Liturgie online eredienst 24 januari 2021 – 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie 24 januari 2021 – 9.30 uur
Protestantse Gemeente ‘De Zaaier’ te Ens

Voorganger: Ds. M. Visser, Wezep
Ouderling van dienst: Ivo Bakker
Diaken van dienst: Anneke Batterink
Organist: Klaas Brouwer

Mededelingen:
De kerkrentmeesters brengen onder de aandacht dat de aktie kerkbalans weer is begonnen. U heeft allen een schrijven van de kerk gehad voor uw vrijwillige bijdrage. U hulp hierin is altijd nodig, ook of vooral in deze tijd waarin we ook op andere manieren mensen proberen te bereiken. Zoals in de brief staat worden de formulieren dit jaar niet opgehaald in verband met fysieke afstand. Naast de brievenbus van de kerk, email is het ook mogelijk om via app of webwinkel gegevens in te vullen. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd bij één van de kerkenraadsleden terecht.

De bloemen van de afgelopen zondagen zijn
Op 10 januari als troost en bemoediging gegaan naar Stefan en Jessica Veldhuis
en op 17 januari als groet naar de familie Hoefnagel van de Spar.

GlobalRize
De voorganger van deze morgen, Ds. Marten Visser, is betrokken bij de internetorganisatie GlobalRize.
Via de onderstaande film krijgt u een indruk van de opzet en activiteiten van deze organisatie.

 

Voor de dienst orgelspel vanaf 9.20 uur

Welkom en mededelingen (door ouderling van dienst)

Aansteken van de Paaskaars

Afspelen: Ps.124:1,4 Laat Israël nu zeggen blij van geest.

1. Laat Israël nu zeggen blij van geest:
Indien de Heer niet bij ons was geweest,
toen vijandschap rondom was opgestaan,
indien de Heer niet bij ons was geweest,
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan.

4. Die onze boeien slaakt, het is de Heer.
Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer.
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt.
Ons heil is in de naam van God de Heer,
die God, die aard’ en hemel heeft gemaakt.

Votum en groet

Afspelen: LB 1973 Gz.290 : 1, 2, 4, 6 Er is een land van louter licht.

1. Er is een land van louter licht,
waar heil’gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

2. Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

4. Hing niet het wolkendek, zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden ‘t land zien van ons hart,
dat ‘t hemels licht bescheen.

6. God, laat ons staan als Mozes hier,
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

Wet (Exodus 20)

Afspelen: Opw.723 Kom volk van de verrezen Heer

Kom, volk van de verrezen Heer,
Zing je lied op blijde toon.
Kom, stem je hart en breng nu eer
Aan de Morgenster, Gods Zoon.

Uit de schaduw tot zijn licht geleid,
Richten wij ons hart op Hem,
Die liefdevol zijn armen spreidt,
Die ons als de zijnen kent.

Wees blij, wees blij!
O kom, verheerlijk Hem!
Eén hart, één stem;
O Christus’ kerk, wees blij!

Kom, wie al ’s morgens zingen kan
En wie worstelt in de nacht.
Wie spreekt van overwinningen
En wie nog op uitkomst wacht,

Want zijn liefde houdt voor eeuwig stand,
Zijn genade kent geen eind.
Zij volgen ons, ons leven lang,
Geven hoop en zekerheid.

Kom, jong en oud uit ieder land,
Mannen, vrouwen, in geloof.
Ontvang nu uit zijn milde hand
De genade ons beloofd.

Over heel de wereld zingt zijn volk,
Tot het einde van de tijd.
Als Hij verschijnt, zal onze God
Alles in allen zijn.

Gebed

Kindermoment: Marcus 1:40-45

Afspelen: Ik zegen jou in Jezus naam

Nahum 1

Afspelen: Ps 46

God is een toevlucht t’allen tijde,
die ons uit nacht en dood bevrijdde.
Al zou de aarde ondergaan,
wij zien het zonder vrezen aan.
Al staat geen berg meer vast, al dreigen
de zeeën overhand te krijgen,
laat schuimend al hun golven slaan,
wij zien het zonder vrezen aan.

De Heer, de God der legerschare,
is met ons hoedt ons in gevaren.
De Heer, de God van Jakobs zaad,
is ons een burg, een toeverlaat.

Preek

Afspelen: Opw.672 Heerser over alle dingen

Heerser over alle dingen,
God van de oneindigheid,
van Uw liefde wil ik zingen,
buigen voor Uw majesteit.

Eeuwen komen, eeuwen gaan,
voor altijd blijft Uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het heelal:
‘Die was en is en komen zal.’

U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik.
De natuur spreekt zonder woorden,
vol verwond’ring luister ik.

U schiep leven door Uw Woord,
bracht het licht en duister voort.
Zelfs nu Uw werk in zonde lijdt,
weerspiegelt het Uw heerlijkheid.

In het lijden van dit leven,
in een dal van duisternis,
wilt U mij Uw liefde geven
en de vrede die ik mis.

Leid mij aan Uw sterke hand
veilig naar de overkant.
Ik hoef geen gevaar te vrezen,
als Uw huis mijn schuilplaats is.

Dankgebed

1e Diaconie – Balansruiters NOP
2e Kerk
3e Misionaire commissie Zending

U kunt de collectes digitaal overmaken. De rekeningnummers waarop u uw bijdrage kunt overmaken vindt u in het kerkblad. U kunt ook via de Apostel app aan de collectes bijdragen.

Afspelen: Ps.97:5,6

Groot Koning is de Heer,
Volken, bewijst Hem eer, breek uit in jubel, aarde,
nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd zijn in zijn naam verblijd.
Op recht en op gericht heeft Hij zijn troon gesticht
in de verborgenheid.

Gods heil, Gods glorie staat
licht als de dageraad reeds voor het oog te gloren
van wie Hem toebehoren.
Een vreugde van de HEER stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt, weest in de HEER verblijd.
Zijn naam zij lof en eer!

Zegen

Orgelspel