koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen
in teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen,
zien wij Hem allemaal.

Zegen