Liturgie online eredienst, 22 november 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie 22 november 2020 – Eeuwigheidszondag – Zondag voleinding
Protestantse Gemeente de Zaaier te Ens

Ds. Willemieke Doornenbal
Ouderling van Dienst: Beppego van Wijk
Organist: Klaas Brouwer
_________________

Orgelspel voorafgaand aan de dienst

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Aansteken Paaskaars door ouderling van dienst

Intochtspsalm: Psalm 98 vers 1 en 2

1. Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2. Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israel bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

Stil gebed

Votum en groet gezongen door voorganger o.b.v. organist

Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer,
Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon.
Genade en vrede van God, de Vader;
Door Jezus zijn Zoon, Immanuel.
Hij woont met Zijn Geest in ons.
Halleluja, Halleluja. Amen (2x).

Zingen: Lied 462 ‘Zal er ooit een dag van vrede’ vers 1, 2, 4 en 6

1. Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen,
levenslang gebroken zijn?

2. Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn,
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

4.Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

6. Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is,
zal en kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

Gebed bij de opening van de Bijbel

Kindergesprek (zie materiaal op de website van de kerk)

Zingen: Kinderlied – Wees niet bang’

 

Elk moment,
dag en nacht
bent U heel dichtbij.
Wees niet bang,
ik help je wel
zegt U tegen mij

Elk moment,
dag en nacht
bent U heel dichtbij
Wees niet bang,
ik help je wel
zegt U tegen mij

Ik hoef niet bang te zijn
Want U bent erbij
U bent net zoals een schild
Zo beschermt U mij
Ik hoef niet bang te zijn
Want U bent erbij
U bent net zoals een schild

Zo beschermt U mij God,
de Heer, gaat mij voor
Hij is groot en goed
Ik hoef niet meer bang te zijn
Hij is groot en goed
Ik hoef niet meer bang te zijn
Hij is groot en goed

Kleurplaten uitdelen zodat er in de kerk gekleurd kan worden

Schriftlezing: Daniel 12: 1-4 (NBV) en Mattheus 24:14-35 (NBV)

Zingen: 749 vers 2 en 3

2 Sion hoort de wachters zingen,
zij voelt het hart van vreugd opspringen,
ontwaakt met spoed, staat haastig op.
Uit de hemel daalt Hij neder,
in waarheid sterk, in liefde teder:
haar licht verschijnt, haar ster gaat op.
Kom Heiland, ’s aardrijks kroon,
Heer Jezus, ’s Vaders Zoon!
Zingt hosanna,
komt altemaal
ter bruiloftszaal,
waar Hij ons roept aan ’t avondmaal!

3 Laat ons U ter ere zingen
met allen, die uw troon omringen,
een koor van mens’ en englenstem!
Paarlen zijn der poorten bogen,
die nederdalen uit den hogen:
het hemelse Jeruzalem.
Geen oog heeft ooit begroet,
geen hart heeft ooit vermoed
zulk een vreugde.
Zo juichen wij
en roemen blij
de glorie van uw heerschappij!

Verkondiging

Luisterlied: Op die dag (Opwekking 818)

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus
Eenmaal heelt U iedere wond
Heel de oude wereld verdwijnt
De pijn voorbij
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus
Eenmaal zal het duidelijk zijn
Alle zorg en wanhoop verdwijnt
De angst voorbij
Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus
Kan genade heerlijker zijn
En U maakt ons anders en nieuw
Op die dag
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus
Eenmaal is het vechten voorbij
Dan zien we uw macht en uw pracht
Op die dag
Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied

Stilstaan bij de overledenen

Gedicht

De naam, waarmee zij zijn genoemd ,
staat in Gods hand geschreven
en zal door alle donker heen
toch onuitwisbaar blijven.
In Christus is hun naam bewaard,
naar Hem blijven zij heten,
Hij wekt hen uit de slaap
en zal hen van de dood genezen.

(Uit: Wachters in de nacht van Sytze de Vries)

Zingen: Lied 15 ‘Ga maar gerust’ – vers 1, 2 en 3
(uit: ‘Het liefste lied van overzee’ van Sytze de Vries deel 2)

Stilstaan bij geborenen

Gedicht: Leg je hand in de hand van Jezus

Leg je hand maar in
de hand van Jezus.
Weet je dat Hij heel
veel van je houdt?
Ook voor jou wil Hij
met liefde zorgen,
als je helemaal
op Hem vertrouwt.

Zet je voet maar bij
de voet van Jezus,
als je met Hem gaat, loop je goed.
Is de weg soms moeilijk
in het donker,
Hij weet altijd waar je komen moet.

Leg je hand in zijn hand,
zet je voet bij zijn voet.
Maar je hart, daar gaat het om,
luister goed, Hij roept je: Kom!

Geef je hart maar
helemaal aan Jezus,
niemand is er die je beter kent.
Hoor je wel wat Hij je
steeds wil zeggen:
het is goed als je dicht bij Mij bent.

Tekst: Jan Visser

Zingen: Psalm 97 ‘Groot koning is de Heer’ vers 1 en 5

1 Groot Koning is de Heer.
Volken, bewijst Hem eer,
breek uit in jubel, aarde,
nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd
zijn in zijn naam verblijd.
Op recht en op gericht
heeft Hij zijn troon gesticht.
in de verborgenheid.

5 Gij die God liefhebt, haat
hetgeen Hem tegenstaat.
Hij heeft zijn hart ontsloten
voor al zijn gunstgenoten.
Hij redt u uit de hand
van die u overmant;
uw leven is bewaard
bij Hem die heerst op aard;
de Heer strijdt aan uw kant.

Dank en voorbeden, stilgebed en Onze Vader

Aankondiging van de ‘Inzameling van de gaven’ – digitaal en bij uitgang
1. Diaconie; 2. Pastoraat

Slotlied: 769 ‘Eens als de bazuinen klinken’ vers 1, 3 en 6

1. Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is Uw pleit beslecht.

3.Roep de doden tot getuigen
Dat Gij van oudsher regeert,
Roep hen die men dwong te zwijgen,
Die de wereld heeft geweerd,
Richt omhoog wat wiste te buigen,
Kroon wat aanzien heeft ontbeerd.

6. Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist’ren, heden,
komt voor eens
en komt voor goed.

Wegzending en Zegen